۵۱. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(-11.5\)
۲) \(-24\)
۳) \(-13.5\)
۴) \(27\)

پاسخ تشریحی


۵۲. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟
hoosh8.medu.ir۱) \(531\)
۲) \(171\)
۳) \(324\)
۴) \(513\)

پاسخ تشریحی


۵۳. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟
۱) \(300\)
۲) \(200\)
۳) \(100\)
۴) \(150\)

پاسخ تشریحی


۵۴. حاصل عبارت زیر، با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]
۱) \(-2\frac{1}{13}\)
۲) \(\frac{23}{-39}\)
۳) \(\frac{-41}{78}\)
۴) \(\frac{-18}{39}\)

پاسخ تشریحی


۵۵. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟
۱) \(-20\)
۲) \(20\)
۳) \(-10\)
۴) \(10\)

پاسخ تشریحی


۵۶. در شکل زیر، \(BD=BC\). مقدار \(\dfrac{y}{x}\) کدام است؟
hoosh8.medu.ir۱) \(\frac{1}{6}\)
۲) \(6\)
۳) \(\frac{1}{5}\)
۴) \(5\)

پاسخ تشریحی


۵۷. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟
۱) \(56\)
۲) \(48\)
۳) \(24\)
۴) \(16\)

پاسخ تشریحی


۵۸. در مسیر حرکت یک تور مسافرتی که از مبدأ مختصات سفرشان آغاز می‌شود، محل‌های اسکان و استراحت با الگویی ثابت به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است:
\[\Big[{3\atop8}\Big],\Big[{6\atop14}\Big],\Big[{9\atop20}\Big],\dots.\]
اگر «رستوران آبی» چهاردهمین محل اسکان و استراحت باشد، مختصات آن کدام است؟
۱) \(\Big[{24\atop50}\Big]\)
۲) \(\Big[{42\atop86}\Big]\)
۳) \(\Big[{39\atop80}\Big]\)
۴) \(\Big[{36\atop74}\Big]\)

پاسخ تشریحی


۵۹. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟
۱) \(216\)
۲) \(27\)
۳) \(64\)
۴) \(125\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟
۱) \(5^{10}\times20\)
۲) \(5^9\times100\)
۳) \(27\times5^{13}\)
۴) \(48\times5^{12}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. چند عدد دوم سه رقمی وجود دارد؟
۱) \(8\)
۲) \(5\)
۳) \(7\)
۴) \(6\)

پاسخ تشریحی


۶۲. علی و آرش هر کدام یک عدد بر روی کاغذ نوشتند. علی گفت: اگر عدد من را بر \(4\) تقسیم کنید، باقی‌مانده \(2\) می‌شود. آرش گفت: اگر عدد من را بر \(5\) تقسیم کنید، باقی‌مانده برابر \(3\) می‌شود. سه نفر از دوستان آنها در مورد این اعداد نظرات خود را اعلام کردند. نظر چند نفر همواره درست است؟
نفر اول: مجموع این دو عدد بر \(5\) بخش‌پذیر نیست.
نفر دوم: مجموع این دو عدد بر \(3\) بخش‌پذیر نیست.
نفر سوم: حاصل‌ضرب این دو عدد بر \(2\) بخش‌پذیر است.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. یک نرم‌افزار ترسیم هندسی طوری طراحی شده است که برای هر شکل \(A\)، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام می‌دهد و سپس شکل \(B\) (شکل مربوط به آخرین مرحله) را رسم می‌کند:
مرحلهٔ اول: تقارن نسبت به محور طول
مرحلهٔ دوم: دوران \(90^\circ\) ساعتگرد
مرحلهٔ سوم: تقارن نسبت به محور عرض
مرحلهٔ چهارم: انتقال نقطهٔ \(T\) به \(M\)
اگر شکل \(A\) به‌صورت زیر داده شده باشد، کدام گزینه‌توسط این نرم‌افزار رسم می‌شود؟
hoosh8.medu.ir

پاسخ تشریحی


۶۴. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
۱) \(2^{45}\)
۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
۳) \(8^4\sqrt{2}\)
۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

