دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۷ کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.


۱. با کمک یک (یا چند) پرانتزگذاری، در عبارت \(2^{3^{4^5}}\) به چند عدد متفاوت می‌توان دست یافت؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۷)

پاسخ تشریحی

۲. کدام‌یک از اعداد زیر بزرگ‌تر است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۷)
۱) \(\sqrt{24}+\sqrt{17}\)
۲) \(\sqrt{18}+\sqrt{23}\)
۳) \(\sqrt{19}+\sqrt{22}\)
۴) \(\sqrt{20}+\sqrt{21}\)

پاسخ تشریحی

۳. با توجه به عبارت‌های زیر، \(A\)، \(B\)، و \(C\) را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)
\[\begin{aligned}A&=2^{25}+3125^{10}+3\times5^{50}\\[8pt]B&=\frac{5^{1395}-5^{1397}}{2^{1397}-2^{1395}}\\[8pt]C&=2017^2-2015\times2017+2017\times2.\end{aligned}\]

پاسخ تشریحی

۴. می‌دانیم \(x=\frac{4+\sqrt{6}}{\sqrt{5}}\). حاصل \(5x^2-\sqrt{24}\) را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)

پاسخ تشریحی

۵. با توجه به شکل زیر مقدار \(B-A\) را بیابید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)

پاسخ تشریحی

۶. اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، ادیبهشت ۹۵)
\[a=4^{3^2},\;b=27^7,\;c=\big(-5^4\big)^5,\;d=3^2\times64^3\]

پاسخ تشریحی

۷. چندتا از اعداد زیر بین \(6\) و \(7\) قرار دارند؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، ادیبهشت ۹۵)
\[\sqrt{27}+1,\;-1+\sqrt{68},\;\sqrt{15}+\sqrt{22}\]

پاسخ تشریحی

۸. عدد $9^9$ را به چه توانی برسانیم تا به عدد $27^{12}$ برسیم؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)

پاسخ تشریحی

۹. برای چند تا از عبارت‌های زیر، می‌توان مثال آورد؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)
\(\bullet\) جذر عددی با خود عدد مساوی باشد.
\(\bullet\) جذر عددی از خود عدد کوچک‌تر باشد.
\(\bullet\) جذر عددی از خود عدد بزرگ‌تر باشد.
\(\bullet\) جذر عددی مثبت نباشد.

پاسخ تشریحی

۱۰.

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات