آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۱ و ۲)
13727

ری‌آزمون فصل ۱ و ۲ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

گُلی شنبه شب $‎\frac{1}{2}‎$ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. یکشنبه شب نیز $‎\frac{1}{3}‎$از باقی‌ماندۀ کتاب را خواند و دوشنبه شب $‎\frac{1}{4}‎$ از باقی‌ماند‌ۀ کتاب را برای عروسک‌ها خواند. سه‌شنبه شب $‎\frac{1}{5}‎$ باقی‌مانده را خواند. گلی چه‌ کسری از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است؟

2 / 10

چند جفت عدد صحیح وجود دارد که حاصل‌ضرب آنها برابر \(18\) شود؟

3 / 10

عاطفه تعدادی پسته داشت که نتوانست آنها را به طور مساوی بین ۶ نفر از دوستانش تقسیم کند. او سراغ بهمن آقا پسته‌چی رفت و ماجرا را برای او توضیح داد. بهمن آقا پسته‌چی گفت: «اگه ۸ تا پسته از من بخری مشکلت حل می‌شه.» هر پسته ۱۰۰ تومان بود، ولی عاطفه فقط ۳۰۰ تومان پول داشت. عاطفه باید چند پسته بخرد؟

4 / 10

فرض کنید در آسانسور ساختمانی که $50$ طبقه دارد، ایستاده‌اید. روی کلیدهای این آسانسور اعداد $1$ تا $40$، صفر و $-1$ تا $-9$ نوشته شده است.
اگر در طبقۀ $23$ باشید و کلید طبقۀ $-9$ را فشار دهید، چند طبقه پایین می‌آیید؟

5 / 10

یک دستگاه تغییر رمز داریم که به‌این‌صورت عمل می‌کند:
یک را تبدیل به سه می‌کند؛ دو را همان نگه می‌دارد؛ سه را تبدیل به یک می‌کند؛ چهار را تبدیل به پنج می‌کند؛ پنج را تبدیل به شش می‌کند؛ شش را تبدیل به چهار می‌کند.

اگر عدد \(32146\) را وارد این دستگاه کنیم و عدد حاصل را دوباره و دوباره و ... وارد دستگاه کنیم، کدام‌ عدد (عددهای) زیر، می‌توانند از دستگاه خارج شوند.

6 / 10

اگر شکل‌ها به‌همین‌ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ \(6\)، رنگی است؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

7 / 10

طول مسیر خط‌چین \(100\) متر است و مسیر غیر خط‌چین از نیم‌دایره‌هایی تشکیل شده است که همگی مرکزشان روی مسیر خط‌چین قرار گرفته است. طول مسیر غیر خط‌چین، چند متر است؟ (عدد پی را \(3.14\) در نظر بگیرید.)

8 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[5-2+\big(5\times (-2)\big)-\big(5-(-2)\big)\div\big(2-(-5)\big)\]

9 / 10

مهسا جمع اعداد زیر را تا عدد \(n\) (که خودش مقدار \(n\) را می‌داند) ادامه می‌دهد. کدام‌ گزینه (گزینه‌ها) می‌تواند حاصل عبارت زیر باشد؟
\[(-100)+(-90)+(-80)+(-70)+\dots+n=?\]

10 / 10

تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟
(دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)
\[12-8+5\times 6-2\times 3\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 26%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم (فصل‌ ۳ و ۴)
4860

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی هفتم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هفتم، ریاضیات تکمیلی هفتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی هفتم، در حد مطلوب است.

1 / 10

سینا عددی دو رقمی انتخاب می‌کند ولی به علی نمی‌گوید. علی می‌خواهد با چند سؤال به عدد سینا پی ببرد. علی به سینا می‌گوید: «یک رقم \(6\) به سمت راست عدد دو رقمی‌ات اضافه کن. سپس این عدد سه رقمی را با \(7\) جمع کن و در آخر، رقم یکانِ عدد حاصل را حذف کن تا دوباره به یک عدد دو رقمی برسی. این عدد چند است؟» سینا پاسخ می‌دهد: «عدد نهایی \(95\) است.»
شما به علی کمک کنید تا عدد اولیهٔ سینا را به‌دست آورد. آن عدد چه بوده است؟

2 / 10

به \(5\) برابر عددی \(2\) واحد اضافه کرده‌ایم؛ حاصل، \(5\) واحد از \(3\) برابر آن عدد کمتر است. این عدد کدام است؟

