مطالب تدریس شده در کلاس

 1. آیا راه‌حل حمید برای مسئلهٔ زیر درست است؟ برای درستی یا نادرستی راه‌حل حمید دلیل بیاورد.
 2. مسئله. در شکل زیر، \(AB=AC\) و پاره‌خط \(DE\) ضلع \(BC\) را در نقطهٔ \(F\) قطع کرده است. اگر \(BD=CE\)، آنگاه نشان دهید که \(FD=FE\).

  راه‌حل حمید. مطابق شکل زیر، دایره‌ای به مرکز \(F\) و شعاع \(FD\) رسم می‌کنیم.

  چون این دایره از نقطهٔ \(E\) می‌گذرد، پس \(FD\) و \(FE\) شعاع‌های دایره رسم شده هستند. بنابراین، \(FD=FE\).


 3. کدام‌ نقطه به مبدأ مختصات نزدیکتر است؟

 4. ۱) \(\Big[{0\atop4}\Big]\)
  ۲) \(\Big[{-5\atop0}\Big]\)
  ۳) \(\Big[{-3\atop3}\Big]\)
  ۴) \(\Big[{2\atop-3}\Big]\)


 5. در شکل زیر، فاصلهٔ افقی و عمودی هر دو نقطهٔ متوالی یک واحد است. محیط چندضلعی چقدر است؟

 6. در چهارضلعی \(ABCD\)، قطرهای \(AC\) و \(BD\) برهم عمودند. اگر \(AB=17\)، \(BC=38\)، و \(CD=34\)، مقدار \(DA\) را به‌دست آورید.

 7. مطابق شکل زیر قرار است دو تیر عمودی با ارتفاع‌های \(4\) و \(5\) و به فاصلهٔ \(10\) متر از هم را با کابلی به زمین ببندیم. دو سر کابل به بالای تیرها بسته شده و در بین راه به زمین متصل شده است. کوتاهترین کابلی را که می‌توان با آن این کار را انجام داد چقدر است؟


 8. در شکل زیر، می‌دانیم مثلث \(ABC\) متساوی‌الساقین \((AB=AC)\) و چهارضلعی \(AMDN\) لوزی است. آیا می‌توان گفت که مثلث \(BDC\) چه نوع مثلثی است؟

 9. در چهارضلعی \(ABCD\) (شکل زیر)، ضلع‌های \(AB\) و \(AD\) برابرند و زوایه‌های \(BAD\) و \(DCB\) قائمه‌اند. همچنین، \(AE\) بر \(BC\) عمود است.
 10. نمونه سوال ریاضی

  اگر مساحت چهارضلعی \(ABCD\) برابر \(100\) باشد، آنگاه طول \(AE\) چقدر است؟


 11. اگر یک قطر چهارضلعی $ABCD$، آن را به دو مثلث همنهشت تقسیم کند، آنگاه چند تا از عبارت‌های زیر همواره درست است؟

 12. \(\bullet\) $‌B\widehat{A}D=B\widehat{C}D$
  \(\bullet\) $A\widehat{B}D=C\widehat{D}B$
  \(\bullet\) $AB=CD$
  \(\bullet\) $AB=BC$نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات