در اینجا، هر هفته یک مسئله ریاضی قرار داده می‌شود. می‌توانید راه‌حل‌هایتان را برای ما ارسال کنید. همچنین، می‌توانید راه‌حل بقیهٔ کاربران را نیز ببینید و با آنها دربارهٔ این مسائل گفت‌و‌گو کنید.

هفتهٔ چهارم

در شکل زیر، معنای بردارهای قرمز و آبی به‌ترتیب جمع و ضرب است. و دایره‌های خالی باید با اعداد صحیح پر شوند. دایرهٔ زردرنگ را با چه عدد (عددهایی) می‌توان پر کرد؟
شمارنده

ارسال پاسخ

هفتهٔ سوم

روی وجه‌های یک مکعب، اعداد \(1\) تا \(6\) نوشته شده‌اند. گستردهٔ این مکعب به‌صورت زیر است.

سپیده تعدادی از مکعب‌های بالا را به‌صورت زیر به‌هم چسبانده و آنها را با وضعیت زیر، روی یک میز گذاشته است به‌طوری‌که مجموع عددهای نوشته شده روی وجه‌هایی که دیده می‌شوند، حداکثر مقدار ممکن باشد. این مقدار را به‌دست آورید.

ارسال پاسخ

هفتهٔ دوم

شکل زیر، یک مربع است. می‌دانیم، همهٔ زاویه‌های شکل زیر قائمه هستند، طول چهار پاره‌خط قرمز برابر است، و مساحت ناحیه‌های زرد و سبز به‌ترتیب \(20\) و \(36\) است. مساحت کل مربع داده شده چقدر است؟
مسئله هفته

ارسال پاسخ

هفتهٔ اول

ابتدا قانون دنبالهٔ زیر را کشف کنید. \[1,1,4,9,25,64,\dots\] سپس، سعی کنید روش هوشمندانه‌ای برای جمع زدن جمله‌های اول تا نهم این دنباله بیابید.

ارسال پاسخ