hoosh8.medu.ir

ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تیزهوشان از طریق سایت hoosh8.medu.ir انجام می‌شود.

منابع آزمون تکمیل ظرفیت هشتم

 

hoosh8.medu.ir

 


مسائل ریاضی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد، نمونه سؤالات مناسبی برای آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان هستند.

نمونه سؤال‌های ریاضی، کلیک کنید!


سؤال‌های ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد (فروردین ۹۶)

 

۵۱. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(-11.5\)
۲) \(-24\)
۳) \(-13.5\)
۴) \(27\)

پاسخ تشریحی


۵۲. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟
hoosh8.medu.ir۱) \(531\)
۲) \(171\)
۳) \(324\)
۴) \(513\)

پاسخ تشریحی


۵۳. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟
۱) \(300\)
۲) \(200\)
۳) \(100\)
۴) \(150\)

پاسخ تشریحی


۵۴. حاصل عبارت زیر، با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]
۱) \(-2\frac{1}{13}\)
۲) \(\frac{23}{-39}\)
۳) \(\frac{-41}{78}\)
۴) \(\frac{-18}{39}\)

پاسخ تشریحی


۵۵. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟
۱) \(-20\)
۲) \(20\)
۳) \(-10\)
۴) \(10\)

پاسخ تشریحی


۵۶. در شکل زیر، \(BD=BC\). مقدار \(\dfrac{y}{x}\) کدام است؟
hoosh8.medu.ir۱) \(\frac{1}{6}\)
۲) \(6\)
۳) \(\frac{1}{5}\)
۴) \(5\)

پاسخ تشریحی


۵۷. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟
۱) \(56\)
۲) \(48\)
۳) \(24\)
۴) \(16\)

پاسخ تشریحی


۵۸. در مسیر حرکت یک تور مسافرتی که از مبدأ مختصات سفرشان آغاز می‌شود، محل‌های اسکان و استراحت با الگویی ثابت به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است:
\[\Big[{3\atop8}\Big],\Big[{6\atop14}\Big],\Big[{9\atop20}\Big],\dots.\]
اگر «رستوران آبی» چهاردهمین محل اسکان و استراحت باشد، مختصات آن کدام است؟
۱) \(\Big[{24\atop50}\Big]\)
۲) \(\Big[{42\atop86}\Big]\)
۳) \(\Big[{39\atop80}\Big]\)
۴) \(\Big[{36\atop74}\Big]\)

پاسخ تشریحی


۵۹. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟
۱) \(216\)
۲) \(27\)
۳) \(64\)
۴) \(125\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟
۱) \(5^{10}\times20\)
۲) \(5^9\times100\)
۳) \(27\times5^{13}\)
۴) \(48\times5^{12}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. چند عدد دوم سه رقمی وجود دارد؟
۱) \(8\)
۲) \(5\)
۳) \(7\)
۴) \(6\)

پاسخ تشریحی


۶۲. علی و آرش هر کدام یک عدد بر روی کاغذ نوشتند. علی گفت: اگر عدد من را بر \(4\) تقسیم کنید، باقی‌مانده \(2\) می‌شود. آرش گفت: اگر عدد من را بر \(5\) تقسیم کنید، باقی‌مانده برابر \(3\) می‌شود. سه نفر از دوستان آنها در مورد این اعداد نظرات خود را اعلام کردند. نظر چند نفر همواره درست است؟
نفر اول: مجموع این دو عدد بر \(5\) بخش‌پذیر نیست.
نفر دوم: مجموع این دو عدد بر \(3\) بخش‌پذیر نیست.
نفر سوم: حاصل‌ضرب این دو عدد بر \(2\) بخش‌پذیر است.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. یک نرم‌افزار ترسیم هندسی طوری طراحی شده است که برای هر شکل \(A\)، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام می‌دهد و سپس شکل \(B\) (شکل مربوط به آخرین مرحله) را رسم می‌کند:
مرحلهٔ اول: تقارن نسبت به محور طول
مرحلهٔ دوم: دوران \(90^\circ\) ساعتگرد
مرحلهٔ سوم: تقارن نسبت به محور عرض
مرحلهٔ چهارم: انتقال نقطهٔ \(T\) به \(M\)
اگر شکل \(A\) به‌صورت زیر داده شده باشد، کدام گزینه‌توسط این نرم‌افزار رسم می‌شود؟
hoosh8.medu.ir

