روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

روبوکاپ «RoboCup» یک رقابت روباتی سالانه بین‌المللی است. ادامهٔ مطلب…

۱. در مثلث $ABC$، $A=\Big[{0 \atop 2}\Big]$، $B=\Big[{0 \atop 5}\Big]$ و $C=\Big[{2 \atop 2}\Big]$. ادامهٔ مطلب…

۲. ابتدا نقاط زیر را در صفحۀ مختصات مشخص کنید: ادامهٔ مطلب…

۳. نقاط زیر را در صفحۀ مختصات مشخص کنید: ادامهٔ مطلب…

۴. نقطه‌های $A=\Big[{-9 \atop 4}\Big]$، $B=\Big[{2 \atop -7}\Big]$، $C=\Big[{5 \atop 11}\Big]$ و $D=\Big[{17 \atop -18}\Big]$ را در نظر بگیرید. ادامهٔ مطلب…

۵. فرض کنید $a$، $b$ و $c$ سه عدد منفی باشند به‌طوری‌که سه نقطه $A=\Big[{a \atop 2}\Big]$، $B=\Big[{b \atop 3}\Big]$ و $C=\Big[{c \atop 4}\Big]$ سه رأس یک مثلث در صفحۀ مختصات باشند؛ ادامهٔ مطلب…

۶. نقطه‌های $A=\Big[{3 \atop 4}\Big]$، ‎$B=\Big[{7 \atop 3}\Big]$ و $C=\Big[{6 \atop 6}\Big]$ رأس‌های مثلث $ABC$ هستند. ادامهٔ مطلب…

۷. نقطه‌های $A=\Big[{15 \atop -15}\Big]$، $B=\Big[{18 \atop 12}\Big]$ و $C=\Big[{19 \atop -15}\Big]$ رأس‌های یک مثلث هستند. ادامهٔ مطلب…

۸. دستورهای زیر را در نظر بگیرید. ادامهٔ مطلب…