آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
5638

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

عددی به ما داده شده است. آن را دو برابر می‌کنیم و یک واحد از نتیجه کم می‌کنیم. اگر نتیجه $2^{100}+1$ باشد، با چه عددی شروع کرده‌ایم؟

2 / 8

عددهای طبیعی $m$ و $n$ در تساوی $56m=65n$ صدق می‌کنند. کدام عبارت درست است؟

3 / 8

امیرحسین هر روز صبح با دوچرخه از خانه به مدرسه می‌رود. او صبح‌ها مسیر خانه تا مدرسه را با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت و بعدازظهرها مسیر مدرسه تا خانه را با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت رکاب می‌زند. میانگین سرعت امیرحسین چقدر است؟

4 / 8

معادلهٔ \(x+3y=50\) چند جواب صحیح نامنفی دارد؟

5 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[x(x^2-\frac{7}{4})(4x^2-x+1)\]

6 / 8

تعدادی از مؤلفان کتاب‌های تکمیلی ویژهٔ استعدادهای درخشان در جلسه‌ای حضور داشتند. میانگین سن این افراد برابر تعدادشان بود. شخصی که $61$ ساله بود، به این جلسه اضافه شد.
اگر بازهم میانگین سن افراد حاضر در جلسه برابر تعدادشان باشد، در ابتدا چند نفر در جلسه حضور داشته‌اند؟

7 / 8

اگر \(a\ne b\) و \(a^2+b^2=4ab\)، حاصل عبارت \(\big(\frac{a+b}{2a-2b}\big)^6\) چیست؟

8 / 8

در معادلهٔ زیر، \(x\) کدام است؟
\[4x-8x-12x-\dots -48x-4=584.\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 19%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
5244

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

برای روشن کردن تمام فضاهای موزه‌ای که نقشهٔ آن به‌صورت زیر است، حداقل به چند لامپ نیاز است؟ (خطوط ضخیم دیوار هستند و دیوارها ضخامت دارند و لامپ‌ها نقطه‌ای هستند.)

2 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\frac{2}{51}+\frac{2}{47\times51}+\frac{2}{43\times47}+\dots+\frac{2}{7\times11}\]

3 / 11

حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\dfrac{373737}{37}\Big(\dfrac{1}{37}+\dfrac{1}{13\times 7}\Big)\]

4 / 11

با کدام چندضلعی‌های زیر، می‌توان کاشی‌کاری تک‌وجهی کرد؟

5 / 11

عددی طبیعی از \(300\) کوچکتر و از \(100\) بزرگ‌تر است. برای فهمیدن اول یا مرکب بودن این عدد حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟

6 / 11

حاصل عبارت \(6\div2(1+2)\) برابر است با:

7 / 11

چندضلعی زیر، چند محور تقارن دارد؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

8 / 11

بنابه ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت‌های مالیاتی در سال $1394$ تا حقوق ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ($1,150,000$) است. بر اساس این قانون،‌ تمام کسانی که بیش از یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان و کمتر از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان ($8,050,000$) دریافتی ماهیانه دارند، با محاسبهٔ نرخ $10$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و کسانی که ماهیانه بیش از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرند، مازاد این مبلغ را به نرخ $20$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
جدول مالیات بر حقوق به‌صورت زیر است.

اگر شخصی $4420000$ تومان حقوق ماهیانه دریافت کند، باید چند تومان مالیات بپردازد؟

9 / 11

در شکل زیر می‌دانیم که دو خط $d$ و $d'$ موازی هستند. مجموع زاویه‌های $a$، $b$، و $c$ چند درجه است؟

10 / 11

در شکل زیر، مجموع زاویه‌های آبی چند درجه است؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

11 / 11

چند عدد مرکب کوچک‌تر از \(40\) وجود دارد که نسبت به آن اول باشد؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 21%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