3 / 10

قرینهٔ مثلث قائم‌الزاویهٔ زیر را نسبت به خط \(L\) به‌دست می‌آوریم و سپس آن را \(270\) درجه ساعتگرد نسبت به نقطهٔ \(O\) دوران می‌دهیم. شکل حاصل کدام است؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

4 / 10

جملۀ هزارم الگوی زیر چیست؟
\[-7,-3,1,5,9,13,\dots.\]

5 / 10

دو پاره‌خط $AB$ و $CD$ روی یک خط راست قرار دارند و نقطۀ $O$ وسط هر دو پاره‌خط است. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

6 / 10

نینا، مریم و فرزانه سه خواهرند که یک بسته شکلات را تا آخر خورده‌اند. تعداد شکلات‌هایی که نینا خورده است، یکی بیشتر از دو برابر تعداد شکلات‌هایی است که مریم خورده است. تعداد شکلات‌هایی که فرزانه خورده است، پنج عدد کمتر از سه برابر تعداد شکلات‌هایی است که مریم خورده است. اگر نینا و فرزانه به تعداد مساوی شکلات خورده باشند، مریم چند شکلات خورده است؟

7 / 10

در مثلث $ABC$ داده شده، $AN$ نیم‌ساز زاویهٔ $A$ است. اگر بدانیم که دو زاویهٔ مشخص شده در شکل باهم برابرند و اندازهٔ یکی از زاویه‌های مثلث $ABC$ برابر $51^\circ$ است، آنگاه کدام گزینه دربارهٔ اندازهٔ زاویهٔ $B$ دقیق‌تر است؟

8 / 10

مقدار عددی عبارت \(5(2m+n)+4(m-2n)-3(m-n)\) به‌ازای \(m=-11\) و \(n=11\) چیست؟

9 / 10

در شکل زیر، $‎\widehat{C}=70^\circ‎$، $AP$ نیم‌ساز زاویۀ $A$ و $BP$ نیم‌ساز زاویۀ $B$ است. زاویۀ $APB$ چند درجه است؟

10 / 10

در شکل زیر، چند جفت مثلث همنهشت وجود دارد؟
آزمون آنلاین ریاضی هفتم

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%نوشته‌های قبلی و بعدی


ثبت‌نام رایگان در وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

آموزش مقدماتی اینابا منتشر شد!

همهٔ وید‌ئوهای آموزشی ایناباخرید کتاب اینابا

مشاورهٔ المپیاد با دکتر علیپور

ویدئوهای بیشتر از جلسهٔ‌ مشاورهٔ المپیاد دکتر علیپور

شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

88 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
علی اصغر
Member
3 ماه قبل

اینا همشون تو کتاب تکمیلی هستن سوال تازه بذارید

علی اصغر
Member
3 ماه قبل

خوب بود من100 درصد زدم

الیکا
مهمان
4 ماه قبل

عااااااااالی

ستایش لطفی پور
مهمان
4 ماه قبل

عالی

آیسان موسوی
مهمان
4 ماه قبل

ریاضی

Nesa
مهمان
4 ماه قبل

به نظر من اصن خوب نبود این سوالا مهم نیس یا اصن سوال 6 به چمد روش میشه حل کرد ک جواباشم فرق دارع