پاسخ تشریحی


۶۴. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
۱) \(2^{45}\)
۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
۳) \(8^4\sqrt{2}\)
۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

پاسخ تشریحی


۶۵. کدام‌یک از احجام زیر حجم بیشتری دارد؟ (واحد اندازه‌گیری در همهٔ گزینه‌ها یکسان است.)
۱) مکعب مستطیل به ابعاد \(7\)، \(6\)، و \(5\)
۲) استوانه به شعاع قاعده \(5\) و ارتفاع \(7\)
۳) استوانه به شعاع قاعده \(6\) و ارتفاع \(5\)
۴) مکعب‌مستطیل به ابعاد \(3.5\)، \(4\)، و \(13\)

پاسخ تشریحی


۶۶. مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چقدر بوده است؟
۱) \(170\) متر مربع
۲) \(192\) متر مربع
۳) \(186\) متر مربع
۴) \(210\) متر مربع

پاسخ تشریحی


۶۷. شکل زیر از یک مثلث متساوی‌الاضلاع، یک مربع، و یک پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است. محیط آن با توجه به اندازه‌های داده شده چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(40a-36\)
۲) \(48a-20\)
۳) \(38a-34\)
۴) \(34a-22\)

پاسخ تشریحی


۶۸. مدیر مدرسه‌ای سه کارت هدیه با مبالغ یکسان برای گروه‌های فرهنگی-ورزشی مدرسه که عازم مسابقات منطقه‌ای هستند، تهیه کرده است. او می‌خواهد در صورت اول شدن هر تیم، کارت هدیه را به سرپرست تیم بدهد تا مبلغ آن به‌طور مساوی بین اعضاء تقسیم شود. اگر تیم شنا \(8\) نفر، گروه سرود \(12\) نفر، و گروه تئاتر \(18\) نفر باشند، حداقل مبلغ کارت چقدر باید باشد؟
۱) \(72\)
۲) \(36\)
۳) \(120\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی


۶۹. از گزاره‌های زیر چند تا درست است؟
\(\bullet\) اعداد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اعداد اول و اعداد مرکب
\(\bullet\) بزرگ‌ترین پیمانه‌ای که می‌توانیم با آن دو ظرف \(36\) و \(24\) لیتری را پر کنیم، یک پیمانهٔ \(6\) لیتری است.
\(\bullet\) سطح مقطع یک مکعب می‌تواند یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشد.
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر یکی از دو زاویهٔ مکمل، \(4\) برابر دیگری باشد، متمم زاویهٔ کوچکتر چقدر است؟
۱) \(60\)
۲) \(36\)
۳) \(45\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی

 


 

 

100 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

نتایج تکمیل ظرفیت هشتم کی اعلام میشه اگه اعلام شده چکار باید بکنم؟؟؟

اخه تو سایت چیزی نیومده!!!!!!!!!!!

جواب آزمون اومده

سلام
آيا نتايج تكميل ظرفيت هشتم اعلام شده است؟

چرا سایت hoosh8.medu.ir بالا نمی باره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا سایت اعلام نتایج بالا نمی یاد

نتایج آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم کی اعلام میشود؟

سلام من یه دانش آموز هستم که تو مدرسه عادی درس میخونم و خیلی به درس و ریاضی علاقه زیادی دارم تصمیم گیرفتم امسال که پایه هشتم هستم کتاب تکمیلی ها رو بخونم می خواستم بدونم که چطوری میشه این کتابارو تهیه کرد ؟

