تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ پنجمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۵

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 39

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

2 / 39

کدامیک از کلمات داده شده، با بقیه فرق دارد؟

3 / 39

کدام عدد با بقیه فرق می‌کند؟

4 / 39

دو کلمۀ هم‌آوا را تشخیص دهید که رسم‌الخطِ متفاوتی دارند، با این معانی:
به اقوام گویند
ابزار شخم زدن

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

5 / 39

کدام عدد با بقیه فرق دارد؟

6 / 39

تست هوش

کدام‌یک از سپرهای زیر، بیشتر از بقیه به سپر بالا شبیه است؟

7 / 39

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) به‌طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمز رنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
حلزون گوش (صدف حلزون، گوش، مغز)
مخچه (قلب، دماغ، مغز)

8 / 39

نسبت «پرتگاه» به «شکاف عظیم»، مثل نسبت «چاک» است به:

9 / 39

در هر دایره نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8حرفیِ مترادف را کامل کنید.

تست هوش

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

10 / 39

تست هوش
به کدام شکل زیر می‌توان یک نقطهٔ سیاه اضافه کرد به‌‌طوری که شرایط نقاط سیاه، با شرایط نقاط سیاه شکل بالا یکسان باشد؟

11 / 39

\[1000, 865, ?, 595, 460, 325\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

12 / 39

سن غزل دوبرابر سن مریم است. پنج سال بعد سن غزل یک‌و‌نیم برابر سن مریم است. مجموع سن‌ آن‌ها چقدر است؟

13 / 39

کدامیک از موارد زیر با بقیه فرق دارد؟

14 / 39

برای کامل کردن کلمۀ 9‌حرفیِ مورد نظر، از یکی از 4‌گوشۀ مربع شروع به حرکت کنید، حروف جا افتاده را پیدا کرده و تا مرکز مربع مارپیچ و ساعتگرد بچرخید.
تست هوش

(کلمهٔ 9حرفی را داخل کادر زیر بنویسید.)

15 / 39

کدام دو کلمه شباهت معناییِ بیشتری دارند؟

16 / 39

چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟
تست هوش

17 / 39

نام موجودی را در سطر سوم بنویسید طوری که در هریک از 7 ستون، یک کلمهٔ سه حرفی معنادار خوانده شود.
تست هوش
(نام موجود سطر سوم را در کادر زیر بنویسید.)

18 / 39

در نمودار زیر حروفِ متناوبِ یک عبارتِ 16حرفی مشخص شده است، نقطۀ شروع را پیدا کرده حروف را ساعتگرد بخوانید، و آن را کامل کنید.

تست هوش

(عبارت 16حرفی را داخل کادر زیر بنویسید.)

19 / 39

در هر یک از کلمات عبارت «مر آنگه جانم اقل جفا آگه داند» یک حرف را تغییر دهید طوری که به یک مصرع شعر برسید.

(مصرع مورد نظر را در کادر زیر بنویسید.)

20 / 39

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های \(3\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(B\)، \(D\)، \(A\)، و \(C\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)
تست هوش

کدام کلید کار نکرده است؟

21 / 39

هشت سال دیگر، مجموع سن من و دو پسرم \(124\) خواهد بود. پنج‌ سال دیگر، مجموع سن ما سه نفر چقدر است؟

22 / 39

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

23 / 39

کدام شکل با بقیه فرق دارد؟

24 / 39

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

25 / 39

\[0,1,2,5,20,25,?,?\]
حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد، چیست؟

26 / 39

چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟
تست هوش

27 / 39

در نمودار زیر، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8حرفی متضاد پیدا کنید. نقطهٔ شروع این دو کلمه، لزوماً در یک دایره نیست.
تست هوش

28 / 39

کلمۀ «محترمانه» با کدام گزینه‌ بیشترین تضاد معنایی را دارد؟

29 / 39

کدامیک از موارد زیر به معنای «موجز» است؟

30 / 39

در شکل زیر، چند خط وجود دارد؟

تست هوش

31 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

32 / 39

تیم‌های والیبال و تنیس انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند برای تصاحب دو جام مسابقه می‌دهند. همهٔ حالت‌های ممکن برای برندگان این دو جام، چندتاست؟

33 / 39

چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

تست هوش

34 / 39

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

35 / 39

تست هوش
کدام حرف سمت چپ حرف زیر حرفی که دوتا چپ‌تر از «I» است، قرار دارد؟

36 / 39

برای کامل کردن کلمۀ 9‌حرفیِ مورد نظر، از یکی از 4‌گوشۀ مربع شروع به حرکت کنید، حروف جا افتاده را پیدا کرده و تا مرکز مربع مارپیچ و ساعتگرد بچرخید.