پاسخ تشریحی


۶۵. کدام‌یک از احجام زیر حجم بیشتری دارد؟ (واحد اندازه‌گیری در همهٔ گزینه‌ها یکسان است.)
۱) مکعب مستطیل به ابعاد \(7\)، \(6\)، و \(5\)
۲) استوانه به شعاع قاعده \(5\) و ارتفاع \(7\)
۳) استوانه به شعاع قاعده \(6\) و ارتفاع \(5\)
۴) مکعب‌مستطیل به ابعاد \(3.5\)، \(4\)، و \(13\)

پاسخ تشریحی


۶۶. مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چقدر بوده است؟
۱) \(170\) متر مربع
۲) \(192\) متر مربع
۳) \(186\) متر مربع
۴) \(210\) متر مربع

پاسخ تشریحی


۶۷. شکل زیر از یک مثلث متساوی‌الاضلاع، یک مربع، و یک پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است. محیط آن با توجه به اندازه‌های داده شده چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(40a-36\)
۲) \(48a-20\)
۳) \(38a-34\)
۴) \(34a-22\)

پاسخ تشریحی


۶۸. مدیر مدرسه‌ای سه کارت هدیه با مبالغ یکسان برای گروه‌های فرهنگی-ورزشی مدرسه که عازم مسابقات منطقه‌ای هستند، تهیه کرده است. او می‌خواهد در صورت اول شدن هر تیم، کارت هدیه را به سرپرست تیم بدهد تا مبلغ آن به‌طور مساوی بین اعضاء تقسیم شود. اگر تیم شنا \(8\) نفر، گروه سرود \(12\) نفر، و گروه تئاتر \(18\) نفر باشند، حداقل مبلغ کارت چقدر باید باشد؟
۱) \(72\)
۲) \(36\)
۳) \(120\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی


۶۹. از گزاره‌های زیر چند تا درست است؟
\(\bullet\) اعداد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اعداد اول و اعداد مرکب
\(\bullet\) بزرگ‌ترین پیمانه‌ای که می‌توانیم با آن دو ظرف \(36\) و \(24\) لیتری را پر کنیم، یک پیمانهٔ \(6\) لیتری است.
\(\bullet\) سطح مقطع یک مکعب می‌تواند یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشد.
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر یکی از دو زاویهٔ مکمل، \(4\) برابر دیگری باشد، متمم زاویهٔ کوچکتر چقدر است؟
۱) \(60\)
۲) \(36\)
۳) \(45\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی

 


 

 

کتاب هوش فرازمینی et

مسابقه‌های ریاضی آنلاین

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵

جایزه‌های این هفته (پنج‌شنبه ۱۴ اسفند)

نفر اول، ۵۰ هزار تومان وجه نقد

نفر دوم، یک جلد کتاب کمیاب

نفر سوم، یک کمیو به ارزش ۵۰۰ هزار تومان

پای کلاسیکو

مسئلهٔ هفته

یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. فرض کنید \(A\) مساحت کل مکعب‌مستطیل، و \(B\) مجموع مساحت کل مکعب‌های \(1\times1\times1\) سازندهٔ مکعب‌مستطیل باشد. همهٔ \(n\)هایی را پیدا کنید که برای آنها، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی باشد.


راهنمایی: شکل زیر، مثالی است که در آن \(n=5\). در این مثال، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی نیست!


ارسال پاسخمسائل بیشتر

معرفی کتاب

سرگذشت یک پژوهش علمی
بهترین هدیه برای علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش


عمو پترس

دربارهٔ کتابکتاب‌های بیشتر

پیشرفت تحصیلی سمپاد ۹۹

کتاب هوش ET

100 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام من حسام هستم از مدرسه ی امام صادق معدلم 20شد و فارسیمو کامل مطمئنم درست زدم و قراون و هدایه ها رو انقدرتمرین کرده بودم اماده بودم که سر جلیه که رفتم سولا رو تک تکشو جوا با رو میدونستوم اما برای سولات علوم کمی سخت بود و ریاضی هم همینطور استعداد تحلیلی هم نزده 2 یا 3 تا داشتم اما نمیدونم چرا قبول نشدم به خدا قسمت میدم که تویی که تو اصفهان قبول شدی چند درصد زدی. دارم دیوونه میشم. فقط بگو چند درصد زدی بقیش دیگه مشکلی نداره

