درسنامه توان

روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. به الگوی زیر توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید، در «شکل $1$» یک مثلث کوچک، در «شکل $2$» چهار مثلث کوچک و در «شکل $3$» نُه مثلث کوچک وجود دارد. ادامهٔ مطلب…

۲. الگوی روبه‌رو را به دقت ببینید. ادامهٔ مطلب…

۳. شکل‌های زیر، یک الگوی چوب‌کبریتی را نشان ‌‌دهد. ادامهٔ مطلب… 

۴. در یک مدرسه، $3$ پایه وجود دارد. هر پایه $3$ کلاس دارد. ادامهٔ مطلب… 

۵. در الگوی زیر، هریک از شکل‌ها، نمای روبه‌رو، نمای بالا و نمای چپ یک چندحجره‌‌ای است که از مکعب‌های صورتی‌رنگِ به‌ضلع واحد ساخته شده است. ادامهٔ مطلب… 

۶. کاغذی را هربار از وسط تا ‌‌زنیم. ادامهٔ مطلب… 

۷. اگر یک کاغذ مربعی شکل به طول ضلع یک متر و ضخامت $0.1$ ‌میلی‌متر داشته باشیم و آن را در هر مرحله از وسط تا بزنیم، بعد از هشتمین تا، طول ضلع مربع به‌دست آمده و ضخامت کاغذ تاخورده چقدر می‌شود؟ ادامهٔ مطلب… 

۱. در هر یک از قسمت‌های زیر، ابتدا پایۀ هر توان را مشخص کنید. ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۳. داخل هریک از دایره‌های زیر، علامت «$<$»، «$=$» یا «>» قرار دهید. ادامهٔ مطلب…

۱. کدام نمایش را برای عدد $1,000,000,000,000,000,000,000$ بیشتر می‌پسندید؟ ادامهٔ مطلب…

۲. کدام نمایش را برای تجزیۀ عدد $191442234375$ بیشتر می‌پسندید؟ ادامهٔ مطلب…

۳. در رایانه، $1$ بایت $8$ بیت است. $2^{10}$ بایت، $1$ کیلوبایت، $2^{10}$ کیلوبایت $1$ مگابایت، $2^{10}$ مگابایت $1$ گیگابایت و $2^{10}$ گیگابایت برابر $1$ ترابایت است. ادامهٔ مطلب…

۴. فروشنده‌ای می‌خواهد عدد $12360192178975492163652649$ را بفروشد! ادامهٔ مطلب…

۵. حاصل عبارت‌های زیر را به‌صورت یک عدد توان‌دار بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۶. عدد $5^{18}$ را به‌صورت حاصل‌ضربِ ادامهٔ مطلب…

۷. عدد $7^{77}$ را به‌صورت حاصل‌ضرب $7$ عدد توان‌دار مساوی بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۸. هر دسته از عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. ادامهٔ مطلب…

۱. هریک از عددهای زیر را به‌صورت حاصل‌ضربی از اعداد اول توان‌دار بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۲. در هر قسمت $x$ چه عددی است؟ ادامهٔ مطلب…

۳. ب.م.م و ک.م.م هر جفت از اعداد زیر را به‌صورت حاصل‌ضربی از اعداد اول توان‌دار بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۴. هر دسته از عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. ادامهٔ مطلب…

۵. مساحت یک مستطیل $5^{1393}$ است. ادامهٔ مطلب…

۶. آیا $6$ شمارندۀ $2^7\times 3$ است؟ چرا؟ ادامهٔ مطلب…

۷. حاصل عبارت زیر را به‌صورت یک عدد توان‌دار با پایه $72$ بنویسید. ادامهٔ مطلب…

۸. عدد $A=1\times2\times3\times\cdots\times18$ را در نظر بگیرید. ادامهٔ مطلب…

۹. می‌دانیم $x$ و $y$ دو عدد طبیعی هستند و $xy=1000$. ادامهٔ مطلب…

۱۰. هریک از شکل‌های زیر گستردۀ یک مکعب را نشان می‌دهند. ادامهٔ مطلب…

۱۱. عددی را که فقط سه شمارنده دارد، عدد دوم می‌‌نامیم. ادامهٔ مطلب…

۱۲. قانونی برای دنباله‌های عددی زیر بیابید؛ ادامهٔ مطلب…

۱۳. تعدادی باکتری در ظرفی شیشه‌ای گذاشته شده‌اند. ادامهٔ مطلب…

۱. مقدار دقیق عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۲. در هر قسمت، $x$ چه عددی باشد تا تساوی برقرار شود؟ ادامهٔ مطلب…

۳. برای هریک از موارد زیر، یک مثال بزنید. ادامهٔ مطلب…

۴. مقدار تقریبی جذرهای زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۵. شکل زیر از $6$ مربع با مساحت‌های برابر تشکیل شده است. ادامهٔ مطلب…

۶. $2‎\sqrt{3}‎$ یعنی $2\times ‎\sqrt{3}‎$. مقدار تقریبی هریک از عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۷. جذر چند عدد طبیعی بین $5$ و $9$ است؟ ادامهٔ مطلب…

۸. اگر هریک از حروف نشان‌دهندۀ یک رقم ناصفر باشد، کدام‌یک از عبارت‌های زیر حتماً نادرست است؟ ادامهٔ مطلب…