آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
4357

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

عرض مستطیلی \(5\) سانتی‌متر و محیط آن \(24\) سانتی‌متر است. طول این مستطیل چقدر است؟

2 / 8

اگر $a$ و $b$ دو عدد صحیح باشند، آنگاه تعداد جملات حاصل‌ضرب $(x^2+ax+1)(x+b)$ پس از ساده‌کردن چندتا نمی‌تواند باشد؟

3 / 8

یکی از همسایه‌های طاهره خانم، سن او را پرسید. طاهره خانم گفت: «سن من دوسوم سال‌هایی است که مانده تا $100$ ساله شوم.» سن طاهره خانم چقدر است؟

4 / 8

اگر \(a\) یک عدد صحیح منفی باشد، حاصل کدام عبارت (عبارت‌های) زیر حتماً مثبت است؟

5 / 8

در معادلهٔ زیر، \(y\) چه عددی است؟
\[\dfrac{8y-3}{5}=\dfrac{6y+10}{4}.\]

6 / 8

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

7 / 8

معادلهٔ $2x+2y=20$ چند جواب طبیعی دارد؟

8 / 8

چه عدد مثبتی است که اگر آن را در $3$ ضرب کنیم، سپس $\frac{3}{4}$ حاصل‌ضرب را به حاصل‌ضرب اضافه کنیم، بعد حاصل این جمع را بر $7$ تقسیم کنیم و سپس $\frac{1}{3}$ خارج‌قسمت را از خارج‌قسمت کم کنیم و حاصل تفاضل را به توان $2$ برسانیم و $52$ واحد از این مجذور کم کنیم، بعد از جذر گرفتن از حاصلِ آخرین تفاضل، $8$ واحد به این جذر اضافه کنیم و نتیجه را بر $10$ تقسیم کنیم، پاسخ مساوی $2$ شود؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
4544

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[(-5)-(-6)-(-7)-\dots-(-89)\]

2 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{2}{3\times5}+\dfrac{2}{5\times7}+\dfrac{2}{7\times9}+\dots+\dfrac{2}{49\times51}\]

3 / 11

چندضلعی زیر، چند محور تقارن دارد؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

4 / 11

چند عدد کوچک‌تر از $121$ وجود دارد که نسبت به $121$ اول باشد؟

5 / 11

بنابه ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت‌های مالیاتی در سال $1394$ تا حقوق ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ($1,150,000$) است. بر اساس این قانون،‌ تمام کسانی که بیش از یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان و کمتر از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان ($8,050,000$) دریافتی ماهیانه دارند، با محاسبهٔ نرخ $10$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و کسانی که ماهیانه بیش از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرند، مازاد این مبلغ را به نرخ $20$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
جدول مالیات بر حقوق به‌صورت زیر است.

اگر شخصی $12500000$ تومان حقوق ماهیانه دریافت کند، باید چند تومان مالیات بپردازد؟

6 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{2\times 5\times 7\times 11+7}{2\times 5\times 11}\]

7 / 11

در کدام گزینه (گزینه‌ها) با تعدادی چندضلعی (به طول واحد) می‌توان کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع کرد؟ (توجه کنید که در هر مورد باید از هر نوع کاشی، حداقل یک‌بار استفاده شود.)

8 / 11

در الگوریتم غربال اراتستن برای اعداد \(1\) تا \(200\)، چند عدد فقط یک‌بار خط می‌خورند؟

9 / 11

شکل زیر با دقت رسم نشده است! اگر $e=46^\circ$، $f=54^\circ$ و $b=46^\circ$، آنگاه عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

10 / 11

در چهارضلعی محدب $ABCD$ امتداد ضلع‌های $AD$ و $BC$ یکدیگر را در نقطهٔ $E$، و امتداد ضلع‌های $AB$ و $CD$ یکدیگر را در نقطهٔ $F$ قطع می‌کنند. اگر $\widehat{E}=\widehat{F}=20^\circ$، آنگاه تفاضل زاویه‌های روبه‌رو در این چهارضلعی چند درجه است؟

11 / 11

لاک‌پشتی می‌خواهد روی لبهٔ باغچه‌ای به شکل پنج‌ضلعی زیر حرکت کند. او از نقطهٔ \(A\) شروع به حرکت کرده و در هر گوشه می‌چرخد تا روی لبهٔ بعدی قرار بگیرد و به حرکتش ادامه می‌دهد تا دوباره به نقطهٔ \(A\) برگردد. او روی‌هم چند درجه چرخیده است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 21%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

6834

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

عددی بین \(380\) و \(400\) است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، باید حداکثر چند تقسیم انجام دهیم؟

2 / 10

برای اینکه بتوانیم اندازهٔ همهٔ زاویه‌های یک چهارضلعی با ضلع‌های نامساوی را به‌دست آوریم، دست‌کم چندتا از آنها باید معلوم باشند؟

3 / 10

یک لوزی حداقل چند محور تقارن دارد؟

4 / 10

جفت اعدادی را که نسبت به‌هم اول‌اند، علامت بزنید.

5 / 10

حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.
\[(10-1)(9-1)(8-1)\dots(-9-1-)(-10-1)\]

6 / 10

عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1\frac{1}{2}\times\big(-3\frac{1}{3}\big)\]

8 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

9 / 10

در کدام شکل (شکل‌های) زیر، کاشی‌کاری با یک نوع کاشی انجام شده است؟

10 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 45%

کتاب هوش et

فرصت استثنایی برای همهٔ دانش‌آموزان و معلمان

تلفن پشتیبانی و مشاوره: 09108360609

علیرضا علیپور

ثبت‌نام در کلاس‌های دکتر علیپور

کتاب جادوی مریم

اطلاعات بیشتر و لینک خرید کتاب

المپیاد ریاضی

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

57 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
خسته نباشید
فکر کنم جوابتون برای این سوال اشتباهه

Screenshot_۲۰۲۱۱۲۳۰-۱۹۰۴۴۸_Chrome.jpg

سلام اگر میشه یک فصل یک فصل بزارین

سلام میشه لطفا باز هم بذارید؟ ایا باید به دوستانم ری آزمون رو معرفی کنم تا بذارید؟
در این صورت من این کار رو انجام می دم

سلام
کاش برای درس های 5و9 هم ری آزمون داشتین
من مشتاق به شرکت در این آزمونها شدم
حتما این سایت رو به دوستانم معرفی می کنم
لطفاً پیگیری کنید و برای قسمت ری آزمون ها در سایت بیشتر تبلیغ کنید
ممنون

لطفا رسیدگی کنید که ری آزمون ها به نحو احسنت طرح شوند و کامل شوند.
بنده دوستان زیادی دارم که می توانند از ری آزمون ها استفاده کنند.
لطفا پیگیری کنید.
این سایت بهترین سایتی است که در آن همه چیز ریاضیات دبیرستان آمده است.
ما مشتاقانه منتظر طرح کامل سئوالات هستیم.
با تشکر از مدیریت محترم

سلام بر ادمین عزیز
من یک سوال داشتم
میشه بگین کی ری ازمون پایه هشتم برای فصل 6 و 5 یعنی مثلثات و بردار اماده میشه؟
بیشتر توی اونا ضعف داشتم میخواستم اونا رو تمرین کنم چون ری ازمون های قبلی رو چند بار شرکت کردم

ممنون
امیدوارم در برنامه های اینده موفق باشین و البته استقبال بیشتر بشه چون حیف شد…

با سلام و عرض ادب و احترام
مگه ما نمی توانیم این عبارت را با اتحاد مزدوج ساده کنیم ؟
و در تجزیه به عبارت m به توان ۲ به علاوه ی n به توان ۲ می رسیم

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۱-۰۰۲۵۵۶_Samsung Internet.jpg

خیلی ممنون

و این

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۴۰۵_Samsung Internet.jpg

و این سوال

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۱۵۵_Samsung Internet.jpg

سلام
ببخشید این سوالات مشکل ندارند ؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۲۴۲_Samsung Internet.jpg

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون 💙فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن 💚

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید 😩
جواب تشریحیم که خریدنیه 🤦‍♂️

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین

سلام
خیلی عالی بود
ممنون

خدایا چقدر سخت بود نابود شدم اصلا روحیم داغون شد 😢

ازمونی ندارین ک فقط ریاضی یا فقط هندسه باشد

سلام ممنون عالی بود

🌼سلام🌼چقدر بد که هنوز فصل های بعدی رو نساختید😔الان نوبت اول شروع شده و هنوز فقط تا فصل ۳؟
استقبالم که ماشالله زیاده چرا فصل های بعد رو نمیسازید؟ این تنها سایتیه که آزمون هاش واقعا سطح آدم رو مشخص میکنن بقیه یا خیلی سختن یا خیلی آسون!
به هر حال تشکر ویژه از سایت خوبتون و وقتی که برامون میذارید🙏🏻

اصلا بقیه ای وجود نداره فقط takmili.com

بله ببخشید ممنون

اصن سوالاتش خوب نبود خیلیییی سخت بود

درود 👋🏻
عالی بودن👌🏻 سوالات فقط ای کاش اگه برای ادامه باز هم سوال طراحی کردید فصول جدا از هم باشن 💭 تا بعد از یادگیری هر فصل خودمون رو بسنجیم…🙃
بازم ممنون از سایت خوبتون ای کاش قابلیت این رو هم داشت که مشخص کنه از بین شرکت کننده ها چندمین نفر شدیم👀 اینجوری انگیزه ما برای شرکت در آزمون بیشتر میشه.👍🏻
💎💎💎

سلام
ازمون های ریاضی فقط مربوط به فصل ۱و ۲ و ۳ هست؟
از فصل های دیگه نیست ؟

سلام
میدونم که چیزی که الان میگم به احتمال زیاد به حیطه کاری شما مربوط نباشه ولی من نظر شخصی شما رو در میخوام
وقتی یک سوال رو برای اولین بار در یک ازمون مبینیم(غالبا در درس علوم-منظورم این هست که نکته مخفی اون سوال رو ندونیم و یا اون تیپ سوال رو قبلا ندیده باشیم) در اون حالت بهترین کاری که میتونیم بکنیم تا شانس اینکه تست رو بزنیم بره بالا چی هست؟

دقیقا این اتفاق به دفعات زیاد برای من رخ داده
من خودم همیشه وقتی یک مسئله رياضی رو نمیتونم حل کنم میره توی مخم و ذهنم رو در گیر میکنه بعد که استراحت میکنم و بی کار میشم راه حلش به ذهنم میرسه
خیلی خیلی ازتون ممنونم 🙂

سلام
ببخشید یک سایت برای علوم میخوام که خارجی باشه و خیلی خوب

تو سوال ۹ چجوری باید منفی رو مشخص کنیم

باحال بود

عالی بود