آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
2758

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

شکل زیر نقشهٔ یک اتاق است. می‌دانیم دیوارهای مجاور برهم عمود هستند و اندازهٔ برخی از دیوارها هم کنارشان نوشته شده است. مساحت این اتاق چقدر است؟

2 / 8

در یک بازی، جریمهٔ هر خطا سه برابر خطای قبلی است. بازیکنی بابت چهار خطایی که انجام داده است باید \(40\,000\) تومان جریمه بپردازد. بازیکنی که یک خطا انجام داده باید چند تومان جریمه بپردازد؟

3 / 8

عرض مستطیلی \(5\) سانتی‌متر و محیط آن \(24\) سانتی‌متر است. طول این مستطیل چقدر است؟

4 / 8

اگر \(1+\frac{x}{2}=\frac{2}{3}\)، حاصل عبارت زیر کدام است؟
\[\frac{x}{1+\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}}\]

5 / 8

اگر داشته باشیم \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{7}{5}\)، حاصل کسر \(\frac{3a+2b}{3b}\) چیست؟

6 / 8

اگر $a$ و $b$ دو عدد صحیح باشند، آنگاه تعداد جملات حاصل‌ضرب $(x^2+ax+1)(x+b)$ پس از ساده‌کردن چندتا نمی‌تواند باشد؟

7 / 8

اگر $a$ و $b$ دو عدد حسابی باشند و $ab=10+a$، آنگاه \(b-a\) با کدام عدد (عددهای) زیر می‌تواند برابر باشد؟

8 / 8

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 19%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
3330

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

اگر غربال اراتستن را برای اعداد \(1\) تا \(440\) اجرا کنیم، آخرین عددی که خط می‌خورد چیست؟

2 / 11

در شکل زیر دوتا از اضلاع یک \(9\)ضلعی منتظم را امتداد داده‌ایم تا به‌هم برسند. اندازهٔ زاویه‌ای که با علامت سؤال مشخص شده، چند درجه است؟

3 / 11

با تعدادی کاشی به شکل  کدام‌ زمین (زمین‌های) زیر را نمی‌توانیم کاشی‌کاری کنیم؟ (ابعاد زمین از ابعاد کاشی بسیار بزرگتر است.)

4 / 11

اگر $A=\Big[{1 \atop 5}\Big]$، $B=\Big[{2 \atop 5}\Big]$،$C=\Big[{3 \atop 5}\Big]$،$D=\Big[{4 \atop 5}\Big]$، $E=\Big[{5 \atop 5}\Big]$، $O=\Big[{0 \atop 0}\Big]$ و $P=\Big[{1 \atop 0}\Big]$، آنگاه حاصل‌جمع اندازهٔ زاویه‌های زیر، چند درجه است؟
\[O\widehat{A}P,\;O\widehat{B}P,\;O\widehat{C}P,\;O\widehat{D}P,\;O\widehat{E}P\]

5 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{56}\]

6 / 11

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 11

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[4-5+6-7+8-\dots+88-89+90\]

8 / 11

درون مربعی \(57\) نقطه داریم. مربع را به تعدادی مثلث تقسیم می‌کنیم، به‌طوری‌که رأس این مثلث‌ها فقط از این \(57\) نقطه و رأس‌های مربع باشند، و هریک از این مثلث‌ها را که در نظر بگیریم، هریک از نقطه‌ها یا بیرونش باشد یا یکی از رأس‌هایش (این کار را مثلث‌بندی می‌نامند). تعداد چنین مثلث‌هایی چندتاست؟

9 / 11

چند عدد طبیعی دورقمی وجود دارد که اعداد قبل و بعد از آن، یکی مربع کامل و دیگری اول باشد؟‌

10 / 11

در تساوی داده شده مقدار $x$ برابر چه عددی است؟
\[\Big(\frac{5}{2}x-\frac{2}{5}\Big)=\Big(\frac{3}{7}x+\frac{7}{3}\Big)\]

11 / 11

بنابه قانون ادارهٔ مالیات در سال \(94\)، وراث باید مطابق جدول زیر، مالیات بر ارث بپردازند.

