hoosh8.medu.ir
نمونه سوال ریاضی

ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تیزهوشان از طریق سایت hoosh8.medu.ir انجام می‌شود.

منابع آزمون تکمیل ظرفیت هشتم

 

hoosh8.medu.ir

 


مسائل ریاضی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد، نمونه سؤالات مناسبی برای آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان هستند.

نمونه سؤال‌های ریاضی، کلیک کنید!


سؤال‌های ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد (فروردین ۹۶)

 

۵۱. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(-11.5\)
۲) \(-24\)
۳) \(-13.5\)
۴) \(27\)

پاسخ تشریحی


۵۲. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟
hoosh8.medu.ir۱) \(531\)
۲) \(171\)
۳) \(324\)
۴) \(513\)

پاسخ تشریحی


۵۳. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟
۱) \(300\)
۲) \(200\)
۳) \(100\)
۴) \(150\)

پاسخ تشریحی


۵۴. حاصل عبارت زیر، با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]
۱) \(-2\frac{1}{13}\)
۲) \(\frac{23}{-39}\)
۳) \(\frac{-41}{78}\)
۴) \(\frac{-18}{39}\)

پاسخ تشریحی


۵۵. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟
۱) \(-20\)
۲) \(20\)
۳) \(-10\)
۴) \(10\)

پاسخ تشریحی


۵۶. در شکل زیر، \(BD=BC\). مقدار \(\dfrac{y}{x}\) کدام است؟
hoosh8.medu.ir۱) \(\frac{1}{6}\)
۲) \(6\)
۳) \(\frac{1}{5}\)
۴) \(5\)

پاسخ تشریحی


۵۷. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟
۱) \(56\)
۲) \(48\)
۳) \(24\)
۴) \(16\)

پاسخ تشریحی


۵۸. در مسیر حرکت یک تور مسافرتی که از مبدأ مختصات سفرشان آغاز می‌شود، محل‌های اسکان و استراحت با الگویی ثابت به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است:
\[\Big[{3\atop8}\Big],\Big[{6\atop14}\Big],\Big[{9\atop20}\Big],\dots.\]
اگر «رستوران آبی» چهاردهمین محل اسکان و استراحت باشد، مختصات آن کدام است؟
۱) \(\Big[{24\atop50}\Big]\)
۲) \(\Big[{42\atop86}\Big]\)
۳) \(\Big[{39\atop80}\Big]\)
۴) \(\Big[{36\atop74}\Big]\)

پاسخ تشریحی


۵۹. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟
۱) \(216\)
۲) \(27\)
۳) \(64\)
۴) \(125\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟
۱) \(5^{10}\times20\)
۲) \(5^9\times100\)
۳) \(27\times5^{13}\)
۴) \(48\times5^{12}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. چند عدد دوم سه رقمی وجود دارد؟
۱) \(8\)
۲) \(5\)
۳) \(7\)
۴) \(6\)

پاسخ تشریحی


۶۲. علی و آرش هر کدام یک عدد بر روی کاغذ نوشتند. علی گفت: اگر عدد من را بر \(4\) تقسیم کنید، باقی‌مانده \(2\) می‌شود. آرش گفت: اگر عدد من را بر \(5\) تقسیم کنید، باقی‌مانده برابر \(3\) می‌شود. سه نفر از دوستان آنها در مورد این اعداد نظرات خود را اعلام کردند. نظر چند نفر همواره درست است؟
نفر اول: مجموع این دو عدد بر \(5\) بخش‌پذیر نیست.
نفر دوم: مجموع این دو عدد بر \(3\) بخش‌پذیر نیست.
نفر سوم: حاصل‌ضرب این دو عدد بر \(2\) بخش‌پذیر است.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. یک نرم‌افزار ترسیم هندسی طوری طراحی شده است که برای هر شکل \(A\)، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام می‌دهد و سپس شکل \(B\) (شکل مربوط به آخرین مرحله) را رسم می‌کند:
مرحلهٔ اول: تقارن نسبت به محور طول
مرحلهٔ دوم: دوران \(90^\circ\) ساعتگرد
مرحلهٔ سوم: تقارن نسبت به محور عرض
مرحلهٔ چهارم: انتقال نقطهٔ \(T\) به \(M\)
اگر شکل \(A\) به‌صورت زیر داده شده باشد، کدام گزینه‌توسط این نرم‌افزار رسم می‌شود؟
hoosh8.medu.ir

پاسخ تشریحی


۶۴. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
۱) \(2^{45}\)
۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
۳) \(8^4\sqrt{2}\)
۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

پاسخ تشریحی


۶۵. کدام‌یک از احجام زیر حجم بیشتری دارد؟ (واحد اندازه‌گیری در همهٔ گزینه‌ها یکسان است.)
۱) مکعب مستطیل به ابعاد \(7\)، \(6\)، و \(5\)
۲) استوانه به شعاع قاعده \(5\) و ارتفاع \(7\)
۳) استوانه به شعاع قاعده \(6\) و ارتفاع \(5\)
۴) مکعب‌مستطیل به ابعاد \(3.5\)، \(4\)، و \(13\)

پاسخ تشریحی


۶۶. مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چقدر بوده است؟
۱) \(170\) متر مربع
۲) \(192\) متر مربع
۳) \(186\) متر مربع
۴) \(210\) متر مربع

پاسخ تشریحی


۶۷. شکل زیر از یک مثلث متساوی‌الاضلاع، یک مربع، و یک پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است. محیط آن با توجه به اندازه‌های داده شده چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(40a-36\)
۲) \(48a-20\)
۳) \(38a-34\)
۴) \(34a-22\)

پاسخ تشریحی


۶۸. مدیر مدرسه‌ای سه کارت هدیه با مبالغ یکسان برای گروه‌های فرهنگی-ورزشی مدرسه که عازم مسابقات منطقه‌ای هستند، تهیه کرده است. او می‌خواهد در صورت اول شدن هر تیم، کارت هدیه را به سرپرست تیم بدهد تا مبلغ آن به‌طور مساوی بین اعضاء تقسیم شود. اگر تیم شنا \(8\) نفر، گروه سرود \(12\) نفر، و گروه تئاتر \(18\) نفر باشند، حداقل مبلغ کارت چقدر باید باشد؟
۱) \(72\)
۲) \(36\)
۳) \(120\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی


۶۹. از گزاره‌های زیر چند تا درست است؟
\(\bullet\) اعداد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اعداد اول و اعداد مرکب
\(\bullet\) بزرگ‌ترین پیمانه‌ای که می‌توانیم با آن دو ظرف \(36\) و \(24\) لیتری را پر کنیم، یک پیمانهٔ \(6\) لیتری است.
\(\bullet\) سطح مقطع یک مکعب می‌تواند یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشد.
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر یکی از دو زاویهٔ مکمل، \(4\) برابر دیگری باشد، متمم زاویهٔ کوچکتر چقدر است؟
۱) \(60\)
۲) \(36\)
۳) \(45\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی

 


 

 

مسابقه ریاضی

Notify of
حسام
Guest
حسام

سلام من حسام هستم از مدرسه ی امام صادق معدلم 20شد و فارسیمو کامل مطمئنم درست زدم و قراون و هدایه ها رو انقدرتمرین کرده بودم اماده بودم که سر جلیه که رفتم سولا رو تک تکشو جوا با رو میدونستوم اما برای سولات علوم کمی سخت بود و ریاضی هم همینطور استعداد تحلیلی هم نزده 2 یا 3 تا داشتم اما نمیدونم چرا قبول نشدم به خدا قسمت میدم که تویی که تو اصفهان قبول شدی چند درصد زدی. دارم دیوونه میشم. فقط بگو چند درصد زدی بقیش دیگه مشکلی نداره

اریکا
Guest
اریکا

ریاضی و علوم ضریب های بالایی داشته اند و ممکن است شما بخاطر ریاضی یا علوم قبول نشده باشید

اریکا
Guest
اریکا

من قبول شدم و واقعا پارتی بازی نشده چون من هیچ اشتایی نداشتم و اینکه امیدوارم در ازمون سال نهم قبول شید

تبسم
Guest
تبسم

منم قبول شدم ولی چه فایده فقط پول میگیرن هیچکار اضافه ای نمیکنن من خواهرم شش سال رو رفت تیزهوشان با این که درس خون بود ولی یه رشته معمولی قبول شد تیزهوشان های الان فقط به فکر پول و پارتی هستند

محمد
Guest
محمد

منم قبول شدم خدا رو شکر ولی پارتی بازی نشد چون ما اصلا پارتی جز خدا نداشتیم

زینب عبدالملکی
Guest
زینب عبدالملکی

یعنی چی ؟

زینب عبدالملکی
Guest
زینب عبدالملکی

چرا وقتی قبول نمیشید میندازید گردن دیگران امثال اصلا پارتی بازی نشد من قبول شدم

دانش اموز
Guest
دانش اموز

ببخشيد كدوم علامه حلي قبول شديد؟

میمی
Guest
میمی

از روی کلمه امثال(امسال) معلوم است که پارتی بازی نشده 😉😉😉

Mahla
Guest
Mahla

ما گردن این واون نداختیم. خود من هم کل کتاب و خوندم ویک عالمه تست زدم.ولی امروز رفتم ودیدم ک قبول نشدم وفهمیدم کارشون هم ناعادلانه بود.شما خودتون قبول شدین فک کردین چی شده ک هی میگین من قبول شدم من قبول شدم.

امیر
Guest
امیر

سلام
من قبول نشدم ناراحت شدم و دلم شکست ولی دمتون گرم که جواب رو داید.خب معلومه توشهر ماکه ۲۰۰ نفر شرکت کردن و۱۰ نفر قبول میشه شانس قبول شدن من که معدلم ۱۹.۹۵ بود وبه جز هنر همه درسام بیست است.
به همه کسایی که قبول شدن تبریک میگم ولی فکر نکنید کی هستید. اگه چه پارسال و امسال عادلانه انتخاب میکردید من الان تو مدرسه پارتی باز های درخشان وبه قول خودتون استعداد های درخشان بودم.
بالاخره یک روزم روزه منه. البته اگه تو این کشور فرصتی برای روز من و امثال من باشه.
در اصل من هم سالان درس خونم نسل سوخته ایم که تو این کشور هوشمون به فنا.
خداحافظ و به امید انتخاب عادلانه استعداد های درخشان.

ابوالفضل
Guest
ابوالفضل

سلام دوست عزیز امسال خداوکیلی میگم پارتی بازی نشد من هیچکسی اشنا نداشتم ولی خدارو شکر قبول شدم لطفا گردن این و اون نندازین

مهزیار
Guest
مهزیار

امشال اصلا پارتی بازی نبود همه ب حقشون رسیدن

سهند
Guest
سهند

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 زرنگی تا دیروز میگفتی تقلب شده حالا تو قبول شدی پارتی بازی نشده

مهزیار
Guest
مهزیار

خوب دادم ازمونو و قبول شدم

Mahla
Guest
Mahla

عافرین ک قبول شدی.من همه کتابارو کامل خوندم ولی قبول نشدم و الانم ک جوابوانقد دیر دادن میخاستن با خودشون سبک سنگین کنن ببینن کی پارتیش‌کلفته

مهزیار
Guest
مهزیار

من قبول شدم

مهزیار
Guest
مهزیار

پارتی بازی نشده

آرمین
Guest
آرمین

خیلی کارتون زشته فقط با پول و پارتی قبول می کنین خیلی پستین آدم رو نا امید می کنین و باعث میشین پدر و مادرامون مارو دعوا کنن و حتی بزنن خیلی بدین که فقط واسه پول گرفتن و عذاب مردم اسم یه پارتی بازی رو گذاشتین تیزهوشان از همتون متنفرم من از تک تکتون شکایت و اعتراض می کنم نامردا نمی تونین بزنین و در برین قلب هزار نفرو شکستین باید تقاسشو پس بدین خیلی ازتون بدم میاد

آرمین
Guest
آرمین

سلام این چه پارتی بازیه راه انداختین اول جوابارو دیر میدین الانم میگین قبول نشد برین خودتونو سیاه کنین مردمو علاف خودتون کردین آخرشم هیچی خیلی نامردین الان خیلیا دارن گریه می کنن چون قبول نشدن اینا همش پارتی بازیه مث ششم همه تون دروغگویین فقط مردمو عذاب میدین

ابوالفضل
Guest
ابوالفضل

الکی جو رو متشنج نکن درسته دیر جوابا رو دادن یولی به حق بود خدایی من روزی شیش ساعت درس خوندم الانم قبول شدم باید بیشتر میخوندی کاهلی خودتو گردن بقیه ننداز

اریکا
Guest
اریکا

اروم باشید من روزی 12 ساعت درس خوندم و قبول شدم و واقعا اشنایی هم نداشتم

تبسم
Guest
تبسم

چطوری بفهمم که قبول شدم یا نه همون وضعیت پذیرشه؟؟

زینب عبدالملکی
Guest
زینب عبدالملکی

جواب ها اومده

مجتبی اسکندری
Guest
مجتبی اسکندری

سلام لطفا پاسخنامه را در سایت بگذارید ونحوه اعتراض را اعلام کنید

محمد
Guest
محمد

تکمیلی عزیز حداقل بگید میاد جوابا قبل از مهر؟

Mohamad
Guest
Mohamad

سلام ممکنه روز تعطیل جوابها اعلام بشه

آشنا
Guest
آشنا

چرا جواب نمی دهید تکمیلی عزیز لااقل یه کلام جواب بدهید که چرا جوابا طبق قول خودتان نیومد و کی میا

