آزمون آنلاین ریاضی می‌تواند در تکمیل یادگیری این درس بسیار مؤثر باشد. با آزمون‌های آنلاین سایت تکمیلی می‌توانید خودتان را محک بزنید، نقاط ضعفتان را پیدا کنید، و قبل از آزمون پایان‌ترم، این نقاط ضعف را برطرف کنید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین ریاضی و ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۴)
1617

ری‌آزمون فصل ۴ ریاضی هشتم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی هشتم، ریاضیات تکمیلی هشتم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل ۴ ریاضی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 8

اگر عبارت \(3x(2x-\frac{1}{3})(x-18)\) را ساده کنیم و \(x\) را برابر \(\frac{1}{6}\) قرار دهیم، حاصل عبارت چه عددی خواهد بود؟

2 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[(x^3-1)(x^2-25)-(x+1)^2\]

3 / 8

اگر \(a\) و \(b\) اعداد طبیعی باشند، حاصل کدام گزینه (گزینه‌ها) می‌تواند \(1394\) باشد؟

4 / 8

فرض کنید $m$ و $n$ دو عدد طبیعی باشند که $n>2$ و $m>3$. حاصل کدام عبارت‌ (عبارت‌های) زیر همواره عددی مرکب است؟

5 / 8

معادلهٔ \(x+3y=50\) چند جواب صحیح نامنفی دارد؟

6 / 8

صبح دیروز نرخ تبدیل دلار در سه صرافی برابر بود. ظهر، صرافی اول $1\%$ به نرخ دلار اضافه کرد و عصر $1\%$ از نرخ جدید آن کم کرد. صرافی دوم، ظهر $1\%$ از نرخ دلار کم کرد و عصر $1\%$ به نرخ جدید آن اضافه کرد. صرافی سوم نرخ دلار را تغییر نداد. عصر دیروز نرخ دلار در کدام صرافی از بقیه بیشتر بود؟

7 / 8

رامبد گفته که او و شش نفر از دوستانش باهم $707$ لبو فروخته‌اند. می‌دانیم تعداد لبوهای فروخته شدهٔ هیچ دوتای آنها یکی نیست و تعداد لبوهای کسی که بیشترین لبو را فروخته است، شش لبو بیشتر از کسی است که کمترین لبو را فروخته است. کسی که کمترین لبو را فروخته، چه تعداد لبو فروخته است؟

8 / 8

چه عدد مثبتی است که اگر آن را در $3$ ضرب کنیم، سپس $\frac{3}{4}$ حاصل‌ضرب را به حاصل‌ضرب اضافه کنیم، بعد حاصل این جمع را بر $7$ تقسیم کنیم و سپس $\frac{1}{3}$ خارج‌قسمت را از خارج‌قسمت کم کنیم و حاصل تفاضل را به توان $2$ برسانیم و $52$ واحد از این مجذور کم کنیم، بعد از جذر گرفتن از حاصلِ آخرین تفاضل، $8$ واحد به این جذر اضافه کنیم و نتیجه را بر $10$ تقسیم کنیم، پاسخ مساوی $2$ شود؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 19%


آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم (فصل‌ ۱، ۲، و ۳)
2853

ری‌آزمون فصل ۱، ۲، و ۳ ریاضی تکمیلی هشتم

تعداد سؤال: ۱۱ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی هشت و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، در حد مطلوب است.

1 / 11

عبارت داده شده با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{1}{1\times 2}-\frac{1}{3\times 4}+\frac{1}{5\times 6}-\frac{1}{7\times 8}+\cdots \frac{1}{99\times 100}\]

2 / 11

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

3 / 11

در یک غربال اراتستن حاصل‌جمع اولین و دومین عددی که در مرحلهٔ حذف مضارب \(7\)، برای اولین‌بار خط می‌خورند، چیست؟

4 / 11

عددی اول، مانند $p$ داده شده است. چند عدد طبیعی وجود دارد که از $p^2$ کوچک‌تر و نسبت به $p$ اول باشد؟

5 / 11

برای روشن کردن تمام فضاهای موزه‌ای که نقشهٔ آن به‌صورت زیر است، حداقل به چند لامپ نیاز است؟ (خطوط ضخیم دیوار هستند و دیوارها ضخامت دارند و لامپ‌ها نقطه‌ای هستند.)

