هفتم. فصل ۴. روابط بین پاره‌خط‌ها. تمرین ۲

۷. ۴. ۱. ۲. چند مثلث با محیط $7$ واحد می‌توان رسم کرد به‌طوری‌که طول ضلع‌های آنها عددهای صحیح باشند؟ […]