ریاضی و علوم ضریب های بالایی داشته اند و ممکن است شما بخاطر ریاضی یا علوم قبول نشده باشید

من قبول شدم و واقعا پارتی بازی نشده چون من هیچ اشتایی نداشتم و اینکه امیدوارم در ازمون سال نهم قبول شید

منم قبول شدم ولی چه فایده فقط پول میگیرن هیچکار اضافه ای نمیکنن من خواهرم شش سال رو رفت تیزهوشان با این که درس خون بود ولی یه رشته معمولی قبول شد تیزهوشان های الان فقط به فکر پول و پارتی هستند

منم قبول شدم خدا رو شکر ولی پارتی بازی نشد چون ما اصلا پارتی جز خدا نداشتیم

یعنی چی ؟

چرا وقتی قبول نمیشید میندازید گردن دیگران امثال اصلا پارتی بازی نشد من قبول شدم

ببخشيد كدوم علامه حلي قبول شديد؟

از روی کلمه امثال(امسال) معلوم است که پارتی بازی نشده 😉😉😉

ما گردن این واون نداختیم. خود من هم کل کتاب و خوندم ویک عالمه تست زدم.ولی امروز رفتم ودیدم ک قبول نشدم وفهمیدم کارشون هم ناعادلانه بود.شما خودتون قبول شدین فک کردین چی شده ک هی میگین من قبول شدم من قبول شدم.

سلام
من قبول نشدم ناراحت شدم و دلم شکست ولی دمتون گرم که جواب رو داید.خب معلومه توشهر ماکه ۲۰۰ نفر شرکت کردن و۱۰ نفر قبول میشه شانس قبول شدن من که معدلم ۱۹.۹۵ بود وبه جز هنر همه درسام بیست است.
به همه کسایی که قبول شدن تبریک میگم ولی فکر نکنید کی هستید. اگه چه پارسال و امسال عادلانه انتخاب میکردید من الان تو مدرسه پارتی باز های درخشان وبه قول خودتون استعداد های درخشان بودم.
بالاخره یک روزم روزه منه. البته اگه تو این کشور فرصتی برای روز من و امثال من باشه.
در اصل من هم سالان درس خونم نسل سوخته ایم که تو این کشور هوشمون به فنا.
خداحافظ و به امید انتخاب عادلانه استعداد های درخشان.

سلام دوست عزیز امسال خداوکیلی میگم پارتی بازی نشد من هیچکسی اشنا نداشتم ولی خدارو شکر قبول شدم لطفا گردن این و اون نندازین

امشال اصلا پارتی بازی نبود همه ب حقشون رسیدن

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 زرنگی تا دیروز میگفتی تقلب شده حالا تو قبول شدی پارتی بازی نشده

خوب دادم ازمونو و قبول شدم

عافرین ک قبول شدی.من همه کتابارو کامل خوندم ولی قبول نشدم و الانم ک جوابوانقد دیر دادن میخاستن با خودشون سبک سنگین کنن ببینن کی پارتیش‌کلفته

من قبول شدم

پارتی بازی نشده

خیلی کارتون زشته فقط با پول و پارتی قبول می کنین خیلی پستین آدم رو نا امید می کنین و باعث میشین پدر و مادرامون مارو دعوا کنن و حتی بزنن خیلی بدین که فقط واسه پول گرفتن و عذاب مردم اسم یه پارتی بازی رو گذاشتین تیزهوشان از همتون متنفرم من از تک تکتون شکایت و اعتراض می کنم نامردا نمی تونین بزنین و در برین قلب هزار نفرو شکستین باید تقاسشو پس بدین خیلی ازتون بدم میاد

سلام این چه پارتی بازیه راه انداختین اول جوابارو دیر میدین الانم میگین قبول نشد برین خودتونو سیاه کنین مردمو علاف خودتون کردین آخرشم هیچی خیلی نامردین الان خیلیا دارن گریه می کنن چون قبول نشدن اینا همش پارتی بازیه مث ششم همه تون دروغگویین فقط مردمو عذاب میدین

الکی جو رو متشنج نکن درسته دیر جوابا رو دادن یولی به حق بود خدایی من روزی شیش ساعت درس خوندم الانم قبول شدم باید بیشتر میخوندی کاهلی خودتو گردن بقیه ننداز

اروم باشید من روزی 12 ساعت درس خوندم و قبول شدم و واقعا اشنایی هم نداشتم

چطوری بفهمم که قبول شدم یا نه همون وضعیت پذیرشه؟؟

جواب ها اومده

سلام لطفا پاسخنامه را در سایت بگذارید ونحوه اعتراض را اعلام کنید

تکمیلی عزیز حداقل بگید میاد جوابا قبل از مهر؟

سلام ممکنه روز تعطیل جوابها اعلام بشه

چرا جواب نمی دهید تکمیلی عزیز لااقل یه کلام جواب بدهید که چرا جوابا طبق قول خودتان نیومد و کی میا

چطوری بفهم قبول شدم یا نه میشه راهنمیی کنین دارم از استرس میمیرم

سلام حداقل شما ی جوابی بدین بهمون برای زمان اعلام نتایج

فقط ۲روز تا اول مهرمونده.
نه سرویسم مشخصه.نه لباس مدرسه گرفتم ونه وسایل دیگه.
خداشاهده هربار میرم تو سایت جواب هارو ببینم قلبم میاد تو دهنم ،رنگم مثل میت میشه و دستام میلرزه.
من که از تیزهوشان رفتن ناامید شدم و فقط منتظرم تا جواب بیاد و تکلیفم مشخص شه.
ولی خدا کنه مثل پارسال به صورت رندوم یا همون شانسی خودمون نفراتو انتخاب نکنن و ماروهم شوکه.
نظر شما چیه؟

اینقدر الکی نظر ندید اصلا کسی نمی خونه که جواب شما عزیزان را بده. اینجا ایران هست و کسی پاسخگو نیست

قراره ۳۰ شهریور اعلام شه؟
لا اقل نمیخواین اعلام کنین بگین کی اعلام می شه؟؟؟

سلام من یه دانش آموزم که تو ی آزمون تیزهوشان شرکت کردم به ما گفتن نتایج امروز میاد کو چرا نیومد ما رو علاف کردین من تا الان هیچ جا ثبت نام نکردم به امید قبول شدن ولی به نظر میرسه که همه ی اینه کشک بوده و از قبل انتخاب کردن فقط می خواستن مارو علاف کنن من الان دارم از استرس میمیرم که قبول بشم یا نشم تا کی می خوان مارو علاف کنین بابا فقط من که نیستم حداقل ۱۰۰ تا دانش آموز شایدم بیشتر تو استان ما اومدن امتحان دادن به امید این که شاید قبول بشن لطفا فکر من و اونارو بکنین بابا ما همه معدلامون رو۱۹/۹۰ اینا بوده یکم فقط یکم مراعات کنین من دعا کردم قبول شم خدا کنه اگه پارتیبازی نباشه قبول می شم خداحافظ

سلام من اصلا کاری به نتیجه ندارم فقط زمان رو بگین خودش کافیه لطفا بگین مردم زابرا شدن بچه های باهوش رو تو برزخ عذاب انداختین بابا بگین کی میاد

سلام نتایج کی میاد قرار بود امروز بیاد ولی نیومد این چه وضعشه لطفا زمان دقیق رو اعلام کنین اول میگین ۲۰ روز بعد از امتحان بعد میگین ۲۸ شهریور الان میگین ۱۰ مهر بابا لطفا درست بگین مگه صحیح کردن ۳۰ تا برگه چند روز طول می کشه