6 / 11

شکل زیر با دقت رسم نشده است! اگر شکل را با توجه به اندازهٔ زاویه‌هایی که در آن نوشته شده با دقت رسم کنیم، آن‌وقت عبارت‌های درست را علامت بزنید.
\[\quad \quad \quad \]

7 / 11

در یک مربع جادویی \(4\times4\) که با اعداد \(1\) تا \(16\) پر شده است، حاصل‌جمع اعداد چهار گوشه کدام است؟
(در مربع جادویی مجموع اعداد در هر سطر و هر ستون و هر قطر عددی ثابت است.)

8 / 11

مجموع زاویه‌های داخلی شکل زیر، چند درجه است؟

9 / 11

بنابه ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت‌های مالیاتی در سال $1394$ تا حقوق ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ($1,150,000$) است. بر اساس این قانون،‌ تمام کسانی که بیش از یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان و کمتر از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان ($8,050,000$) دریافتی ماهیانه دارند، با محاسبهٔ نرخ $10$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و کسانی که ماهیانه بیش از هشت میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرند، مازاد این مبلغ را به نرخ $20$ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
جدول مالیات بر حقوق به‌صورت زیر است.

اگر شخصی $8000000$ تومان حقوق ماهیانه دریافت کند، باید چند تومان مالیات بپردازد؟

10 / 11

چند نوع چندضلعی منتظم وجود دارد که با آنها بتوان کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع تک‌وجهی کرد؟

11 / 11

در تساوی داده شده مقدار $x$ برابر چه عددی است؟
\[\Big(\frac{5}{2}x-\frac{2}{5}\Big)=\Big(\frac{3}{7}x+\frac{7}{3}\Big)\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 20%


آزمون آنلاین ریاضی هشتم (فصل ۱، ۲، و ۳ کتاب درسی)

4894

ری‌آزمون فصل‌های ۱، ۲، و ۳ ریاضی هشتم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱، ۲، و ۳ کتاب ریاضی هشتم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی هشتم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 10

عددی بین \(250\) و \(300\) است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟

2 / 10

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

3 / 10

تعداد اعداد مرکب کوچک‌تر از \(20\) چندتاست؟

4 / 10

اندازهٔ دو زاویهٔ مقابل متوازی‌الاضلاعی \(x+30^\circ\) و \(2x-60^\circ\) است. زاویهٔ باز این متوازی‌الاضلاع چند درجه است؟

5 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1\frac{1}{2}\times\big(-3\frac{1}{3}\big)\]

6 / 10

در کدام شکل (شکل‌های) زیر، نقطهٔ \(O\) مرکز تقارن دو مثلث رسم شده است؟

7 / 10

عدد \(\frac{12}{-4}\) جزء کدام اعداد زیر است؟

8 / 10

حاصل عبارت زیر، چه‌ عددی است؟
\[3-\big(2-(1-7)-1\big)\]

9 / 10

به کاشی‌کاری زیر توجه کنید. این کاشی‌کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است. شکل سمت راست، قسمتی از این کاشی‌کاری را به‌صورت بزرگ‌تر نمایش داده است. \(x+y\) چند درجه است؟ (شکل سمت راست مربع است، و کاشی‌ها متساوی‌الساقین هستند.)
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

10 / 10

در شکل زیر، اندازهٔ زاویه‌های که با علامت سؤال مشخص شده، چند درجه است؟
آزمون آنلاین ریاضی هشتم

امتیاز شما

میانگین نمرات: 45%

کتاب هوش فرازمینی et

مسابقه‌های ریاضی آنلاین

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵

جایزه‌های این هفته (پنج‌شنبه ۱۴ اسفند)

نفر اول، ۵۰ هزار تومان وجه نقد

نفر دوم، یک جلد کتاب کمیاب

نفر سوم، یک کمیو به ارزش ۵۰۰ هزار تومان

پای کلاسیکو

مسئلهٔ هفته

یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. فرض کنید \(A\) مساحت کل مکعب‌مستطیل، و \(B\) مجموع مساحت کل مکعب‌های \(1\times1\times1\) سازندهٔ مکعب‌مستطیل باشد. همهٔ \(n\)هایی را پیدا کنید که برای آنها، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی باشد.


راهنمایی: شکل زیر، مثالی است که در آن \(n=5\). در این مثال، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی نیست!


ارسال پاسخمسائل بیشتر

معرفی کتاب

سرگذشت یک پژوهش علمی
بهترین هدیه برای علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش


عمو پترس

دربارهٔ کتابکتاب‌های بیشتر

پیشرفت تحصیلی سمپاد ۹۹

کتاب هوش ET

36 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام خسته نباشید
ببخشید آزمون فصل ۵ رو نمیگذارید؟

سلام . واقعا که سایتتون عالیه فقط و فقط تو رو خدا آزمون های فصل های 5-6-7-8-9 رو هم بزارید

با سلام
سوال هایی که در اینجا قرار دادید . خیلی مفید بود . فقط تنها ایرادی که داشت این بود که وقتی ما می خواستیم جواب رو وارد کنیم علامت منفی نبود . مثلا ۴۰- رو نمی تونستیم وارد کنیم .

این یکی سوال من برای اولین بار زدم ۹۰ ولی گفتین غلطه بعد اینجا منظورتون زاویه ی داخلی یا خارجیه ؟ من فکر کردم کلا خارجی و داخلی رو میگین این دفعه زدم ۱۸۰

Screenshot_2021-02-16-21-50-58-1.png

سلام من راضی بودم سوالاتتون خوب بود فقط من چند جا بی دقتی داشتم ولی در کل خوب بود با اینکه اصلا سوالات تشریحی رو ندیدم ولی همین که گفتین غلطه دوباره حل کردم و درست بود خدایی خیلی راضی بودم ممنون از سایت خوبتون 💙فقط یه سوالش ایراد. داشت
اینی که فرستادم یه جا زدین اون باید درست باشه درحالی که میشه غلط

خواهش میکنم ممنون که این آزمون ها رو گذاشتین واقعا خیلی خوبن 💚

برای سوالات تشریحی لااقل جواب آخر رو میذاشتید 😩
جواب تشریحیم که خریدنیه 🤦‍♂️

کاش برای حل تمرین بیشتر جوابها رو میگزاشتین

سلام
خیلی عالی بود
ممنون

خدایا چقدر سخت بود نابود شدم اصلا روحیم داغون شد 😢

ازمونی ندارین ک فقط ریاضی یا فقط هندسه باشد

سلام ممنون عالی بود

🌼سلام🌼چقدر بد که هنوز فصل های بعدی رو نساختید😔الان نوبت اول شروع شده و هنوز فقط تا فصل ۳؟
استقبالم که ماشالله زیاده چرا فصل های بعد رو نمیسازید؟ این تنها سایتیه که آزمون هاش واقعا سطح آدم رو مشخص میکنن بقیه یا خیلی سختن یا خیلی آسون!
به هر حال تشکر ویژه از سایت خوبتون و وقتی که برامون میذارید🙏🏻

اصلا بقیه ای وجود نداره فقط takmili.com

بله ببخشید ممنون

اصن سوالاتش خوب نبود خیلیییی سخت بود

درود 👋🏻
عالی بودن👌🏻 سوالات فقط ای کاش اگه برای ادامه باز هم سوال طراحی کردید فصول جدا از هم باشن 💭 تا بعد از یادگیری هر فصل خودمون رو بسنجیم…🙃
بازم ممنون از سایت خوبتون ای کاش قابلیت این رو هم داشت که مشخص کنه از بین شرکت کننده ها چندمین نفر شدیم👀 اینجوری انگیزه ما برای شرکت در آزمون بیشتر میشه.👍🏻
💎💎💎

سلام
ازمون های ریاضی فقط مربوط به فصل ۱و ۲ و ۳ هست؟
از فصل های دیگه نیست ؟

سلام
میدونم که چیزی که الان میگم به احتمال زیاد به حیطه کاری شما مربوط نباشه ولی من نظر شخصی شما رو در میخوام
وقتی یک سوال رو برای اولین بار در یک ازمون مبینیم(غالبا در درس علوم-منظورم این هست که نکته مخفی اون سوال رو ندونیم و یا اون تیپ سوال رو قبلا ندیده باشیم) در اون حالت بهترین کاری که میتونیم بکنیم تا شانس اینکه تست رو بزنیم بره بالا چی هست؟

دقیقا این اتفاق به دفعات زیاد برای من رخ داده
من خودم همیشه وقتی یک مسئله رياضی رو نمیتونم حل کنم میره توی مخم و ذهنم رو در گیر میکنه بعد که استراحت میکنم و بی کار میشم راه حلش به ذهنم میرسه
خیلی خیلی ازتون ممنونم 🙂

سلام
ببخشید یک سایت برای علوم میخوام که خارجی باشه و خیلی خوب

تو سوال ۹ چجوری باید منفی رو مشخص کنیم

باحال بود

عالی بود