سلام. نتایج آزمون کی اعلام می شه؟

سلام ، ازمون تکمیل ظرفیت هشتم ذخیره هم داره یا میشه اعتراض گذاشت؟

شما چه کتابی را برای تست زدن پیشنهاد می کنید؟

کتاب های تکمیلی هشتم سمپاد رو چی؟

سلام
من در مدرسه فرزانگان تحصیل می کنم.
معلم علوم مان کتابی کمک درسی ای را جایگزین کتاب تکمیلی و حتی کتاب وزارتی کرده!
آیا به نظر شما یک کتاب بازاری می تواند جایگزین کتاب های اصلی مان شود!؟
به قول شما این کتب درآمد زایی از فروش برایشان بسیار مهم تر از محتوا و آموزش آنها است.
مطالب این کتاب در راستای کتاب هایمان نیست، یعنی حالا سواد علوم دانش آموزان مدرسه ای خاص به جایی کشیده که مطالبی را که دیگر دانش آموزان می‌دانند آنها نه می خوانند و نه می دانند!
پدرم هم معلم علوم مدرسه ای معمولی است و چندین بار خواسته به مدرسه ام بیاید و به معلم علومم شکایت کند که دانش آموزان این مدرسه دارند بی سواد بار می آیند. درست است مطالب این کتاب بسیار فرا تر از کتاب های معمولی است اما آیا باید مطالب اصلی کنار گذاشته شوند؟ اگر هم میرفت جز لج شدن معلمم با من اتفاق خاصی نمی افتاد.
لطفا کمکم کنید.
آیا به نظر شما یک کتاب بازاری می تواند جایگزین کتاب های اصلی مان شود؟
در چنین شرایطی من باید چه کنم؟

سلام من چه تو آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم پذیرفته شوم چه نشوم کتاب تکمیلی چاپ ۹۸ رو دانلود کردم و می‌خوام بخوانم آیا طبق گفتتون باز از مهر ماه میتونم درباره سوال ریاضی تکمیلی بحث کنیم ٬ و شما هم مثل […] آزمون شبیه سازی شده دارید من میخواهم تو آزمونهای سمپاد شرکت کنم.😃😃😃😃😃😃

ممنون اگر از کتاب تکمیلی اشکال داشتیم چگونه با شما در میان بگذاریم؟

می گفتن هر کس در خارزمی مقام کشوری داشته باشه یا چیزی هم اختراع کنه می‌تونه تو این مدرسه ثبت نام کنه درسته؟ آخه من سه ساله متوالی دستگاه های مختلف درست کردم و همه‌ی اینها را به ثبت رسانده و تا مرحله کشوری رفتم و مقام کسب کردم . لطفاً پاسخ دهید

سلام آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم خیلی سخت بود ولی من ریاضی رو خیلی خوب زدم ولی سه چهارم سوالات را زدم یک چهارم نزدم آخر که داشتم می آمدم پاسخ نامه ها رو نگاه کردم هیچ کس کامل ننوشته بود اما در شهرستان ما از دخترا و پسرا که ۱۲۶ نفر بودیم ۵ نفر پذیرفته میشم😞😞😞

خیلی ممنون از شما واقعاً دست شما درد نکند هم سوالاتتان عالی بود و هم پاسخ گویی تان 🌷🌷🌷🌷🌷

سلام آیا غیر از سوالات ریاضی سوالات درس های دیگر هم وجود دارد؟

سلام به غیر از نمونه سوال ریاضی سوالات در های در را هم دارید ؟ من پیدا نکردم

سلام چطور می توانم تعداد شرکت کنندگان آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم شهرمان را به دست آورم

سلام.
سوالات علوم و فارسی این آزمون ها پاسخ تشریحی ندارند؟

ممنون از شما دو آزمون اول را دیدم بقیه شو میخواستم.

سلام.
امکان داره اینها سوالات ازمون ورودی باشند.