درسنامه توان

روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. عدد $4^4$ را به چه توانی برسانیم که حاصل $8^8$ شود؟ ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارات زیر را به‌صورت یک عدد توان‌دار بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۳. هر یک از اعداد زیر را به‌صورت تجزیه شده به عوامل اول بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۴. در هر یک از تساوی‌های زیر مقدار $x$ و $y$ را بیابید.ادامهٔ مطلب…

۵. داخل مربع علامت $\times$ یا $\div$ قرار دهید تا تساوی برقرار شود. ادامهٔ مطلب…

۶. مقادیر زیر را بیابید.ادامهٔ مطلب…

۷. اگر $a$ عددی صحیح و $b$ عددی طبیعی باشد، آنگاه همهٔ جواب‌های معادلهٔ زیر را بیابید. ادامهٔ مطلب…

۸. اگر $m$ و $n$ دو عدد طبیعی باشند و $m^n=2^{20}$، آنگاه $m$ و $n$ چه اعدادی می‌توانند باشند؟ ادامهٔ مطلب…

۹. در هر یک از عبارت‌های زیر توان عدد $2$ را به‌دست ‌آورید. ادامهٔ مطلب…

۱۰. می‌دانیم $x$، $y$ و $z$ سه عدد متفاوت هستند…

بیشترین مقدار $x^{y^z}$. ادامهٔ مطلب…

کمترین مقدار $x^{y^z}$. ادامهٔ مطلب…

بیشترین مقدار $\big(x^y\big)^z$. ادامهٔ مطلب…

کمترین مقدار $\big(x^y\big)^z$. ادامهٔ مطلب…

۱۱. با کمک یک (یا چند) پرانتزگذاری، از عدد داده شده به چند عدد متفاوت می‌توان دست یافت؟ ادامهٔ مطلب…

۱۲. بزرگ‌ترین عدد طبیعیِ $n$ را بیابید به‌گونه‌ای که: ادامهٔ مطلب…

۱۳. در یک مربع، وسط‌‌های ضلع‌های روبه‌رو را به هم وصل می‌کنیم. ادامهٔ مطلب…

۱. مجید برای نمایش عدد $\sqrt{7}$ روی محور از تساوی $3^2+(\sqrt{7})^2=4^2$ استفاده کرد. ادامهٔ مطلب…

۲. هر یک از اعداد زیر را روی محور اعداد نمایش دهید.

الف) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. ادامهٔ مطلب…

ب) $7-3\sqrt{2}$. ادامهٔ مطلب…

ج) $\sqrt{2}+\sqrt{5}$. ادامهٔ مطلب…

د) $-\sqrt{11}+\sqrt{3}$. ادامهٔ مطلب…

۳. در شکل زیر، $AB=3\sqrt{2}$. نقطه‌های $B$ و $C$ چه اعدادی را نشان می‌دهند؟ ادامهٔ مطلب…

۴. اگر $A$ و $B$ دو نقطه روی محور اعداد باشند و طول پاره‌خط $AB$ برابر $\sqrt{7}-\sqrt{2}$ و $B$ متناظر با عدد $1+\sqrt{2}$ باشد، $A$ متناظر با چه اعدادی می‌تواند باشد؟ ادامهٔ مطلب…

۵. روی محور زیر، اعداد $1$ و $-1$ را مشخص کنید. ادامهٔ مطلب…

۶. از نقطهٔ $-2$ روی محور اعداد $3$ واحد به‌طور عمودی بالا رفته‌ایم تا به نقطهٔ $A$ رسیده‌ایم. ادامهٔ مطلب…

۷. هر جفت از اعداد زیر را مقایسه کنید. ادامهٔ مطلب…