تبسم
Guest
تبسم

چطوری بفهم قبول شدم یا نه میشه راهنمیی کنین دارم از استرس میمیرم

محمد
Guest
محمد

سلام حداقل شما ی جوابی بدین بهمون برای زمان اعلام نتایج

امیر
Guest
امیر

فقط ۲روز تا اول مهرمونده.
نه سرویسم مشخصه.نه لباس مدرسه گرفتم ونه وسایل دیگه.
خداشاهده هربار میرم تو سایت جواب هارو ببینم قلبم میاد تو دهنم ،رنگم مثل میت میشه و دستام میلرزه.
من که از تیزهوشان رفتن ناامید شدم و فقط منتظرم تا جواب بیاد و تکلیفم مشخص شه.
ولی خدا کنه مثل پارسال به صورت رندوم یا همون شانسی خودمون نفراتو انتخاب نکنن و ماروهم شوکه.
نظر شما چیه؟

آشنا
Guest
آشنا

اینقدر الکی نظر ندید اصلا کسی نمی خونه که جواب شما عزیزان را بده. اینجا ایران هست و کسی پاسخگو نیست

علی غلامحسینی
Member
علی غلامحسینی

قراره ۳۰ شهریور اعلام شه؟
لا اقل نمیخواین اعلام کنین بگین کی اعلام می شه؟؟؟

فرزاد
Guest
فرزاد

سلام من یه دانش آموزم که تو ی آزمون تیزهوشان شرکت کردم به ما گفتن نتایج امروز میاد کو چرا نیومد ما رو علاف کردین من تا الان هیچ جا ثبت نام نکردم به امید قبول شدن ولی به نظر میرسه که همه ی اینه کشک بوده و از قبل انتخاب کردن فقط می خواستن مارو علاف کنن من الان دارم از استرس میمیرم که قبول بشم یا نشم تا کی می خوان مارو علاف کنین بابا فقط من که نیستم حداقل ۱۰۰ تا دانش آموز شایدم بیشتر تو استان ما اومدن امتحان دادن به امید این که شاید قبول بشن لطفا فکر من و اونارو بکنین بابا ما همه معدلامون رو۱۹/۹۰ اینا بوده یکم فقط یکم مراعات کنین من دعا کردم قبول شم خدا کنه اگه پارتیبازی نباشه قبول می شم خداحافظ

آرمین
Guest
آرمین

سلام من اصلا کاری به نتیجه ندارم فقط زمان رو بگین خودش کافیه لطفا بگین مردم زابرا شدن بچه های باهوش رو تو برزخ عذاب انداختین بابا بگین کی میاد

آرمین
Guest
آرمین

سلام نتایج کی میاد قرار بود امروز بیاد ولی نیومد این چه وضعشه لطفا زمان دقیق رو اعلام کنین اول میگین ۲۰ روز بعد از امتحان بعد میگین ۲۸ شهریور الان میگین ۱۰ مهر بابا لطفا درست بگین مگه صحیح کردن ۳۰ تا برگه چند روز طول می کشه

Mahla
Guest
Mahla

شما مردم رو مسخره گیر اوردید؟بخاطر آزمون به اصطلاح تیزهوشان شما من برای فرم مدرسه صبر کردم.حالا امروز میرم میبینم میگه تا دهم مهر باید صبر کنم تا سفارشم آماده بشه.بعد شما میگید سی شهریور جواب میاد.اونم معلوم نیس قبول بشیم یانشیم.واقعا شاهکاره

فرزاد
Guest
فرزاد

سلام خسته نباشید مردم رو اعلاف کردین واسه هیچی من خودم دانش آموزم دارم از استرس میمیرم پس کی می خوان اعلام کنین امروز تموم شد حتی شاید از قبل خودتون انتخاب کردین فقط می خواستین مارو اعلاف کنین خدا کنه زود تر بیاد دعا کردم قبول شم خدا کنه

SAMIN
Guest
SAMIN

مگه قرار نبود امروز جواب ها اعلام بشن
لطفا اطلاع بدین که زمان دقیق اطلاع رسانی کی هست

مریم
Guest
مریم

سلام شما گفتید ۲۸ شهریور جواب ها میاد اما هنوز نیومدن خواستم بپرسم چه ساعتی جواب هارو اعلام میکنند

امیر
Guest
امیر

سلام.
هزینه ثبت نام تیزهوشان چقدره؟