تست هوش

(کلمهٔ 9حرفی را داخل کادر زیر بنویسید.)

37 / 39

تست هوش
در جدول بالا، حاصل‌ضرب کوچکترین عدد زوج در بزرگترین عدد فرد چند است؟

38 / 39

در دایرهٔ زیر دو کلمه \(6\) و \(3\)حرفی پیدا کنید به‌طوری‌که حروفِ هر کلمه از یک نقطه شروع شده و به‌ترتیب تا آخر با وترهای دایره به هم وصل شده باشند.

تست هوش

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

39 / 39

\[17,4,29,13,41,22,53,31,?\]
چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

امتیاز شما

تست‌های هوش آنلاین بیشتر

سؤال‌های تشریحی

۱.
تست هوش

شکل حذف شده را رسم کنید.


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

9 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

درود بر سایت بی نظیر تکمیلی
در مورد یکی دیگر از سوال ها در تصویر یک موردی را نوشتم.باعث خوشحالیم هست که تصحیح بفرمایید.
با سپاس بی کران

1تست هوش آنلاین ۵ ریاضیات تکمیلی.png

سلام
در استدلال شما بقیهٔ حروف کلمات نقشی در مسئله ندارند.
سعی کنید راه‌حل خلاقانهٔ دیگری پیدا کنید که همهٔ حروف نقش داشته باشند.

با سلام خدمت تکمیلی عزیز
در مورد یکی از سوالات در تصویر کمی بحث کردم و میخواستم که از یک زاویه ی دیگری هم به مساله نگاه کرده باشم..ممنون میشم اگر نظرتون رو برام بنویسید.

پیوند 2 درخت.png

سلام
نگاه‌ها و ایده‌های متفاوت برای یک مسئله ارزشمند است و باعث پیشرفت و خلاقیت بیشتر می‌شود.
ممنون از شما

درود بر تکمیلی گرامی
خیلی ممنونم که تست های هوش را به طور مرتب در اختیار علاقه مندان قرار میدهید.
فقط 2 مورد که ممکن هست نیاز به بازنگری داشته باشند اینکه …-در قسمت پاسخ های تشریحیِ سوالات تشریحی کمی مشکل وجود دارد و پاسخ ها بلافاصله نمایش داده میشوند و -بعد اینکه در صفحه ی مربوط به تست هوش (که لوگوی ان در پایین صفحه هست) دکمه ی تست هوش 5 روشن(ابی پررنگ یا سبز) نشده هست.
با تشکر از شما

درود بر شما
لطفاً دربارهٔ «در قسمت پاسخ های تشریحیِ سوالات تشریحی کمی مشکل وجود دارد و پاسخ ها بلافاصله نمایش داده میشوند» کمی بیشتر توضیح دهید. یعنی نباید پاسخ‌های تشریحی نمایش داده شوند؟ یا بهتر است با روشی دیگر پاسخ‌های تشریحی نمایش داده شوند؟
پیشنهاد شما چیست؟

سلام
در نظر قبلی من به طور نادرستی منظور خودم رو نوشته بودم و منظورم این بود که چرا چنین چیزی که در تصویر هست.هست؟ ایا اشکال از بارگذاری در سایت بوده یا اشکال از بارگذاری بر روی سیستم من؟

سلام
این صفحه فعلاً در حال اصلاح است و به‌طور موقتی و آزمایشی منتشر شده بود. به‌خاطر همین در صفحهٔ تست هوش دکمهٔ آن سبز نشده بود.

ممنونم از پاسخگوییتون.