hoosh8.medu.ir
مسابقه ریاضی

ثبت‌نام آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تیزهوشان از طریق سایت hoosh8.medu.ir انجام می‌شود.

منابع آزمون تکمیل ظرفیت هشتم

 

hoosh8.medu.ir

 


مسائل ریاضی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سمپاد، نمونه سؤالات مناسبی برای آزمون تکمیل ظرفیت پایهٔ هشتم تیزهوشان هستند.

نمونه سؤال‌های ریاضی، کلیک کنید!


سؤال‌های ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد (فروردین ۹۶)

 

۵۱. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(-11.5\)
۲) \(-24\)
۳) \(-13.5\)
۴) \(27\)

پاسخ تشریحی


۵۲. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟
hoosh8.medu.ir۱) \(531\)
۲) \(171\)
۳) \(324\)
۴) \(513\)

پاسخ تشریحی


۵۳. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟
۱) \(300\)
۲) \(200\)
۳) \(100\)
۴) \(150\)

پاسخ تشریحی


۵۴. حاصل عبارت زیر، با کدام گزینه برابر است؟
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]
۱) \(-2\frac{1}{13}\)
۲) \(\frac{23}{-39}\)
۳) \(\frac{-41}{78}\)
۴) \(\frac{-18}{39}\)

پاسخ تشریحی


۵۵. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟
۱) \(-20\)
۲) \(20\)
۳) \(-10\)
۴) \(10\)

پاسخ تشریحی


۵۶. در شکل زیر، \(BD=BC\). مقدار \(\dfrac{y}{x}\) کدام است؟
hoosh8.medu.ir۱) \(\frac{1}{6}\)
۲) \(6\)
۳) \(\frac{1}{5}\)
۴) \(5\)

پاسخ تشریحی


۵۷. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟
۱) \(56\)
۲) \(48\)
۳) \(24\)
۴) \(16\)

پاسخ تشریحی


۵۸. در مسیر حرکت یک تور مسافرتی که از مبدأ مختصات سفرشان آغاز می‌شود، محل‌های اسکان و استراحت با الگویی ثابت به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است:
\[\Big[{3\atop8}\Big],\Big[{6\atop14}\Big],\Big[{9\atop20}\Big],\dots.\]
اگر «رستوران آبی» چهاردهمین محل اسکان و استراحت باشد، مختصات آن کدام است؟
۱) \(\Big[{24\atop50}\Big]\)
۲) \(\Big[{42\atop86}\Big]\)
۳) \(\Big[{39\atop80}\Big]\)
۴) \(\Big[{36\atop74}\Big]\)

پاسخ تشریحی


۵۹. اگر به سه برابر عددی \(7\) واحد اضافه کنیم، مثل این است که \(5\) واحد از \(6\) برابر آن کم کنیم. در این صورت مکعب آن عدد چیست؟
۱) \(216\)
۲) \(27\)
۳) \(64\)
۴) \(125\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام‌یک از اعداد زیر بین \(5^{12}\) و \(5^{15}\) قرار دارد؟
۱) \(5^{10}\times20\)
۲) \(5^9\times100\)
۳) \(27\times5^{13}\)
۴) \(48\times5^{12}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. چند عدد دوم سه رقمی وجود دارد؟
۱) \(8\)
۲) \(5\)
۳) \(7\)
۴) \(6\)

پاسخ تشریحی


۶۲. علی و آرش هر کدام یک عدد بر روی کاغذ نوشتند. علی گفت: اگر عدد من را بر \(4\) تقسیم کنید، باقی‌مانده \(2\) می‌شود. آرش گفت: اگر عدد من را بر \(5\) تقسیم کنید، باقی‌مانده برابر \(3\) می‌شود. سه نفر از دوستان آنها در مورد این اعداد نظرات خود را اعلام کردند. نظر چند نفر همواره درست است؟
نفر اول: مجموع این دو عدد بر \(5\) بخش‌پذیر نیست.
نفر دوم: مجموع این دو عدد بر \(3\) بخش‌پذیر نیست.
نفر سوم: حاصل‌ضرب این دو عدد بر \(2\) بخش‌پذیر است.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. یک نرم‌افزار ترسیم هندسی طوری طراحی شده است که برای هر شکل \(A\)، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام می‌دهد و سپس شکل \(B\) (شکل مربوط به آخرین مرحله) را رسم می‌کند:
مرحلهٔ اول: تقارن نسبت به محور طول
مرحلهٔ دوم: دوران \(90^\circ\) ساعتگرد
مرحلهٔ سوم: تقارن نسبت به محور عرض
مرحلهٔ چهارم: انتقال نقطهٔ \(T\) به \(M\)
اگر شکل \(A\) به‌صورت زیر داده شده باشد، کدام گزینه‌توسط این نرم‌افزار رسم می‌شود؟
hoosh8.medu.ir

پاسخ تشریحی


۶۴. حاصل عبارت \(\sqrt{2^{48}-2^{47}-2^{46}-2^{45}}\) کدام گزینه خواهد بود؟
۱) \(2^{45}\)
۲) \(2^{23}\sqrt{2}\)
۳) \(8^4\sqrt{2}\)
۴) \(4^{11}\sqrt{2}\)

پاسخ تشریحی


۶۵. کدام‌یک از احجام زیر حجم بیشتری دارد؟ (واحد اندازه‌گیری در همهٔ گزینه‌ها یکسان است.)
۱) مکعب مستطیل به ابعاد \(7\)، \(6\)، و \(5\)
۲) استوانه به شعاع قاعده \(5\) و ارتفاع \(7\)
۳) استوانه به شعاع قاعده \(6\) و ارتفاع \(5\)
۴) مکعب‌مستطیل به ابعاد \(3.5\)، \(4\)، و \(13\)

پاسخ تشریحی


۶۶. مهندس برای نقشه‌کشی یک ساختمان، نصف مساحت خانه را برای سالن پذیرایی، \(\frac{1}{3}\) باقی‌مانده را برای آشپزخانه، \(\frac{3}{4}\) بقیهٔ زمین را برای اتاق‌های خواب طراحی کرده بود و تنها \(16\) متر مربع برای راهرو و سرویس بهداشتی باقی می‌ماند. مساحت زمین چقدر بوده است؟
۱) \(170\) متر مربع
۲) \(192\) متر مربع
۳) \(186\) متر مربع
۴) \(210\) متر مربع

پاسخ تشریحی


۶۷. شکل زیر از یک مثلث متساوی‌الاضلاع، یک مربع، و یک پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است. محیط آن با توجه به اندازه‌های داده شده چقدر است؟
hoosh8.medu.ir
۱) \(40a-36\)
۲) \(48a-20\)
۳) \(38a-34\)
۴) \(34a-22\)

پاسخ تشریحی


۶۸. مدیر مدرسه‌ای سه کارت هدیه با مبالغ یکسان برای گروه‌های فرهنگی-ورزشی مدرسه که عازم مسابقات منطقه‌ای هستند، تهیه کرده است. او می‌خواهد در صورت اول شدن هر تیم، کارت هدیه را به سرپرست تیم بدهد تا مبلغ آن به‌طور مساوی بین اعضاء تقسیم شود. اگر تیم شنا \(8\) نفر، گروه سرود \(12\) نفر، و گروه تئاتر \(18\) نفر باشند، حداقل مبلغ کارت چقدر باید باشد؟
۱) \(72\)
۲) \(36\)
۳) \(120\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی


۶۹. از گزاره‌های زیر چند تا درست است؟
\(\bullet\) اعداد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اعداد اول و اعداد مرکب
\(\bullet\) بزرگ‌ترین پیمانه‌ای که می‌توانیم با آن دو ظرف \(36\) و \(24\) لیتری را پر کنیم، یک پیمانهٔ \(6\) لیتری است.
\(\bullet\) سطح مقطع یک مکعب می‌تواند یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشد.
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر یکی از دو زاویهٔ مکمل، \(4\) برابر دیگری باشد، متمم زاویهٔ کوچکتر چقدر است؟
۱) \(60\)
۲) \(36\)
۳) \(45\)
۴) \(54\)

پاسخ تشریحی

 


 

 

مسابقه ریاضی

Notify of
تبسم
Guest
تبسم

کی جوابا میان یه هفته دیگه مدرسه ها شروع میشه هیچ کاری نکردیم اقا مدرسه ها روع بشه که دیگه بدرد نمیخوره

محمدرضا
Guest
محمدرضا

مردم علاف کردن من نه لباس خریدم نه میدونم تکلیفم چیه با این وضع کندهوشان گفتند ۳۰ شهریور میاد ،میخوان یک کاری کنند که افراد پشیمون‌شن وقتی میری پیش مسئول اموزش و پرورش میگه هفته دیگه میاد دیگه چه انتظاری از بقیه دارید نه سوالات اومده نه هیچی

Anahita
Guest
Anahita

من نخواستم کسیو پشیمون کنم پدرم فرهنگی هستش رفتم همون آموزش و پرورشی که شما میگی سوال کرد بهش گفتن دقیقه نود سی شهریور که خب میشه همون هفته دیگه
شما فک کردی وضعیت بقیه از شما بهتره اون از آزمون سال قبل اینم از امسال

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

خوش به حالت معلومه که قبول میشی

Zahra
Guest
Zahra

سلام پس نتایج کی اعلام میشه؟؟؟

Anahita
Guest
Anahita

پدرم پیگیری کرده گفتن ۳۰ شهریور ممیادش😑😕😕

Anahita
Guest
Anahita

ممکنه حتی تا مهرم جوابا نیاد ؟؟
😕 واقعا که اینهمه ادمو علاف کردید

پارسا
Guest
پارسا

سلام تو شهر ما یعنی دامغان دو نفر شرکت کردن در حالی که سه نفر می خواستن حد نصاب داره ایا

پارسا
Guest
پارسا

لطفا جواب بدین

امیر
Guest
امیر

سلام
کتاب های تکمیلی فقط برای ریاضی وهوش هستن یا شامل درس های دیگه هم میشه؟

sahand
Guest
sahand

sampad= MAFIA

پارسا
Guest
پارسا

چجوری باید بفهمم

پارسا
Guest
پارسا

نتایج تکمیل ظرفیت هشتم کی اعلام میشه اگه اعلام شده چکار باید بکنم؟؟؟

پارسا
Guest
پارسا

اخه تو سایت چیزی نیومده!!!!!!!!!!!

پارسا
Guest
پارسا

جواب آزمون اومده

كريم
Guest
كريم

سلام
آيا نتايج تكميل ظرفيت هشتم اعلام شده است؟

احسان ER
Guest
احسان ER

چرا سایت hoosh8.medu.ir بالا نمی باره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

احسان ER
Guest
احسان ER

چرا سایت اعلام نتایج بالا نمی یاد

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

نتایج آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم کی اعلام میشود؟

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام من یه دانش آموز هستم که تو مدرسه عادی درس میخونم و خیلی به درس و ریاضی علاقه زیادی دارم تصمیم گیرفتم امسال که پایه هشتم هستم کتاب تکمیلی ها رو بخونم می خواستم بدونم که چطوری میشه این کتابارو تهیه کرد ؟

آشنا
Guest
آشنا

سلام. نتایج آزمون کی اعلام می شه؟

‌sahand
Guest
‌sahand

سلام ، ازمون تکمیل ظرفیت هشتم ذخیره هم داره یا میشه اعتراض گذاشت؟

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

شما چه کتابی را برای تست زدن پیشنهاد می کنید؟

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام من چه تو آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم پذیرفته شوم چه نشوم کتاب تکمیلی چاپ ۹۸ رو دانلود کردم و می‌خوام بخوانم آیا طبق گفتتون باز از مهر ماه میتونم درباره سوال ریاضی تکمیلی بحث کنیم ٬ و شما هم مثل […] آزمون شبیه سازی شده دارید من میخواهم تو آزمونهای سمپاد شرکت کنم.😃😃😃😃😃😃

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

می گفتن هر کس در خارزمی مقام کشوری داشته باشه یا چیزی هم اختراع کنه می‌تونه تو این مدرسه ثبت نام کنه درسته؟ آخه من سه ساله متوالی دستگاه های مختلف درست کردم و همه‌ی اینها را به ثبت رسانده و تا مرحله کشوری رفتم و مقام کسب کردم . لطفاً پاسخ دهید

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم خیلی سخت بود ولی من ریاضی رو خیلی خوب زدم ولی سه چهارم سوالات را زدم یک چهارم نزدم آخر که داشتم می آمدم پاسخ نامه ها رو نگاه کردم هیچ کس کامل ننوشته بود اما در شهرستان ما از دخترا و پسرا که ۱۲۶ نفر بودیم ۵ نفر پذیرفته میشم😞😞😞

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

خیلی ممنون از شما واقعاً دست شما درد نکند هم سوالاتتان عالی بود و هم پاسخ گویی تان 🌷🌷🌷🌷🌷

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام آیا غیر از سوالات ریاضی سوالات درس های دیگر هم وجود دارد؟

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام به غیر از نمونه سوال ریاضی سوالات در های در را هم دارید ؟ من پیدا نکردم

Yavar Moghaddam
Member
Yavar Moghaddam

سلام چطور می توانم تعداد شرکت کنندگان آزمون ظرفیت تکمیلی هشتم شهرمان را به دست آورم

علی علیپور
Member
علی علیپور

سلام.
سوالات علوم و فارسی این آزمون ها پاسخ تشریحی ندارند؟

محمدمهدی صیادی
Member
محمدمهدی صیادی

سلام.
امکان داره اینها سوالات ازمون ورودی باشند.