با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

2189

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

2 / 8

اگر \(x<0\)، آنگاه کدام عبارت (عبارت‌های) زیر مثبت می‌شود؟

3 / 8

\[\sqrt{\dfrac{5}{49}}+x+3\sqrt{\dfrac{125}{36}}=‎\dfrac{213}{70}\sqrt{5}‎‎\]
در معادلهٔ بالا، \(x\) کدام است؟

4 / 8

با توجه به معادلهٔ زیر، حاصل \(10x+y\) چقدر است؟
\[\frac{8^{3-2x}\times125^{1-y}}{0.25^{y}\times16^{x+2}}=1.\]

5 / 8

دو دایره یکدیگر را در نقطه‌های \(A\) و \(B\) قطع کرده‌اند. اگر \(AC\) قطری از دایرهٔ اول و \(AD\) قطری از دایرهٔ دوم باشد، کدام گزینه (گزینه‌ها) صحیح است؟

6 / 8

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-2^{-3}\times(-2)^{-4}-2^3\]

8 / 8

در چهارضلعی محدب $ABCD$، دو مثلث $ABD$ و $ADC$ همنهشت‌اند. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

3109

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

مجموعه‌های \(A\)، \(B\)، و \(C\) به‌صورت زیر تعریف می‌شوند.
\[\begin{aligned}A&=\{2x\mid x\in\mathbb{Z}\}\\B&=\{3x\mid x\in\mathbb{Z}\}\\C&=\{5x\mid x\in\mathbb{Z}\}.\end{aligned}\]
کدام عبارت (عبارت‌ها)، مجموعه‌ای است که در نمودار ون زیر مشخص شده است؟

2 / 10

فرزند دوم خانوادهٔ رجبی در راه است. اگر فرزند اول این خانواده پسر باشد، احتمال اینکه فرزند دوم دختر باشد، چقدر است؟

3 / 10

مجموعهٔ $\{12x-4\mid x\in\mathbb{N}\}$ با حاصل کدام عبارت (عبارت‌های) زیر برابر است؟

4 / 10

برای پنج عدد متفاوت $a$، $b$، $c$، $d$، و $e$ می‌دانیم رابطهٔ زیر برقرار است:
\[6|a-b|=6|b-c|=3|c-d|=2|d-e|\]
عبارت‌های درست را علامت بزنید.

5 / 10

اگر $a=b$ و $c=d$، آنگاه مجموعهٔ $\Big\{\{a\},\{a,b\},\big\{\{a,b,c\},a\big\}\Big\}$ با کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

6 / 10

اگر $A=\{x^2\mid x\in\mathbb{N},x\leq 3\}$ و $B=\{2x\mid x\in \mathbb{N}, x\leq 4\}$، آنگاه کدام مجموعه‌ (مجموعه‌ها) زیرمجموعهٔ $A\times B$ هستند؟
(تعریف حاصل‌ضرب دو مجموعه در صفحهٔ ۱۲ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

7 / 10

کدام گزینه (گزینه‌ها) همواره صحیح است؟‌

8 / 10

مجموعهٔ $A$ شامل همهٔ اعداد چهار رقمی است که با رقم‌های $1$، $2$، $3$ و $4$ نوشته می‌شوند و رقم تکراری ندارند. تعداد اعضای مجموعهٔ \(A\) با تعداد اعضای کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

9 / 10

کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، قسمت هاشور خوردهٔ شکل را نشان می‌دهند؟

10 / 10

مجموعهٔ $\{1,2\}$ زیرمجموعهٔ قطعه‌های چندتا از اِفرازهای مجموعهٔ $\{1,2,3,4,5\}$ است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

4408

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

حاصل \(\sqrt{\big(-3+\sqrt{10}\big)^2}\) با کدام عبارت‌ (عبارت‌های) زیر برابر است؟

2 / 12

اگر تاسی را دوبار بیندازیم، چقدر احتمال دارد که دو عدد رو شده، مثل هم باشند؟

3 / 12

عبارت‌هایی که یک مجموعه را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

4 / 12

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-\frac{1}{2}+\frac{-5}{6}\div\frac{7}{3}\times\frac{7}{5}+\frac{2}{3}\]

5 / 12

در یک کلاس، از \(30\) نفر دانش‌آموز \(16\) نفر والیبال و \(20\) نفر فوتبال بازی می‌کنند. چند نفر فقط والیبال بازی می‌کنند؟

6 / 12

اگر \(A\) و \(B\) مجموعه باشند، آنگاه \((A-B)\cup (A\cap B)\cup (B-A)\) با کدام گزینهٔ زیر برابر است؟

7 / 12

اگر \(A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}\) و \(A\cap B=\{3,5\}\)، آن‌وقت \((A-B)\cup(B-A)\) برابر است با:

8 / 12

کدام گزینه (گزینه‌های) زیر، مجموعهٔ \(\big\{2^x+3^y\mid x+y=5,x\in\mathbb{N},y\in\mathbb{N}\big\}\) را با اعضایش مشخص می‌کند؟

9 / 12

اگر \(A\) و \(B\) مجموعه باشند، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

10 / 12

پاره‌خط قرمز زیر، کدام مجموعه (مجموعه‌ها) را نشان می‌دهد؟
اعداد حقیقی

11 / 12

با توجه به نمودار زیر، عبارت‌های درست را علامت بزنید.
مجموعه

12 / 12

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 42%

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

54 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید فکر کنم که جواب این سوال اشتباه است

Screenshot_۲۰۲۱۰۹۲۷-۰۸۵۲۳۵_Google.jpg

ببخشید این آزمون رو برای فصل های بالاتر نمی گذارید ؟

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید به نظرم جواب این سوال اشتباه است لطفا چک کنید

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۱۸-۱۳۲۶۱۳_Google.jpg

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

سلام ممنون خیلی خوبه

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .🌹

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

حتما

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟

خیلی خوبه:)
فقط لطفا بخونید بد شرکت کنید من نخونده شرکت کرده بودم:(

سلام اول برید بخونید چون اگه نخونید فکر مکنید اصلا هیچی بلد نیستین و از ریاضی زده میشید

سلام میشه لطفا از درس های دیگه ریاضی نهم هم نمونه سوال بذارید ؟؟
ممنون میشم 💞💞

سلام ازمون هاتون عالی هستن

سلام . خسته نباشید میشه برای ریاضی هشتم هم آزمون بگذارید؟

سلام میشه سوالتونو داخل گروه بزارم ؟