شما مردم رو مسخره گیر اوردید؟بخاطر آزمون به اصطلاح تیزهوشان شما من برای فرم مدرسه صبر کردم.حالا امروز میرم میبینم میگه تا دهم مهر باید صبر کنم تا سفارشم آماده بشه.بعد شما میگید سی شهریور جواب میاد.اونم معلوم نیس قبول بشیم یانشیم.واقعا شاهکاره

سلام خسته نباشید مردم رو اعلاف کردین واسه هیچی من خودم دانش آموزم دارم از استرس میمیرم پس کی می خوان اعلام کنین امروز تموم شد حتی شاید از قبل خودتون انتخاب کردین فقط می خواستین مارو اعلاف کنین خدا کنه زود تر بیاد دعا کردم قبول شم خدا کنه

مگه قرار نبود امروز جواب ها اعلام بشن
لطفا اطلاع بدین که زمان دقیق اطلاع رسانی کی هست

سلام شما گفتید ۲۸ شهریور جواب ها میاد اما هنوز نیومدن خواستم بپرسم چه ساعتی جواب هارو اعلام میکنند

سلام.
هزینه ثبت نام تیزهوشان چقدره؟

سلام.نتایج اومده؟

بیست و هشتم که داره تموم می شه کی قراره بیاد؟

آقای تکمیلی لطفا جواب مارو بدین لطفا ما زابرا شدیم از این امتحان خیلی خوندیم جواب روبدین من دارم دیوونه می شم داریم کم کم فکر می کنم اینا همه پارتی بازی یه مثل ششم اگه باشه واقعا مسخره میشه من جونم در اومد تا خوندم ۲۰۰ هزار تومن هم پول دادم بابا انصاف داشته باشین فکر مارو هم بکنین ما خر نیستیم یا حیوون نیستیم بچه ایم ماهم احساس داریم به ماهم اهمیت بدین این راهیو که شروع کردین رو تا تهش برین چون خیلی هارو با خودتون اوردین بابا اگه تا اول مهر ندین من میرم اعتراض می کنم شماره تونو دارم اینقدر زنگ می زنم تا جواب بدین تا اعتراض بزنم بابا من که نیستم فقط این امتحان مال کل استانه ۲۰۰ نفر دیگه هم هستن به فکر من نیستین به فکر اونا باشی بابا احترام بزارین شما هم یه روز مثل ما بچه بودین و ماهم یه روز بزرگ میشیم اوقته که چرخ میاد رو چرخ ما پس زودتر نتایجو بدین بابا ما رفتین اون دنیا و اومدین تو امتحان الان تو برزخ نتایجیم بگین که راحت شیم

کی جوابا میان یه هفته دیگه مدرسه ها شروع میشه هیچ کاری نکردیم اقا مدرسه ها روع بشه که دیگه بدرد نمیخوره

مردم علاف کردن من نه لباس خریدم نه میدونم تکلیفم چیه با این وضع کندهوشان گفتند ۳۰ شهریور میاد ،میخوان یک کاری کنند که افراد پشیمون‌شن وقتی میری پیش مسئول اموزش و پرورش میگه هفته دیگه میاد دیگه چه انتظاری از بقیه دارید نه سوالات اومده نه هیچی

من نخواستم کسیو پشیمون کنم پدرم فرهنگی هستش رفتم همون آموزش و پرورشی که شما میگی سوال کرد بهش گفتن دقیقه نود سی شهریور که خب میشه همون هفته دیگه
شما فک کردی وضعیت بقیه از شما بهتره اون از آزمون سال قبل اینم از امسال

خوش به حالت معلومه که قبول میشی

سلام پس نتایج کی اعلام میشه؟؟؟

پدرم پیگیری کرده گفتن ۳۰ شهریور ممیادش😑😕😕

ممکنه حتی تا مهرم جوابا نیاد ؟؟
😕 واقعا که اینهمه ادمو علاف کردید

سلام تو شهر ما یعنی دامغان دو نفر شرکت کردن در حالی که سه نفر می خواستن حد نصاب داره ایا

لطفا جواب بدین

سلام
کتاب های تکمیلی فقط برای ریاضی وهوش هستن یا شامل درس های دیگه هم میشه؟

sampad= MAFIA

چجوری باید بفهمم