آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
2285

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

حاصل عبارت \((x-3)(x^2-3x+9)\) کدام است؟

2 / 8

عدد شش‌رقمی \(A=\overline{83x02y}\) هم بر \(9\) و هم بر \(5\) بخش‌پذیر است. اختلاف بیشترین و کمترین مقدار \(A\) چقدر است؟

3 / 8

اگر به صورت کسر \(x=\frac{-18}{23}\)، \(27\) واحد اضافه شود، به مخرج آن چند واحد اضافه شود تا کسر حاصل، نصف \(x\) باشد؟

4 / 8

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

5 / 8

شکل زیر نقشهٔ یک اتاق است. می‌دانیم دیوارهای مجاور برهم عمود هستند و اندازهٔ برخی از دیوارها هم کنارشان نوشته شده است. مساحت این اتاق چقدر است؟

6 / 8

رضا می‌خواست دو عدد دو رقمی را درهم ضرب کند. متأسفانه عدد اولی را در مقلوب عدد دومی ضرب کرد. جواب رضا ۳۸۱۶ واحد بیشتر از جواب درست بود. جواب درست را بیابید.

7 / 8

معادلهٔ $x+2y+4z=100$ چند جواب صحیح نامنفی دارد؟

8 / 8

اگر \(1+\frac{x}{2}=\frac{2}{3}\)، حاصل عبارت زیر کدام است؟
\[\frac{x}{1+\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}}\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 19%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
3095

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{2}{3\times5}+\dfrac{2}{5\times7}+\dfrac{2}{7\times9}+\dots+\dfrac{2}{49\times51}\]

2 / 11

در کاشی‌کاری زیر از سه‌نوع کاشی مختلف استفاده شده است. مجموع دو زاویه‌ای که با علامت سؤال مشخص شده‌اند، کدام است؟

3 / 11

در پنج‌ضلعی منتظم $ABCDE$،‌ زاویهٔ بین دو قطر $AD$ و $BE$ (زاویهٔ باز) چند درجه است؟

4 / 11

بنابه قانون ادارهٔ مالیات در سال \(94\)، وراث باید مطابق جدول زیر، مالیات بر ارث بپردازند.

اگر به شخصی \(845750000\) تومان ارث رسیده باشد، سهم او پس از کسر مالیات چند تومان است؟

5 / 11

در یک مربع جادویی \(4\times4\) که با اعداد \(1\) تا \(16\) پر شده است، حاصل‌جمع اعداد چهار گوشه کدام است؟
(در مربع جادویی مجموع اعداد در هر سطر و هر ستون و هر قطر عددی ثابت است.)

6 / 11

چند عدد مرکب کوچک‌تر از \(40\) وجود دارد که نسبت به آن اول باشد؟

7 / 11

می‌خواهیم با روش غربال، اعداد اول کوچک‌تر از \(5000\) را تعیین کنیم. کدام دیرتر حذف می‌شود؟

8 / 11

لاک‌پشتی می‌خواهد روی لبهٔ باغچه‌ای به شکل پنج‌ضلعی زیر حرکت کند. او از نقطهٔ \(A\) شروع به حرکت کرده و در هر گوشه می‌چرخد تا روی لبهٔ بعدی قرار بگیرد و به حرکتش ادامه می‌دهد تا دوباره به نقطهٔ \(A\) برگردد. او روی‌هم چند درجه چرخیده است؟

9 / 11

چندضلعی زیر، چند محور تقارن دارد؟
آزمون ریاضی هشتم

10 / 11

اگر بدانیم \(A+\frac{2}{3}=2+\frac{2}{3}\div\frac{1}{5}\) و بدانیم \(B=\dfrac{\frac{3}{2}-1}{\frac{4+12\div(-6)}{-4-1}}\)، آنگاه \(A-B\) کدام است؟

11 / 11

در شکل زیر، مجموع زاویه‌های مشخص شده چند درجه است؟ ($AB=AC$)

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

5144

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

در شکل زیر، اندازهٔ زاویه‌ای که با علامت‌ سؤال مشخص شده، چند درجه است؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

2 / 10

عددی بین \(380\) و \(400\) است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، باید حداکثر چند تقسیم انجام دهیم؟

3 / 10

عدد \(-2.3\) جزء کدام اعداد زیر است؟

4 / 10

در یک طرح کاشی‌کاری، مربع \(ABCD\) دیده می‌شود. چهارضلعی \(MNPQ\) با وصل شدن ضلع‌های این مربع تشکیل شده است.
آزمون آنلاین ریاضی هشتم
دو دانش‌آموز توضیح داده‌اند که \(MNPQ\) چه نوع چهارضلعی‌ای است. نظر این دو دانش‌آموز در اینجا آمده است.


استدلال مبین
\(ABCD\) مربع است. این مربع را روی دو خط تقارنی که موازی ضلع‌ها آن هستند، تا می‌کنیم.
آزمون آنلاین ریاضی هشتم
همهٔ ضلع‌های چهارضلعی \(MNPQ\) روی هم می‌افتند. پس این چهاضلعی لوزی است.


استدلال هادی
\(ABCD\) مربع است. این مربع را روی دو قطر آن که محور تقارن نیز هستند، تا می‌کنیم.
آزمون آنلاین ریاضی هشتم
همهٔ زاویه‌های چهارضلعی \(MNPQ\) روی‌هم می‌افتند؛ پس باهم برابرند. چون مجموع آنها \(360^\circ\) است، پس هر کدام \(90^\circ\) می‌شوند. در نتیجه، این چهارضلعی مستطیل است.


عبارت‌های درست را علامت بزنید.

5 / 10

به کاشی‌کاری زیر توجه کنید. این کاشی‌کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است. شکل سمت راست، قسمتی از این کاشی‌کاری را به‌صورت بزرگ‌تر نمایش داده است. \(x+y\) چند درجه است؟ (شکل سمت راست مربع است، و کاشی‌ها متساوی‌الساقین هستند.)
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

6 / 10

مربع چند محور تقارن دارد؟

7 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[\Big(\frac{2}{5}-\frac{3}{5}-\frac{7}{5}+\frac{4}{5}\Big)\times\Big(-\frac{5}{3}\Big)\]

8 / 10

اگر داخل مربع‌های خالی زیر، علامت «\(+\)» یا «\(-\)» بگذاریم، و حاصل عبارت را محاسبه کنیم، بزرگ‌ترین مقدار ممکن چه عددی است؟
\[-5\,\square\,(-6)\,\square\,3\,\square(-9)\]

9 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

10 / 10

جفت اعدادی را که نسبت به‌هم اول‌اند، علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 45%

 

تازه‌ها

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها) برای ثبت‌نام پرسش‌نامهٔ زیر را تکمیل کنید.

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین المپیاد بهتر از خودم (با اساتید حرفه‌ای و مشهور)

در انتهای سؤالات حتماً روی «مشاهدهٔ نتیجه» یا «See Result» کلیک کنید تا مراحل ثبت‌نام تکمیل شود.

شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 3

اولویت اول شما برای المپیاد، کدام درس است؟

2 / 3

اولویت دوم شما برای المپیاد، کدام است؟

3 / 3

در اپلیکیشن بهتر از خودم، و در بخش SCHOOLPLUS، در آزمون تعیین سطح المپیاد شرکت کنید.

دانلود اپلیکیشن بهتر از خودم


توجه کنید که سؤالات این آزمون را برترین اساتید المپیاد انتخاب یا طراحی کرده‌اند.

توضیحات بیشتر

پای کلاسیکو، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (جایزه‌: ۱۰ کد تخفیف ۳۰ درصدی از فروشگاه بانک کتاب به ۱۰ نفر)

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

کتاب هوش ET

51 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
کاش برای درس های 5و9 هم ری آزمون داشتین
من مشتاق به شرکت در این آزمونها شدم
حتما این سایت رو به دوستانم معرفی می کنم
لطفاً پیگیری کنید و برای قسمت ری آزمون ها در سایت بیشتر تبلیغ کنید
ممنون

لطفا رسیدگی کنید که ری آزمون ها به نحو احسنت طرح شوند و کامل شوند.
بنده دوستان زیادی دارم که می توانند از ری آزمون ها استفاده کنند.
لطفا پیگیری کنید.
این سایت بهترین سایتی است که در آن همه چیز ریاضیات دبیرستان آمده است.
ما مشتاقانه منتظر طرح کامل سئوالات هستیم.
با تشکر از مدیریت محترم

سلام بر ادمین عزیز
من یک سوال داشتم
میشه بگین کی ری ازمون پایه هشتم برای فصل 6 و 5 یعنی مثلثات و بردار اماده میشه؟
بیشتر توی اونا ضعف داشتم میخواستم اونا رو تمرین کنم چون ری ازمون های قبلی رو چند بار شرکت کردم

ممنون
امیدوارم در برنامه های اینده موفق باشین و البته استقبال بیشتر بشه چون حیف شد…

با سلام و عرض ادب و احترام
مگه ما نمی توانیم این عبارت را با اتحاد مزدوج ساده کنیم ؟
و در تجزیه به عبارت m به توان ۲ به علاوه ی n به توان ۲ می رسیم

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۱-۰۰۲۵۵۶_Samsung Internet.jpg

خیلی ممنون

و این

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۴۰۵_Samsung Internet.jpg

و این سوال

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۱۵۵_Samsung Internet.jpg

سلام
ببخشید این سوالات مشکل ندارند ؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۲۴۲_Samsung Internet.jpg

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون 💙فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن 💚

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید 😩
جواب تشریحیم که خریدنیه 🤦‍♂️

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین

سلام
خیلی عالی بود
ممنون

خدایا چقدر سخت بود نابود شدم اصلا روحیم داغون شد 😢

ازمونی ندارین ک فقط ریاضی یا فقط هندسه باشد

سلام ممنون عالی بود

🌼سلام🌼چقدر بد که هنوز فصل های بعدی رو نساختید😔الان نوبت اول شروع شده و هنوز فقط تا فصل ۳؟
استقبالم که ماشالله زیاده چرا فصل های بعد رو نمیسازید؟ این تنها سایتیه که آزمون هاش واقعا سطح آدم رو مشخص میکنن بقیه یا خیلی سختن یا خیلی آسون!
به هر حال تشکر ویژه از سایت خوبتون و وقتی که برامون میذارید🙏🏻

اصلا بقیه ای وجود نداره فقط takmili.com

بله ببخشید ممنون