مطالب تدریس شده در کلاس

 1. در شکل زیر، مقادیر \(x\) و \(y\) چقدر است؟


 2. نقطه‌های $P$ و $Q$ روی خط $\ell$ مفروض‌اند. به مرکز $P$ و شعاع $PQ$ دایرهٔ $c$ را رسم کرده‌ایم؛ این دایره خط $\ell$ را در نقطهٔ $R$ قطع می‌کند. به مرکز $R$ و شعاع $RP$ دایرهٔ دیگری رسم می‌کنیم تا دایرهٔ $c$ را در نقطهٔ $T$ قطع کند. اندازهٔ زاویهٔ $RQT$ چند درجه است؟


 3. رضا روی محور اعداد صحیح، نقاط $A$ و $B$ را به‌ترتیب متناظر با اعداد $1$ و $4$ در نظر گرفت. او به مرکز $M$ دایره‌ای به شعاع $2$ رسم کرد؛ این دایره محور اعداد را در نقاط $A$ و $B$ قطع کرد.رضا پاره‌خط $BM$ را امتداد داد تا دایره را در نقطهٔ $C$ قطع کند. سپس به مرکز $A$ و شعاع $AC$ دایرهٔ دیگری رسم کرد؛ این دایره در چه نقاطی محور اعداد را قطع می‌کند؟
 4. در مثلث $ABC$ نقطهٔ $D$ روی ضلع $BC$ چنان قرار دارد که $AD=BD=CD$. اگر $AD=2$ و $AC=3$ آنگاه طول $A‌B$ را بیابید.

 5. در شکل زیر، اگر $AB=AC=BD$، و $AC$ بر $BD$ عمود باشد، آنگاه اندازهٔ $\widehat{C}+\widehat{D}$ چقدر است؟

 6. در شکل زیر، نقطه‌های \(E\) و \(F\) به‌ترتیب روی پاره‌خط‌های \(AB\) و \(AD\) قرار دارند. نقطهٔ \(G\) محل برخورد پاره‌خط‌های \(AC\) و \(BD\) است. همچنین، پاره‌خط‌های \(AG\)، \(BF\)، و \(DE\) یکدیگر را در نقطهٔ \(H\) قطع کرده‌اند.

 7. اگر \(x\) یک عدد باشد و
  \(\bullet\) مساحت مثلث \(AFH\) برابر \(4x+4\)،
  \(\bullet\) مساحت مثلث \(DFH\) برابر \(2x+20\)،
  \(\bullet\) مساحت مثلث \(DGH\) برابر \(5x+20\)،
  \(\bullet\) مساحت مثلث \(CDG\) برابر \(5x+11\)،
  \(\bullet\) مساحت مثلث \(BCG\) برابر \(8x+32\)،
  \(\bullet\) و مساحت مثلث \(BGH\) برابر \(8x+50\) باشد،
  آن‌وقت مجموع مساحت مثلث‌های \(AEH\) و \(BEH\) چقدر است؟

  راهنمایی:با استفاده از ایده‌ای که در اثبات قضیهٔ میانه-مساحت وجود دارد، به‌سادگی می‌توان قضیهٔ بالا را ثابت کرد.نوشته‌های قبلی و بعدی


ثبت‌نام رایگان در وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

آموزش مقدماتی اینابا منتشر شد!

همهٔ وید‌ئوهای آموزشی ایناباخرید کتاب اینابا

مشاورهٔ المپیاد با دکتر علیپور

ویدئوهای بیشتر از جلسهٔ‌ مشاورهٔ المپیاد دکتر علیپور

شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات