ترتیب عملیات ریاض

روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۳. با قرار دادن دو علامت ضرب و دو علامت جمع در جاهای خالی عبارتِ ادامهٔ مطلب…

۴. یک ماشین‌حساب خراب داریم که نمی‌تواند همزمان بیش از دو عدد را باهم جمع کند و هرگاه حاصل‌جمع اعداد از $9$ بیشتر شود، حاصل‌جمع را $-3$ اعلام می‌کند. ادامهٔ مطلب…

۵. در جدول روبه‌رو، از خانهٔ بالا سمت چپ به خانهٔ پایین سمت چپ مسیری یافته‌ایم که حاصل آن برابر صفر شده است. ادامهٔ مطلب…

۶. الگوی زیر را با دقت ببینید. ادامهٔ مطلب…

۷. نجمه حاصل عبارت $1+2+3+4+5+6+7+8+9$ را این‌گونه محاسبه کرد: ادامهٔ مطلب…

۸. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $2+4+6+\dots+86$. ادامهٔ مطلب…

ب) $4+7+10+\dots+124$. ادامهٔ مطلب…

ج) $-43-37-31-\dots+173+179$. ادامهٔ مطلب…

د) $(-5)-(-6)-(-7)-\dots-(-89)$. ادامهٔ مطلب…

هـ) $4-5+6-7+8-\dots+88-89+90$. ادامهٔ مطلب…

و) $-2-4+6-8-10+12-\dots-236-238+240$. ادامهٔ مطلب…

ز) $(20-1)+(19-1)+(18-1)+\dots+(-18-1)+(-19-1)+(-20-1)$. ادامهٔ مطلب…

۹. الگوی عددی زیر را در نظر بگیرید. ادامهٔ مطلب…

۱۰. نوشین حاصل عبارت $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2$ را این‌گونه محاسبه کرد: ادامهٔ مطلب…

۱۱. در کتاب ریاضی تکمیلی هفتم با چندحجره‌ای‌ها و $n$-پله آشنا شدید. ادامهٔ مطلب…

۱۲. اقدس می‌خواست چهل و یک عدد موجود در الگوی عددی زیر را باهم جمع بزند. ادامهٔ مطلب…

۱۳. در کتاب تکمیلی سال هفتم با مثلث خیام آشنا شدید. ادامهٔ مطلب…

۱۴. اگر $n^2$تا عدد متمایز،   طوری در یک جدول $n\times n$ چیده شود که حاصل‌جمع اعداد روی هر سطر، هر ستون و هر قطر، عدد یکسانی باشد، به این جدول $n\times n$ مربع جادویی می‌گویند. ادامهٔ مطلب…

۱. حاصل عبارت زیر تقریباً چقدر است؟ ادامهٔ مطلب…

۲. اگر نقطهٔ $A$ نمایش $\dfrac{2}{7}$ و نقطهٔ $B$ نمایش $\dfrac{2}{3}$ روی محور اعداد زیر باشد، ادامهٔ مطلب…

۳. اگر به مخرج کسر $\dfrac{10}{15}$ عدد $6$ را اضافه کنیم، چه عددی باید به صورت کسر اضافه کنیم تا مقدار کسر تغییر نکند؟ ادامهٔ مطلب…

۴. مقدار $x$ را در معادله‌های زیر به‌دست آورید.

الف) $\dfrac{46}{2.5}\times 5=\dfrac{x}{0.125}$. ادامهٔ مطلب…

ب) $\dfrac{x}{12}=\dfrac{x+6}{3}$. ادامهٔ مطلب…

ج) $-\dfrac{4}{11}=\dfrac{x}{x+30}$. ادامهٔ مطلب…

۵. در تساوی زیر، مقدار $x$ را پیدا کنید. ادامهٔ مطلب…

۶. خانم خیرخواه و آقای خیراندیش دو معلم ریاضی هستند. ادامهٔ مطلب…

۷. بین دو عدد $9$ و $10$، سی عدد گویا بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۸. حاصل عبارت‌های زیر را به‌صورت یک کسر ساده‌نشدنی بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۹. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۱۰. در تساوی زیر مقدار $m$ و $n$ را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۱۱. جدول زیر را با اعداد داده شده طوری پر کنید که یک مربع جادویی تشکیل شود. ادامهٔ مطلب…

۱۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\dfrac{-20}{35}+\dfrac{-2}{7}-\dfrac{10}{5}$. ادامهٔ مطلب…

ب) $\dfrac{\frac{15}{32}\times\frac{13}{4}}{-\frac{3}{8}\times \frac{-5}{16}}\div 52$. ادامهٔ مطلب…

ج) $\dfrac{1+\frac{3}{4}}{\big(2+\frac{1}{5}\big)\div\big(1-\frac{1}{4}\big)}$. ادامهٔ مطلب…

د) $\dfrac{373737}{37}\Big(\dfrac{1}{37}+\dfrac{1}{13\times7}\Big)$. ادامهٔ مطلب…

کسر مصری

درسنامهٔ ویژهٔ هشتمی‌های سمپاد

۱۳. هر یک از اعداد زیر را به‌صورت مجموع دو یا چند کسر متفاوت با صورت $1$ و مخرج طبیعی بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۱۴. برای هر قسمت مسئله‌ای بسازید که عدد داده شده در راه‌حل آن مسئله ظاهر شود.

الف) \(\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{7}\). ادامهٔ مطلب…

ب) $\dfrac{7}{3}\div\dfrac{1}{5}$. ادامهٔ مطلب…

ج) $1-\Big(\dfrac{3}{4}\Big)^2$. ادامهٔ مطلب…

د) $-\dfrac{2}{3}-\dfrac{5}{4}$. ادامهٔ مطلب…

۱۵. پروژه. دو نفر می‌خواهند یک سیب را به‌طور عادلانه بین خودشان تقسیم کنند. ادامهٔ مطلب…

۱۶. دستورهای زیر را در نظر بگیرید.

الف) اعداد صورتی نوشته شده در جدول فوق درست‌اند. ادامهٔ مطلب…

ب) خروجی هر ستون از جدول زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۱. بنا به ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت‌های مالیاتی در سال $1394$ تا حقوق ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ($1,150,000$) است. ادامهٔ مطلب…

۲. بنابر احکام اسلامی تقسیم ارث: ادامهٔ مطلب…

حکایتی از گلستان سعدی (با صدای خسرو شکیبایی)

۳. صدرا یک صندوقچهٔ قدیمی در زیرزمین خانهٔ اکبر آقا پیدا کرد که برگهٔ زیر، در آن بود. ادامهٔ مطلب…


 

درسنامهٔ کسر مصری

کسر مصری

درسنامهٔ ویژهٔ هشتمی‌های سمپاد