۱. با استفاده از اتحاد مزدوج، حاصل هرعبارت‌های زیر را به‌صورت یک چندجمله‌ای استاندارد بنویسید.
الف) \((y-3)(y+3)\)

ب) \((2y-5)(2y+5)\)

ج) \((4x^2-3xy)(4x^2+3xy)\)

د) \((x^2+x+1)(x^2-x-1)\)

۲. چرا می‌توان از اتحاد مزدوج برای تجزیه کردن کمک گرفت؟

پاسخ تشریحی

۳. با کمک اتحاد مزدوج، حاصل هریک از عبارت‌های زیر را به‌صورت یک چندجمله‌ای استاندارد بنویسید.

الف) $(x^3+2x^2-x+4)(x^3-2x^2-x-4)$.

پاسخ تشریحی

ب) $(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)(x^4-x^2y^2+y^4)(x^8-x^4y^4+y^8)$

پاسخ تشریحی

۴. عبارت $4a^2c^2-(a^2-b^2+c^2)^2$ را به‌صورت ضرب چهار سه‌جمله‌ای متفاوت بنویسید.

پاسخ تشریحی

۵. ابتدا به کمک فاکتورگیری و اتحاد مزدوج، چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید. سپس، ریشه‌های هر چندجمله‌ای را بیابید.

الف) $625y+y^3$

پاسخ تشریحی

ب) $(x+2)^4-4(x+2)^2$

پاسخ تشریحی

۶. برای تجزیهٔ چندجمله‌ای‌های زیر از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج کمک بگیرید.

الف) $(x^2-8x+8)^2-64$

پاسخ تشریحی

ب) $(x+y)^4-(x-y)^4$

پاسخ تشریحی

ج) $2z^2+z^4+1-2z^2$

پاسخ تشریحی

د) $k^8+64+16k^4-16k^4$

پاسخ تشریحی

۷. الف) $a-b=1$، آنگاه درستی تساوی زیر را ثابت کنید.
\[(a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4)(a^8+b^8)=a^{16}-b^{16}\]
ب) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[\big(1+\frac{1}{2}\big) \big(1+\frac{1}{4}\big) \big(1+\frac{1}{16}\big) \big(1+\frac{1}{256}\big)\]

پاسخ تشریحی

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات