آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
2926

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

اگر \(a<0\)، \(b>0\)، و \(c<0\)، چندتا از عبارت‌های زیر منفی هستند؟ \[ab^2c\quad(b-a)^3\quad(ac^2-b^2c)\quad\frac{a^3b^3}{b^6c^2}\]

2 / 8

هومن پول‌‌هایش را جمع می‌کند تا رایانه‌ای $5,400,000$ تومانی بخرد. شروین از هومن پرسید: «چقدر پول جمع کرده‌ای؟» هومن گفت: «اگر یک‌پنجم بیشتر از پول الانم را داشتم، یک‌چهارم کمتر از پولی که برای خرید رایانه لازم دارم، نیاز داشتم.»
هومن چند تومان جمع کرده است؟

3 / 8

سال گذشته سن بهمن با دو رقم سمت راست سال تولدش برابر بود. اگر خواهرش بهناز، دو سال از او کوچکتر باشد، اکنون مجموع سن این دو نفر چقدر است؟

4 / 8

چند عدد صحیح وجود دارد که حاصل‌ضرب آن در عدد بعدی‌اش، چهار واحد بیشتر از آن عدد باشد؟

5 / 8

معادله‌ای که نشان‌دهندهٔ عبارت زیر باشد چیست؟
«اگر سه برابر عددی را از نصف آن عدد کم کنیم، حاصل از \(100\) به اندازهٔ $x$ واحد کمتر است.»

6 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[(x^3-1)-(x^2-25)(x+1)^2\]

7 / 8

عرض مستطیلی \(5\) سانتی‌متر و محیط آن \(24\) سانتی‌متر است. طول این مستطیل چقدر است؟

8 / 8

فرض کنید $m$ و $n$ دو عدد طبیعی باشند که $n>2$ و $m>3$. حاصل کدام عبارت‌ (عبارت‌های) زیر همواره عددی مرکب است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
3427

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

چند عدد گویا بین \(\frac{21}{100}\) و \(-\frac{41}{80}\) وجود دارند که صورت‌شان عدد صحیح و مخرج‌شان \(20\) باشد؟

2 / 11

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[\big(5^3-3^5\big)\big(3^2-2^3\big)^4-5^4\]

3 / 11

بنابه ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت‌های مالیاتی در سال $1394$ تا حقوق ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ($1,150,000$) است. بر اساس این قانون،‌ تمام کسانی که بیش از یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان و کمتر از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان ($8,050,000$) دریافتی ماهیانه دارند، با محاسبهٔ نرخ $10$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و کسانی که ماهیانه بیش از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرند، مازاد این مبلغ را به نرخ $20$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
جدول مالیات بر حقوق به‌صورت زیر است.

اگر شخصی $10$ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کند، باید چند تومان مالیات بپردازد؟

4 / 11

در شکل زیر دوتا از اضلاع یک \(9\)ضلعی منتظم را امتداد داده‌ایم تا به‌هم برسند. اندازهٔ زاویه‌ای که با علامت سؤال مشخص شده، چند درجه است؟

5 / 11

عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

6 / 11

نمودار درختی زیر برای تجزیه عدد $a$ رسم شده است. کدام عدد (اعداد) زیر، می‌تواند برابر \(a\) باشد؟

7 / 11

در پنج‌ضلعی منتظم $ABCDE$،‌ زاویهٔ بین دو قطر $AD$ و $BE$ (زاویهٔ باز) چند درجه است؟

8 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{1}{1\times6}+\dfrac{1}{6\times11}+\dfrac{1}{11\times16}+\dots +\dfrac{1}{46\times51}\]

9 / 11

شکل زیر با دقت رسم نشده است! اگر $e=46^\circ$، $f=54^\circ$ و $b=46^\circ$، آنگاه عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

10 / 11

اگر غربال اراتستن را برای اعداد \(1\) تا \(440\) اجرا کنیم، آخرین عددی که خط می‌خورد چیست؟

11 / 11

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

5546

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

جفت اعدادی را که نسبت به‌هم اول‌اند، علامت بزنید.

2 / 10

اگر داخل مربع‌های خالی زیر، علامت «\(+\)» یا «\(-\)» بگذاریم، و حاصل عبارت را محاسبه کنیم، مجموع همهٔ مقدارهای ممکن، چندتاست؟
\[-3\,\square\,7\,\square\,2\]

3 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

4 / 10

در شکل زیر، اندازهٔ زاویه‌ای که با علامت‌ سؤال مشخص شده، چند درجه است؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

5 / 10

در غربال اعداد \(1\) تا \(100\)، اعدادی را در نظر بگیرید که مضرب \(5\) باشند و در مرحلهٔ حذف مضرب‌های \(5\) برای اولین‌بار خط می‌خورند. مجموع این اعداد برابر است با:

6 / 10

عدد \(\frac{3}{5}\) جزء کدام اعداد زیر است؟

7 / 10

شکل زیر، قسمتی از یک بشقاب قدیمی است.
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

تعداد ضلع‌های این بشقاب چندتا بوده است؟

8 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

9 / 10

در شکل زیر، اندازهٔ کدام زاویه (زاویه‌ها) با اندازهٔ زاویهٔ \(K\) برابر است؟

10 / 10

معکوس عدد \(-2\frac{3}{5}\) کدام است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 45%

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وپنجم

در مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وچهارم نمونه‌ای از مسائل عبور از رودخانه را دیدید. این هفته چندین مسئله مشابه با مسئلهٔ هفتهٔ قبل را مطرح می‌کنیم. همچنین ویدئویی از یکی از اساتید ریاضی دربارهٔ مسئلهٔ عبور از رودخانه آمده است. در انتهای این ویدئو یک مسئلهٔ‌ حل‌نشده و جایزه‌دار مطرح می‌‌شود.

آدم و آدم خوار

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

53 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام میشه لطفا باز هم بذارید؟ ایا باید به دوستانم ری آزمون رو معرفی کنم تا بذارید؟
در این صورت من این کار رو انجام می دم

سلام
کاش برای درس های 5و9 هم ری آزمون داشتین
من مشتاق به شرکت در این آزمونها شدم
حتما این سایت رو به دوستانم معرفی می کنم
لطفاً پیگیری کنید و برای قسمت ری آزمون ها در سایت بیشتر تبلیغ کنید
ممنون

لطفا رسیدگی کنید که ری آزمون ها به نحو احسنت طرح شوند و کامل شوند.
بنده دوستان زیادی دارم که می توانند از ری آزمون ها استفاده کنند.
لطفا پیگیری کنید.
این سایت بهترین سایتی است که در آن همه چیز ریاضیات دبیرستان آمده است.
ما مشتاقانه منتظر طرح کامل سئوالات هستیم.
با تشکر از مدیریت محترم

سلام بر ادمین عزیز
من یک سوال داشتم
میشه بگین کی ری ازمون پایه هشتم برای فصل 6 و 5 یعنی مثلثات و بردار اماده میشه؟
بیشتر توی اونا ضعف داشتم میخواستم اونا رو تمرین کنم چون ری ازمون های قبلی رو چند بار شرکت کردم

ممنون
امیدوارم در برنامه های اینده موفق باشین و البته استقبال بیشتر بشه چون حیف شد…

با سلام و عرض ادب و احترام
مگه ما نمی توانیم این عبارت را با اتحاد مزدوج ساده کنیم ؟
و در تجزیه به عبارت m به توان ۲ به علاوه ی n به توان ۲ می رسیم

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۱-۰۰۲۵۵۶_Samsung Internet.jpg

خیلی ممنون

و این

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۴۰۵_Samsung Internet.jpg

و این سوال

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۱۵۵_Samsung Internet.jpg

سلام
ببخشید این سوالات مشکل ندارند ؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۲۴۲_Samsung Internet.jpg

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون 💙فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن 💚

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید 😩
جواب تشریحیم که خریدنیه 🤦‍♂️

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین

سلام
خیلی عالی بود
ممنون

خدایا چقدر سخت بود نابود شدم اصلا روحیم داغون شد 😢

ازمونی ندارین ک فقط ریاضی یا فقط هندسه باشد

سلام ممنون عالی بود

🌼سلام🌼چقدر بد که هنوز فصل های بعدی رو نساختید😔الان نوبت اول شروع شده و هنوز فقط تا فصل ۳؟
استقبالم که ماشالله زیاده چرا فصل های بعد رو نمیسازید؟ این تنها سایتیه که آزمون هاش واقعا سطح آدم رو مشخص میکنن بقیه یا خیلی سختن یا خیلی آسون!
به هر حال تشکر ویژه از سایت خوبتون و وقتی که برامون میذارید🙏🏻

اصلا بقیه ای وجود نداره فقط takmili.com