۵۱. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(-11.5\)
۲) \(-24\)
۳) \(-13.5\)
۴) \(27\)

پاسخ تشریحی


۵۲. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟
hoosh8.medu.ir۱) \(531\)
۲) \(171\)
۳) \(324\)
۴) \(513\)

پاسخ تشریحی


۵۳. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟
۱) \(300\)
۲) \(200\)
۳) \(100\)
۴) \(150\)

پاسخ تشریحی


۵۴. حاصل عبارت زیر، با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]
۱) \(-2\frac{1}{13}\)
۲) \(\frac{23}{-39}\)
۳) \(\frac{-41}{78}\)
۴) \(\frac{-18}{39}\)

پاسخ تشریحی


۵۵. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟
۱) \(-20\)
۲) \(20\)
۳) \(-10\)
۴) \(10\)

پاسخ تشریحی


۵۶. در شکل زیر، \(BD=BC\). مقدار \(\dfrac{y}{x}\) کدام است؟
hoosh8.medu.ir۱) \(\frac{1}{6}\)
۲) \(6\)
۳) \(\frac{1}{5}\)
۴) \(5\)

پاسخ تشریحی


۵۷. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟
۱) \(56\)
۲) \(48\)
۳) \(24\)
۴) \(16\)

پاسخ تشریحی


۵۸. در مسیر حرکت یک تور مسافرتی که از مبدأ مختصات سفرشان آغاز می‌شود، محل‌های اسکان و استراحت با الگویی ثابت به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است:
\[\Big[{3\atop8}\Big],\Big[{6\atop14}\Big],\Big[{9\atop20}\Big],\dots.\]
اگر «رستوران آبی» چهاردهمین محل اسکان و استراحت باشد، مختصات آن کدام است؟
۱) \(\Big[{24\atop50}\Big]\)
۲) \(\Big[{42\atop86}\Big]\)
۳) \(\Big[{39\atop80}\Big]\)
۴) \(\Big[{36\atop74}\Big]\)

پاسخ تشریحی


۵۹. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟
۱) \(216\)
۲) \(27\)
۳) \(64\)
۴) \(125\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟
۱) \(5^{10}\times20\)
۲) \(5^9\times100\)
۳) \(27\times5^{13}\)
۴) \(48\times5^{12}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. چند عدد دوم سه رقمی وجود دارد؟
۱) \(8\)
۲) \(5\)
۳) \(7\)
۴) \(6\)

پاسخ تشریحی


۶۲. علی و آرش هر کدام یک عدد بر روی کاغذ نوشتند. علی گفت: اگر عدد من را بر \(4\) تقسیم کنید، باقی‌مانده \(2\) می‌شود. آرش گفت: اگر عدد من را بر \(5\) تقسیم کنید، باقی‌مانده برابر \(3\) می‌شود. سه نفر از دوستان آنها در مورد این اعداد نظرات خود را اعلام کردند. نظر چند نفر همواره درست است؟
نفر اول: مجموع این دو عدد بر \(5\) بخش‌پذیر نیست.
نفر دوم: مجموع این دو عدد بر \(3\) بخش‌پذیر نیست.
نفر سوم: حاصل‌ضرب این دو عدد بر \(2\) بخش‌پذیر است.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. یک نرم‌افزار ترسیم هندسی طوری طراحی شده است که برای هر شکل \(A\)، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام می‌دهد و سپس شکل \(B\) (شکل مربوط به آخرین مرحله) را رسم می‌کند:
مرحلهٔ اول: تقارن نسبت به محور طول
مرحلهٔ دوم: دوران \(90^\circ\) ساعتگرد
مرحلهٔ سوم: تقارن نسبت به محور عرض
مرحلهٔ چهارم: انتقال نقطهٔ \(T\) به \(M\)
اگر شکل \(A\) به‌صورت زیر داده شده باشد، کدام گزینه‌توسط این نرم‌افزار رسم می‌شود؟
hoosh8.medu.ir

پاسخ تشریحی


۶۴. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
۱) \(2^{45}\)
۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
۳) \(8^4\sqrt{2}\)
۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

پاسخ تشریحی


۶۵. کدام‌یک از احجام زیر حجم بیشتری دارد؟ (واحد اندازه‌گیری در همهٔ گزینه‌ها یکسان است.)
۱) مکعب مستطیل به ابعاد \(7\)، \(6\)، و \(5\)
۲) استوانه به شعاع قاعده \(5\) و ارتفاع \(7\)
۳) استوانه به شعاع قاعده \(6\) و ارتفاع \(5\)
۴) مکعب‌مستطیل به ابعاد \(3.5\)، \(4\)، و \(13\)

پاسخ تشریحی


۶۶. مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چقدر بوده است؟
۱) \(170\) متر مربع
۲) \(192\) متر مربع
۳) \(186\) متر مربع
۴) \(210\) متر مربع

پاسخ تشریحی


۶۷. شکل زیر از یک مثلث متساوی‌الاضلاع، یک مربع، و یک پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است. محیط آن با توجه به اندازه‌های داده شده چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(40a-36\)
۲) \(48a-20\)
۳) \(38a-34\)
۴) \(34a-22\)

پاسخ تشریحی


۶۸. مدیر مدرسه‌ای سه کارت هدیه با مبالغ یکسان برای گروه‌های فرهنگی-ورزشی مدرسه که عازم مسابقات منطقه‌ای هستند، تهیه کرده است. او می‌خواهد در صورت اول شدن هر تیم، کارت هدیه را به سرپرست تیم بدهد تا مبلغ آن به‌طور مساوی بین اعضاء تقسیم شود. اگر تیم شنا \(8\) نفر، گروه سرود \(12\) نفر، و گروه تئاتر \(18\) نفر باشند، حداقل مبلغ کارت چقدر باید باشد؟
۱) \(72\)
۲) \(36\)
۳) \(120\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی


۶۹. از گزاره‌های زیر چند تا درست است؟
\(\bullet\) اعداد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اعداد اول و اعداد مرکب
\(\bullet\) بزرگ‌ترین پیمانه‌ای که می‌توانیم با آن دو ظرف \(36\) و \(24\) لیتری را پر کنیم، یک پیمانهٔ \(6\) لیتری است.
\(\bullet\) سطح مقطع یک مکعب می‌تواند یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشد.
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر یکی از دو زاویهٔ مکمل، \(4\) برابر دیگری باشد، متمم زاویهٔ کوچکتر چقدر است؟
۱) \(60\)
۲) \(36\)
۳) \(45\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی

 


 

 

کتاب هوش et

فرصت استثنایی برای همهٔ دانش‌آموزان و معلمان

تلفن پشتیبانی و مشاوره: 09108360609

علیرضا علیپور

ثبت‌نام در کلاس‌های دکتر علیپور

کتاب جادوی مریم

اطلاعات بیشتر و لینک خرید کتاب

المپیاد ریاضی

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

100 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام من حسام هستم از مدرسه ی امام صادق معدلم 20شد و فارسیمو کامل مطمئنم درست زدم و قراون و هدایه ها رو انقدرتمرین کرده بودم اماده بودم که سر جلیه که رفتم سولا رو تک تکشو جوا با رو میدونستوم اما برای سولات علوم کمی سخت بود و ریاضی هم همینطور استعداد تحلیلی هم نزده 2 یا 3 تا داشتم اما نمیدونم چرا قبول نشدم به خدا قسمت میدم که تویی که تو اصفهان قبول شدی چند درصد زدی. دارم دیوونه میشم. فقط بگو چند درصد زدی بقیش دیگه مشکلی نداره

ریاضی و علوم ضریب های بالایی داشته اند و ممکن است شما بخاطر ریاضی یا علوم قبول نشده باشید

من قبول شدم و واقعا پارتی بازی نشده چون من هیچ اشتایی نداشتم و اینکه امیدوارم در ازمون سال نهم قبول شید

منم قبول شدم ولی چه فایده فقط پول میگیرن هیچکار اضافه ای نمیکنن من خواهرم شش سال رو رفت تیزهوشان با این که درس خون بود ولی یه رشته معمولی قبول شد تیزهوشان های الان فقط به فکر پول و پارتی هستند

منم قبول شدم خدا رو شکر ولی پارتی بازی نشد چون ما اصلا پارتی جز خدا نداشتیم

یعنی چی ؟

چرا وقتی قبول نمیشید میندازید گردن دیگران امثال اصلا پارتی بازی نشد من قبول شدم

ببخشيد كدوم علامه حلي قبول شديد؟

از روی کلمه امثال(امسال) معلوم است که پارتی بازی نشده 😉😉😉

ما گردن این واون نداختیم. خود من هم کل کتاب و خوندم ویک عالمه تست زدم.ولی امروز رفتم ودیدم ک قبول نشدم وفهمیدم کارشون هم ناعادلانه بود.شما خودتون قبول شدین فک کردین چی شده ک هی میگین من قبول شدم من قبول شدم.

سلام
من قبول نشدم ناراحت شدم و دلم شکست ولی دمتون گرم که جواب رو داید.خب معلومه توشهر ماکه ۲۰۰ نفر شرکت کردن و۱۰ نفر قبول میشه شانس قبول شدن من که معدلم ۱۹.۹۵ بود وبه جز هنر همه درسام بیست است.
به همه کسایی که قبول شدن تبریک میگم ولی فکر نکنید کی هستید. اگه چه پارسال و امسال عادلانه انتخاب میکردید من الان تو مدرسه پارتی باز های درخشان وبه قول خودتون استعداد های درخشان بودم.
بالاخره یک روزم روزه منه. البته اگه تو این کشور فرصتی برای روز من و امثال من باشه.
در اصل من هم سالان درس خونم نسل سوخته ایم که تو این کشور هوشمون به فنا.
خداحافظ و به امید انتخاب عادلانه استعداد های درخشان.

سلام دوست عزیز امسال خداوکیلی میگم پارتی بازی نشد من هیچکسی اشنا نداشتم ولی خدارو شکر قبول شدم لطفا گردن این و اون نندازین

امشال اصلا پارتی بازی نبود همه ب حقشون رسیدن

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 زرنگی تا دیروز میگفتی تقلب شده حالا تو قبول شدی پارتی بازی نشده

خوب دادم ازمونو و قبول شدم

عافرین ک قبول شدی.من همه کتابارو کامل خوندم ولی قبول نشدم و الانم ک جوابوانقد دیر دادن میخاستن با خودشون سبک سنگین کنن ببینن کی پارتیش‌کلفته

من قبول شدم

پارتی بازی نشده

خیلی کارتون زشته فقط با پول و پارتی قبول می کنین خیلی پستین آدم رو نا امید می کنین و باعث میشین پدر و مادرامون مارو دعوا کنن و حتی بزنن خیلی بدین که فقط واسه پول گرفتن و عذاب مردم اسم یه پارتی بازی رو گذاشتین تیزهوشان از همتون متنفرم من از تک تکتون شکایت و اعتراض می کنم نامردا نمی تونین بزنین و در برین قلب هزار نفرو شکستین باید تقاسشو پس بدین خیلی ازتون بدم میاد

سلام این چه پارتی بازیه راه انداختین اول جوابارو دیر میدین الانم میگین قبول نشد برین خودتونو سیاه کنین مردمو علاف خودتون کردین آخرشم هیچی خیلی نامردین الان خیلیا دارن گریه می کنن چون قبول نشدن اینا همش پارتی بازیه مث ششم همه تون دروغگویین فقط مردمو عذاب میدین

الکی جو رو متشنج نکن درسته دیر جوابا رو دادن یولی به حق بود خدایی من روزی شیش ساعت درس خوندم الانم قبول شدم باید بیشتر میخوندی کاهلی خودتو گردن بقیه ننداز

اروم باشید من روزی 12 ساعت درس خوندم و قبول شدم و واقعا اشنایی هم نداشتم

چطوری بفهمم که قبول شدم یا نه همون وضعیت پذیرشه؟؟

جواب ها اومده

سلام لطفا پاسخنامه را در سایت بگذارید ونحوه اعتراض را اعلام کنید

تکمیلی عزیز حداقل بگید میاد جوابا قبل از مهر؟

سلام ممکنه روز تعطیل جوابها اعلام بشه

چرا جواب نمی دهید تکمیلی عزیز لااقل یه کلام جواب بدهید که چرا جوابا طبق قول خودتان نیومد و کی میا

چطوری بفهم قبول شدم یا نه میشه راهنمیی کنین دارم از استرس میمیرم

سلام حداقل شما ی جوابی بدین بهمون برای زمان اعلام نتایج