7860

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

بین \(40\) و \(60\) چند عدد اول وجود دارد؟

2 / 10

عدد \(-\big(-(+4)\big)\) جزء کدام نوع از اعداد زیر است؟

3 / 10

اندازهٔ هریک از زاویه‌های یک بیست‌ضلعی منتظم چند درجه است؟

4 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1\frac{1}{2}\times\big(-3\frac{1}{3}\big)\]

5 / 10

اگر داخل مربع‌های خالی زیر، علامت «\(+\)» یا «\(-\)» بگذاریم، و حاصل عبارت را محاسبه کنیم، مجموع همهٔ مقدارهای ممکن، چندتاست؟
\[-3\,\square\,7\,\square\,2\]

6 / 10

یک لوزی حداقل چند محور تقارن دارد؟

7 / 10

چهارضلعی زیر، یک متوازی‌الاضلاع است. \(x\) چقدر است؟

8 / 10

کدام عددها اول‌اند؟

9 / 10

شکل زیر، یک پنج‌ضلعی منتظم است. اندازهٔ زاویه‌ای که با علامت سؤال مشخص شده، چند درجه است؟آزمون آنلاین ریاضی هشتم

10 / 10

در شکل زیر، \(d_1\parallel d_2\). \(x\) چند درجه است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 44%


نوشته‌های قبلی و بعدی


ثبت‌نام رایگان در وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

آموزش مقدماتی اینابا منتشر شد!

همهٔ وید‌ئوهای آموزشی ایناباخرید کتاب اینابا

مشاورهٔ المپیاد با دکتر علیپور

ویدئوهای بیشتر از جلسهٔ‌ مشاورهٔ المپیاد دکتر علیپور

شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

83 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
امیرمحمد
مهمان
4 ماه قبل

درس ریاضی عالی هسش

سید ایلیا
Member
5 ماه قبل

سلام سایتتون عالیه فقط خواهش میکنم فصول ۴ به بعد رو هم بسازید تا آزمونهاتون واقعا همه چی تمام بشه.

فاطی
مهمان
6 ماه قبل

خوب بود

فاطی
مهمان
6 ماه قبل

عالیی

علی رضا
مهمان
6 ماه قبل

چیکار می کنی

امیرعلی سبحانی
مهمان
9 ماه قبل

خوبه

سید مهدی میراقازاده
مهمان
9 ماه قبل

عالی

نجمه
مهمان
9 ماه قبل

امتحان‌من

فرشته
مهمان
9 ماه قبل

به خودم امید وارم شدم

فرشته
مهمان
9 ماه قبل

عالی بود

Hannaneh
مهمان
10 ماه قبل

سلام. سوالات عالی بودن!
فقط در مورد سوال ” در غربال اعداد ۱ تا ۱۰۰، در مرحله حذف مضرب های ۷، اولین مضرب ۷ که به عنوان مضارب سایر اعداد خط نخورده، چه عددی است؟ ”
من فکر می کنم جواب باید بشه خود ۷. چون ۷ یکی از مضرب های خودش هم هست دیگه. به عنوان مضرب اعداد دیگه هم که خط نمی خوره.
میشه اینو توضیح بدین لطفا؟

یزدان
مهمان
10 ماه قبل

عالی بود

حسین
مهمان
11 ماه قبل

عالی بود و خیلی سخت

طاهر
مهمان
1 سال قبل

عالی بود ممنون

Sajede
مهمان
1 سال قبل

سوالاتش خیلی خیلی سخته لطفا یکمی آسونتر بدید با تشکر

امیر
مهمان
1 سال قبل

خوب بود

ابولفضل
مهمان
1 سال قبل

سلام

امیر
مهمان
1 سال قبل

خوب

امیر
مهمان
1 سال قبل

عالی

پیام
مهمان
1 سال قبل

?

