نهم. فصل ۳. قضیهٔ زاویه‌های متقابل به‌رأس

قضیهٔ زاویه‌های متقابل‌به‌رأس. زاویه‌های متقابل‌به‌رأس برابرند. فرض: دو زاویه متقابل به‌رأس هستند. حکم: این دو زاویه برابرند. اثبات. در شکل […]

قضیه خطوط موازی و مورب

نهم. فصل ۳. قضیهٔ خطوط موازی و مورب و عکس آن

قضیه خطوط موازی و مورب. اگر خط $d$ دو خط موازی$\ell_1$ و $\ell_2$ را قطع کند و زاویه‌های $A_1$ و […]

مجموع زاویه‌های مثلث

نهم. فصل ۳. قضیهٔ مجموع زاویه‌های مثلث

قضیهٔ مجموع زاویه‌های مثلث. مجموع زاویه‌های هر مثلث \(180\) درجه است. فرض. یک مثلث دلخواه داریم. حکم. مجموع زوایای این […]

زاویه خارجی مثلث

نهم. فصل ۳. قضیهٔ زاویهٔ خارجی مثلث

قضیهٔ زاویه خارجی مثلث. اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی در یک مثلث دلخواه برابر است با مجموع اندازه‌های زاویه‌های داخلی غیرمجاورش. […]