علی اصغر کنعانی
مهمان
5 ماه قبل

سلامخوبه

هستی صادقی
مهمان
6 ماه قبل

خوب بود

بدبخت
مهمان
6 ماه قبل

برام امتیاز خوبی بود ولی ممنون

Farz
مهمان
7 ماه قبل

عالی بود

علی
مهمان
7 ماه قبل

عالی

arash
مهمان
7 ماه قبل

ممنون

نگار
مهمان
9 ماه قبل

عالی بود

صدیقه
مهمان
11 ماه قبل

خیلی خوبه

مهدی
مهمان
11 ماه قبل

عالیی

Aliranji
مهمان
11 ماه قبل

علی

مهرشاد
مهمان
11 ماه قبل

خوبه

نیکزاد
مهمان
11 ماه قبل

فقط برای فصل ۱ تا ۴ هست؟

طاها علیزاده
مهمان
1 سال قبل

عالیه

آرین
مهمان
1 سال قبل

عالی

Roghayeh
مهمان
1 سال قبل

عالیه آزمون ها

مهدی
مهمان
1 سال قبل

عالی

زهرا
مهمان
1 سال قبل

عالیه

موبینا
مهمان
1 سال قبل

سلام

کوسیرا
مهمان
پاسخ به  Takmili
5 ماه قبل

سلام

آذین
مهمان
1 سال قبل

خوب بود

نازی
مهمان
1 سال قبل

عالی

بهزاد
مهمان
1 سال قبل

ببخشید.توی این سوال که داخل تصویره جواب 30غلط نیست؟
چون شما اومدین 1تا 26 رو حساب کردید شده 30 ولی اگر سوال رو بخوانید گفته با همین سرعت ^^ادامه دهد^^
یعنی باید از 6 تا 26 رو حساب کنید.که میشه 20*1.2=24 نه 30

CapturedImage-19-11-2021 15-04-42.png
بهزاد
مهمان
پاسخ به  بهزاد
1 سال قبل

خب لطفا بگذارید من برای یک سوال 40000 تومن پول ندم !!!!!!!!!

sarina
مهمان
پاسخ به  بهزاد
1 سال قبل

اون جواب 24 تو غلط نیست ولی تو باید از آغاز حرکت رو حساب کنی که میشه 24 دقیقه +6 دقیقه که میشه 30

کاربر
مهمان
1 سال قبل

تو یکی از آزمون ها جواب 7+9*(3+8) رو زدید 106 !!!!!.
در حالی که طبق اولویت 8+3 میشه 11 بعد 7+9 میشه 16 و بهد 11*16 میشه 176 !!!!!!!!!!!!!!!

CapturedImage-19-11-2021 14-57-56.png
sarina
مهمان
پاسخ به  کاربر
1 سال قبل

سلام دوست عزیز اولویت اول ما در این عبارت پرانتز هست تا اینجا را درست گفتید ولی بعد پرانتز ضرب هست یعنی باید 11 را در 9 × کنیم و بعد + 7 کنیم که میشه 106

علیرضا سلطانی
Member
1 سال قبل

چرا فصل های دیگه ندارند؟

مژگان
مهمان
1 سال قبل

سلام. چرا برای نتیجه آزمون خطا میدهد و نتیجه ای اعلام نمیشه؟

زهرا
مهمان
2 سال قبل

سلام متشکرم بابت آزمون ها

سلام
Member
2 سال قبل

در این سوال گزینه اولی صحیح نمیشه که!

Shot 0229.png
سلام
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

خیلی ممنون متوجه اشتباهم شدم

سلام
Member
2 سال قبل

سلام این سوال مشکل داره

Shot 0228.png
سلام
Member
2 سال قبل

سلام چرا بقیه فصول نیست؟

بنیامین جلیل طهماسبی
مهمان
2 سال قبل

خیلی خوب عالی سطحش خوبه

حسین
مهمان
2 سال قبل

سلام من اینو هل کردم خیلی اسون بود من تو مدرسه نمونه تهرانم

امیرمحمد
مهمان
2 سال قبل

سلام
آزمون های خیلی خوبی هستند ممنون
لطفاً برای بقیه فصل ها هم آزمون بگذارید.
اون سوالی که گفتید در طول شبانه روز چند بار زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شما ۹۰ درجه می شود اگه بخواهیم خیلی با جزئیات و با دقت بهش نگاه کنیم میشه فقط ۲ بار : ساعت ۳ و ساعت ۹.
چون که مثلاً ۱۲ و ربع نمیشه زیرا در این زمان دقیقه شمار روی ۳(پانزده دقیقه) هست ، ولی ساعت شمار دقیق روی ۱۲ نیست بلکه کمی جلوتر است.
بقیه هم با همین دلیل رد میشه. ساعت شمار یا یکم جلوتر یا عقب تر.

عرفان جدیدی
Member
2 سال قبل

سلام
لطفا بقیه ی فصل ها رو هم بزارید
ممنون از سایت فوق العادتون

مهمان
مهمان
2 سال قبل

سلام لطفا از فصول دیگه هم بزارید… خیلی خوب هستن شاید بقیه سایت تون رو نمی شناسن … وگرنه حتما استفبال می شد

محمودی
مهمان
2 سال قبل

عذر میخام برای سوال تعداد چوب کبریت های شکل بیستم الگوی مکعبی پاسخنامه تشریحی رو خوندم ولی بازم متوجه نشدم امکانش هست راهنمایی کنید ممنون•-•