یه سمپادی
Member
1 سال قبل

سلام خیلی عالی میشه اگه فصل ۶و ۷و ۸ اضافه بشه چون برا پایش مرحله ۲ که کم مونده خیلی میتونه مناسب باشه ای کاش درست بشه مشتاقانه منتظر فصل ۶ و ۷و ۸ هستیم

Qaraxan
مهمان
1 سال قبل

استقبال مرامی لطفا فصل های ۵ و ۶ و ۷ رو که واجبه هم بسازییییین

فاطمه
مهمان
1 سال قبل

سخت بود نه

javadn9135
Member
1 سال قبل

سلام
خسته نباشید
فکر کنم جوابتون برای این سوال اشتباهه

Screenshot_۲۰۲۱۱۲۳۰-۱۹۰۴۴۸_Chrome.jpg
حامد اکبریان
Member
1 سال قبل

سلام اگر میشه یک فصل یک فصل بزارین

کاربر
مهمان
1 سال قبل

سلام میشه لطفا باز هم بذارید؟ ایا باید به دوستانم ری آزمون رو معرفی کنم تا بذارید؟
در این صورت من این کار رو انجام می دم

مهدی سرسرابی
Member
2 سال قبل

سلام
کاش برای درس های 5و9 هم ری آزمون داشتین
من مشتاق به شرکت در این آزمونها شدم
حتما این سایت رو به دوستانم معرفی می کنم
لطفاً پیگیری کنید و برای قسمت ری آزمون ها در سایت بیشتر تبلیغ کنید
ممنون

ابوالفضل نوروزی
Member
2 سال قبل

لطفا رسیدگی کنید که ری آزمون ها به نحو احسنت طرح شوند و کامل شوند.
بنده دوستان زیادی دارم که می توانند از ری آزمون ها استفاده کنند.
لطفا پیگیری کنید.
این سایت بهترین سایتی است که در آن همه چیز ریاضیات دبیرستان آمده است.
ما مشتاقانه منتظر طرح کامل سئوالات هستیم.
با تشکر از مدیریت محترم

رادوین سالاری
Member
2 سال قبل

سلام بر ادمین عزیز
من یک سوال داشتم
میشه بگین کی ری ازمون پایه هشتم برای فصل 6 و 5 یعنی مثلثات و بردار اماده میشه؟
بیشتر توی اونا ضعف داشتم میخواستم اونا رو تمرین کنم چون ری ازمون های قبلی رو چند بار شرکت کردم

رادوین سالاری
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

ممنون
امیدوارم در برنامه های اینده موفق باشین و البته استقبال بیشتر بشه چون حیف شد…

نوید کردلو
مهمان
2 سال قبل

با سلام و عرض ادب و احترام
مگه ما نمی توانیم این عبارت را با اتحاد مزدوج ساده کنیم ؟
و در تجزیه به عبارت m به توان ۲ به علاوه ی n به توان ۲ می رسیم

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۱۱-۰۰۲۵۵۶_Samsung Internet.jpg
نوید کردلو
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

خیلی ممنون

نوید کردلو
مهمان
2 سال قبل

و این

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۴۰۵_Samsung Internet.jpg
نوید کردلو
مهمان
2 سال قبل

و این سوال

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۱۵۵_Samsung Internet.jpg
نوید کردلو
مهمان
2 سال قبل

سلام
ببخشید این سوالات مشکل ندارند ؟

Screenshot_۲۰۲۱۰۳۰۷-۲۳۵۲۴۲_Samsung Internet.jpg
مهدیس فرشادپور
Member
2 سال قبل

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

ریاضیات
Member
2 سال قبل

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

نوید کردلو
Member
2 سال قبل

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

Aynaz
مهمان
2 سال قبل

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png
Aynaz
مهمان
2 سال قبل

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون ?فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

Aynaz
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن ?

امیرالدین عباسی
Member
2 سال قبل

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید ?
جواب تشریحیم که خریدنیه ?‍♂️

نسیم خانمحمدی
Member
2 سال قبل

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین