درسنامه توان

روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۲. عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید. ادامهٔ مطلب…

۳. عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید. ادامهٔ مطلب…

۴. هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید. ادامهٔ مطلب…

۵. کدام‌یک از اعداد زیر بین صفر و یک است؟ ادامهٔ مطلب…

۶. اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. ادامهٔ مطلب…

۷. عدد $\left(\dfrac{1}{64}\right)^{-12}$ را به‌‌صورت عدد $2^m$ نوشته‌ایم. ادامهٔ مطلب…

۸. اگر $a$ عددی گویا و $b$ عددی صحیح باشد و $6^8=3^2\times a^b$، آنگاه حداقل پنج مقدار مختلف برای $a+b$ بیابید. ادامهٔ مطلب…

۹. فرض کنید $m$ و $n$ دو عدد صحیح باشند. ادامهٔ مطلب…

۱۰. به‌جای $x$ چه عددی باید قرار گیرد؟ ادامهٔ مطلب…

۱۱. اگر $n\in\mathbb{Z}$ و $\big(n^n\big)^{1396}=1$، آنگاه مقدار $n$ را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۱۲. پروژه. دربارهٔ صفر به توان صفر تحقیق کنید. (می‌توانید عبارت $0$^$0$ را گوگل کنید.) ادامهٔ مطلب…

۱۳. اگر $\{m,n\}\subseteq \mathbb{N}$ و $a\in \mathbb{R}$، مثالی بیابید که ادامهٔ مطلب…

۱۴. $x$ و $y$ چه اعدادی هستند؟ ادامهٔ مطلب…

۱۵. حاصل عبارت زیر را به‌صورت یک عدد توان‌دار با توان $5$ بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۱۶. در هر یک از قسمت‌های زیر، $x$ و $y$ را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۱. کدام‌یک از اعداد زیر به‌صورت نماد علمی نوشته شده‌اند؟ ادامهٔ مطلب…

۲. هر یک از اعداد زیر را به‌صورت نماد علمی بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۱. اگر $x$ عددی نامنفی باشد، ریشه‌های دوم $x^2$ را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۲.می‌دانیم $\sqrt[3]{54a^3z^8}$ عددی حقیقی است. ادامهٔ مطلب…

۳. می‌دانیم $\sqrt{54a^3z^8}$ عددی مثبت است. ادامهٔ مطلب…

۴. پس از آزمون ریاضی نیم‌سال اول، نمرهٔ دانش‌آموزان $0$، $1$، $2$، $3$، $\cdots$، $20$ شده بود! ادامهٔ مطلب…

۵. اگر $\sqrt{x}=9261$ و $\sqrt[3]{y}=6$، آنگاه $\sqrt[3]{xy}$ چه عددی است؟ ادامهٔ مطلب…

۶. اگر $\sqrt[3]{x\sqrt{x}}=4$، آنگاه $x$ چه عددی است؟ ادامهٔ مطلب…

۷. هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنید. ادامهٔ مطلب…

۸. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۹. اگر $3<a<5$، آنگاه درستی تساوی زیر را بررسی کنید. ادامهٔ مطلب…

۱۰. اگر $a<0$،  $b>0$ و $c<0$، آنگاه عبارت‌های زیر را ساده کنید. ادامهٔ مطلب…

۱۱. ابراهیم برای محاسبهٔ اولین رقم بعد از ممیز عدد $\sqrt[3]{9}$ این‌گونه عمل کرد: ادامهٔ مطلب…

۱. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۲. در هر یک از قسمت‌های زیر، $x$ را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۳. در هر یک از قسمت‌های زیر، $A$ را بر حسب $x$ و $y$ به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۴. کدام‌یک از راه‌حل‌های زیر را برای گویا کردن مخرج کسر $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}$ بیشتر می‌پسندید؟! ادامهٔ مطلب…

۵. درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید. ادامهٔ مطلب…

۶. مخرج هر یک از کسرهای زیر را گویا کنید. ادامهٔ مطلب…

۷. هر یک از اعداد زیر را روی محور اعداد نمایش دهید. ادامهٔ مطلب…