نهم. فصل ۱. مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه. تمرین ۱

۹. ۱. ۲. ۱. اگر $A=\big\{a,b,\{a\},\{a,b\}\big\}$، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟ الف) $\{a\}\subseteq A$ ب) $\{a\}\in A$ ج) […]

نهم. فصل ۱. مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه. تمرین ۲

۹. ۱. ۲. ۲. اگر $a=b$ و $c=d$، آنگاه مجموعهٔ $\Big\{\{a\},\{a,b\},\big\{\{a,b,c\},a\big\}\Big\}$ با کدام‌یک از مجموعه‌های زیر برابر است؟ الف) $\Big\{\{a,b\},\{a,a\},\big\{\{a,c\},b,a\big\}\Big\}$ […]

نهم. فصل ۱. مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه. تمرین ۳

۹. ۱. ۲. ۳. اگر دو مجموعهٔ $\big\{3,\{z-1,y+1\},\{z\}\big\}$ و $\big\{\{2,1\},\{y+1\},x+1\big\}$ برابر باشند، آنگاه مقدار $x+y+z$ را به‌دست آورید. راهنمای حل […]

نهم. فصل ۱. مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه. تمرین ۴

۹. ۱. ۲. ۴. فرض کنید $X=\{a,b,c,d,e,f\}$. سه زیرمجموعه از $X$ مثال بزنید که به‌همراه دو زیرمجموعهٔ $\{a\}$ و $\{a,e\}$ […]

نهم. فصل ۱. مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه. تمرین ۵

۹. ۱. ۲. ۵. فرض کنید $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$. دو زیرمجموعهٔ $\{1\}$ و $\{1,3,5,7\}$ از مجموعهٔ $M$ را در نظر بگیرید. حداکثر […]