روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. شکل‌های زیر، دو الگوی چوب‌کبریتی را نشان می‌دهند. الگوی اول را مکعبی و الگوی دوم را مربعی می‌نامیم. ادامهٔ مطلب…

۲. در زیر، چهار شکل از یک الگو را مشاهده می‌کنید. ادامهٔ مطلب…

۳. حدس بزنید که جملۀ هزارم هریک از الگوهای زیر چیست.

الف) $1,3,5,7,9,11,\dots$. ادامهٔ مطلب…

ب) $1,4,7,10,13,16,\dots$. ادامهٔ مطلب…

ج) $3,8,13,18,23,28,\dots$. ادامهٔ مطلب…

د) $-7,-3,1,5,9,13,\dots$. ادامهٔ مطلب…

هـ) $2,-5,-10,16,26,-37,\dots$. ادامهٔ مطلب…

و) $1,4,9,16,\dots$. ادامهٔ مطلب…

ز)  $7,8,13,14,19,20,25,26,\dots$. ادامهٔ مطلب…

ح) $2,4,8,\dots$. ادامهٔ مطلب…

ط) $‎\frac{1}{2},‎\frac{1}{6},‎\frac{1}{12},‎\frac{1}{20},‎\frac{1}{30},‎\frac{1}{42},\dots‎‎‎‎‎‎$. ادامهٔ مطلب…

۴. جدول‌های زیر را به‌دقت ببینید. ادامهٔ مطلب…

۱. عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

الف)‌ $18x+10y-8x+y-3x$. ادامهٔ مطلب…

ب) $8(a-2y)+4(4y-2a)$. ادامهٔ مطلب…

ج) $3(x-2z)-(8x-4z)-3(x-2z)$. ادامهٔ مطلب…

۲. جاهای خالی را با عبارت‌های جبری مناسب پر کنید. ادامهٔ مطلب…

۳. از مدرسۀ حلی تا شهرک بهار $1200$ متر، از مدرسۀ علامه تا شهرک بهار $900$ متر و از مدرسۀ حلی تا مدرسۀ علامه $600$ متر است. ادامهٔ مطلب…

۴. یک عدد در نظر بگیرید. $11$ واحد به آن اضافه کنید. ادامهٔ مطلب…

۵. سه رقم انتخاب کنید به‌طوری‌که همگی مخالف صفر باشند. ادامهٔ مطلب…

۶. در شهر عجایب قیمت هر میوه $x$، هر غذا $y$ و هر نوشیدنی $z$ است. ادامهٔ مطلب…

۷. در پارکینگ لاله، تعداد دوچرخه‌ها را $x$، تعداد سه‌چرخه‌ها را $y$ و تعداد ماشین‌ها را $z$ در نظر می‌گیرند. ادامهٔ مطلب…

۸. می‌خواهیم با استفاده از خاصیت پخشی بررسی کنیم که چرا حاصل‌ضرب هر دو عدد منفی، عددی مثبت است. ادامهٔ مطلب…

۱. در هریک از قسمت‌های زیر، باتوجه‌به ستون اول، جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید. ادامهٔ مطلب…

۲. در هریک از قسمت‌های زیر مشخص کنید مساحت هر شکل برحسبِ چه متغیرهایی نوشته شده است و هر متغیر نشان‌دهندۀ چیست؟ ادامهٔ مطلب…

۳. برای مقادیر داده شده در هر قسمت، مساحت خواسته شده را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۱. عبارت‌های سمت راست چه تفاوتی با عبارت‌های سمت چپ دارند؟ ادامهٔ مطلب…

۲. ابتدا هر یک از مسائل زیر را حل کنید. سپس مشخص کنید که پاسخ شما در هر قسمت با کدام‌یک از عبارت‌های تمرین قبل برابر یا معادل است. ادامهٔ مطلب…

۳. ابتدا برای هریک از معادله‌های زیر یک مسئله بسازید.

الف) $5t-4=16$. ادامهٔ مطلب…

ب) $-3m-2=13$. ادامهٔ مطلب…

ج) $-12x+13=1$. ادامهٔ مطلب…

د) $12=6-2x$. ادامهٔ مطلب…

هـ) $2b=8b-18$. ادامهٔ مطلب…

و) $5z+2=3z-5$. ادامهٔ مطلب…

ز) $3g+4-g+1=3-4g$. ادامهٔ مطلب…

۴. سگی به دنبال گربه‌ای که با آن $150$ متر فاصله دارد، شروع به دویدن می‌کند. ادامهٔ مطلب…

۵. اگر عدد $72$ به سه قسمت متناسب با عددهای $2$، $4$ و $6$ تقسیم شود، کوچک‌ترین قسمت برابر چه عددی خواهد شد؟ ادامهٔ مطلب…

۶. در یک بازی، جریمۀ هر خطا سه برابر جریمۀ خطای قبلی است. ادامهٔ مطلب…

۷. نینا، مریم و فرزانه سه خواهرند که یک بسته شکلات را تا آخر خورده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۸. دو خودرو هم‌زمان از تهران به سمت زاهدان حرکت کردند. ادامهٔ مطلب…

۹. علی و رضا در مغازۀ پدرشان سبدهای حصیری درست می‌کنند. ادامهٔ مطلب…

۱۰. یک نفر تعدادی جعبه دارد و در آن جعبه‌ها می‌خواهد کتاب‌هایش را قرار دهد. ادامهٔ مطلب…

۱۱. فاطمه قصد دارد با جمع کردن پول خود یک چادر ملی که آن را بنیاد ملی مُد و لباس اسلامی-ایرانی معرفی کرده است، خریداری کند. ادامهٔ مطلب…

۱۲. دختر دانشجوی $18$ ساله‌ای از من پرسید: دیروز، در جشن تولد چهلمین سال شما، سه دختر پیرامون شما را گرفته بودند، آنان چه کسانی بودند؟ ادامهٔ مطلب…