اگر به شخصی \(1522350000\) تومان ارث رسیده باشد، سهم او پس از کسر مالیات چند تومان است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

5443

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-4\dfrac{1}{2}\div1\dfrac{1}{4}\]

2 / 10

در کدام شکل (شکل‌های) زیر، نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن است؟

3 / 10

دو عدد اول را که باهم دو واحد اختلاف دارند، یک جفت عدد اول دوقلو می‌نامند. مانند \((3,5)\). برای اعداد کوچکتر از \(50\)، چند جفت عدد دوقلو وجود دارد؟

4 / 10

عددی بین \(250\) و \(300\) است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟

5 / 10

اگر داخل مربع‌های خالی زیر، علامت «\(+\)» یا «\(-\)» بگذاریم، و حاصل عبارت را محاسبه کنیم، بزرگ‌ترین مقدار ممکن چه عددی است؟
\[-5\,\square\,(-6)\,\square\,3\,\square(-9)\]

6 / 10

به کاشی‌کاری زیر توجه کنید. این کاشی‌کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است. شکل سمت راست، قسمتی از این کاشی‌کاری را به‌صورت بزرگ‌تر نمایش داده است. \(x+y\) چند درجه است؟ (شکل سمت راست مربع است، و کاشی‌ها متساوی‌الساقین هستند.)
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

7 / 10

در شکل زیر، \(x\) چند درجه است؟

8 / 10

عدد \(\sqrt{9}\) جزء کدام دسته از اعداد زیر است؟

9 / 10

چهارضلعی زیر، یک متوازی‌الاضلاع است. \(x\) چقدر است؟

10 / 10

برای اینکه بتوانیم اندازهٔ همهٔ زاویه‌های یک لوزی را به‌دست آوریم، دست‌کم چندتا از آنها باید معلوم باشند؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 45%

 

ویدئوی هفته

بازی چهار رنگویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

51 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
کاش برای درس های 5و9 هم ری آزمون داشتین
من مشتاق به شرکت در این آزمونها شدم
حتما این سایت رو به دوستانم معرفی می کنم
لطفاً پیگیری کنید و برای قسمت ری آزمون ها در سایت بیشتر تبلیغ کنید
ممنون

لطفا رسیدگی کنید که ری آزمون ها به نحو احسنت طرح شوند و کامل شوند.
بنده دوستان زیادی دارم که می توانند از ری آزمون ها استفاده کنند.
لطفا پیگیری کنید.
این سایت بهترین سایتی است که در آن همه چیز ریاضیات دبیرستان آمده است.
ما مشتاقانه منتظر طرح کامل سئوالات هستیم.
با تشکر از مدیریت محترم

سلام بر ادمین عزیز
من یک سوال داشتم
میشه بگین کی ری ازمون پایه هشتم برای فصل 6 و 5 یعنی مثلثات و بردار اماده میشه؟
بیشتر توی اونا ضعف داشتم میخواستم اونا رو تمرین کنم چون ری ازمون های قبلی رو چند بار شرکت کردم

ممنون
امیدوارم در برنامه های اینده موفق باشین و البته استقبال بیشتر بشه چون حیف شد…

با سلام و عرض ادب و احترام
مگه ما نمی توانیم این عبارت را با اتحاد مزدوج ساده کنیم ؟
و در تجزیه به عبارت m به توان ۲ به علاوه ی n به توان ۲ می رسیم

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۱-۰۰۲۵۵۶_Samsung Internet.jpg

خیلی ممنون

و این

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۴۰۵_Samsung Internet.jpg

و این سوال

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۱۵۵_Samsung Internet.jpg

سلام
ببخشید این سوالات مشکل ندارند ؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۲۴۲_Samsung Internet.jpg

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون 💙فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن 💚

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید 😩
جواب تشریحیم که خریدنیه 🤦‍♂️

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین

سلام
خیلی عالی بود
ممنون

خدایا چقدر سخت بود نابود شدم اصلا روحیم داغون شد 😢

ازمونی ندارین ک فقط ریاضی یا فقط هندسه باشد

سلام ممنون عالی بود

🌼سلام🌼چقدر بد که هنوز فصل های بعدی رو نساختید😔الان نوبت اول شروع شده و هنوز فقط تا فصل ۳؟
استقبالم که ماشالله زیاده چرا فصل های بعد رو نمیسازید؟ این تنها سایتیه که آزمون هاش واقعا سطح آدم رو مشخص میکنن بقیه یا خیلی سختن یا خیلی آسون!
به هر حال تشکر ویژه از سایت خوبتون و وقتی که برامون میذارید🙏🏻

اصلا بقیه ای وجود نداره فقط takmili.com

بله ببخشید ممنون