آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۲

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. ۱۱ خرداد ۹۷. پرسش ۷۲.  می‌خواهیم جدول زیر را طوری پر کنیم که جمع اعداد هر سطر، هر ستون، و هر قطر، عددی ثابت باشد. در مورد $x$ چه می‌توان گفت؟ ۱) می‌تواند هر عددی باشد. ۲) ‌تنها می‌تواند صفر باشد. ۳) عددی بزرگ‌تر از ۷ است. ۴) حتماً […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۷۶

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. ۱۱ خرداد ۹۷. پرسش ۷۶. شعاع هر هفت دایرهٔ کوچک در شکل زیر، برابر ۱ است. دایرهٔ بزرگ، از نقطه‌های مماس شدن دایره‌های کوچک می‌گذرد. شعاع دایرهٔ بزرگ چقدر است؟ ۱) \(2\) ۲) ‌$\dfrac{3}{2}$ ۳) $\sqrt{5}$ ۴) $\sqrt{3}$ این مسئله را می‌توان با استفاده از تقارن موجود در شکل به‌سادگی […]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم – خرداد ۹۷ – پرسش ۸۵

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. ۱۱ خرداد ۹۷. پرسش ۸۵.  مطابق شکل زیر، سعید می‌خواهد از گوشهٔ زمین به حسین پاس بدهد تا حسین، توپ را به تیر دروازه بزند. حسین، از فاصلهٔ \(5\) متری خط دروازه، در چه فاصله‌ای از سعید بایستد تا توپ در مجموع کوتاهترین مسیر ممکن را طی کند؟ (می […]

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۱

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۲

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۳

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۴

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۵

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۶

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.

پیشرفت تحصیلی نهم سمپاد – بهمن ۹۶ – راهنمای حل سؤال ۶۷

اگر پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را خریده‌اید (یا در تابستان ۹۹ اشتراک سالانه خریده‌اید)، لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید: ورود

و در غیر این‌صورت، برای مشاهدهٔ کامل این نوشته، باید پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد، پایهٔ نهم (آنلاین و مادام‌العمر) را بخرید.