۷. ۱. ۱. ۶. گُلی شنبه شب $‎\frac{1}{2}‎$ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. یکشنبه شب نیز $‎\frac{1}{3}‎$ از باقی‌ماندۀ کتاب را خواند و دوشنبه شب $‎\frac{1}{4}‎$ از باقی‌ماند‌ۀ کتاب را برای عروسک‌ها خواند. سه‌شنبه شب $‎\frac{1}{5}‎$ باقی‌مانده را خواند. گلی چه‌ کسری از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است؟


راهنمای حل (۱)

بسیاری از افراد باهوش، این مسئله را به‌صورت زیر حل می‌کنند:

\[\begin{aligned}&\big(1-\frac{1}{2}\big)\times \big(1-\frac{1}{3}\big)\times\big(1-\frac{1}{4}\big)\times\big(1-\frac{1}{5}\big)\\&=\frac{1}{2}\times \frac{2}{3}\times \frac{3}{4}\times \frac{4}{5}\\&=\frac{1}{5}.\end{aligned}\]


راهنمای حل (۲)

بعضی از افراد دوست دارند، این مسئله را مرحله به مرحله حل کنند.

گلی شنبه شب $\frac{1}{2}$ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. پس تا یکشنبه صبح، گلی
\[1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\]
از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است.

گلی یکشنبه شب $\frac{1}{3}$ از باقی‌ماندهٔ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. پس تا دوشنبه صبح، گلی
\[\begin{aligned}\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}&=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\\&=\frac{3}{6}-\frac{1}{6}\\&=\frac{2}{6}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}\]
از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است.

گلی دوشنبه شب $\frac{1}{4}$ از باقی‌ماندهٔ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. پس تا سه‌شنبه صبح، گلی
\[\begin{aligned}\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}&=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}\\&=\frac{4}{12}-\frac{1}{12}\\&=\frac{3}{12}\\&=\frac{1}{4}.\end{aligned}\]
از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است.

گلی سه‌شنبه شب $\frac{1}{5}$ از باقی‌ماندهٔ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. پس تا چهارشنبه صبح، گلی
\[\begin{aligned}\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\times\frac{1}{4}&=\frac{1}{4}-\frac{1}{20}\\&=\frac{5}{20}-\frac{1}{20}\\&=\frac{4}{20}\\&=\frac{1}{5}.\end{aligned}\]
از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است.


پرسش در کلاس ۱. از یک نوشابهٔ دو و نیم لیتری، ملینا $‎\dfrac{1}{8}‎$ را نوشید. سپس ریحانه $‎\dfrac{1}{6}‎$ باقی‌مانده را خورد. پس از او پارمیدا $‎\dfrac{1}{7}‎$ باقی‌مانده را نوشید. از باقی‌ماندهٔ نوشابه $‎\dfrac{1}{5}‎$ را نیوشا خورد و در آخر $‎\dfrac{1}{4}‎$ باقی‌مانده را ارغوان نوشید. ارغوان چند سی‌سی از نوشابه را نوشیده است؟

پرسش در کلاس ۲. مسئله‌ای مشابه با مسئلهٔ بالا طرح و آن را حل کنید.

پرسش در کلاس چیست؟


 

 

تازه‌ها

کپی‌کاری طراحان آزمون تیزهوشان ۹۹!

تست‌های هوش آنلاین با جایزه (تخفیف ۳۰ درصدی بانک کتاب پایتخت)

تست هوش ۲

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 39

\[15,5,8,24,21,7,10,30,?,?,?,36,33.\]
در دنبالهٔ بالا، حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای سه علامت سؤال قرار داد، برابر است با:

2 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

3 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

4 / 39

کدام دو کلمه در معنا باهم بیشترین تضاد را دارند؟

5 / 39

کدام‌یک از کلمات داخل پرانتز بیشترین شباهت معنایی را با کلمه‌ٔ مانیتور، دارد؟

6 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار داد؟

7 / 39

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمزرنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
طول جغرافیایی (درجه، مدار رأس‌الجدی، نصف‌النهار)
عرض جغرافیایی (مدار استوا، خط، نقطه‌ٔ اعتدال)
(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

8 / 39

کدام‌یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟

9 / 39

تست هوش
کدام سپر زیر بیشترین اشتراک را با سپر بالا دارد؟

10 / 39

به‌جای علامت سؤال، چه عددی باید قرار داد؟
تست هوش

11 / 39

تست هوش
به‌‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

12 / 39

تست هوش
شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب‌ (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

13 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

14 / 39

با توجه به مفهوم دو جملهٔ زیر دو کلمهٔ هم‌قافیه پیدا کنید. (از هر جمله یک کلمه)
حشره‌ای که نام دیگرش نمل است و نسبت به جثه‌اش نیرو و توان بسیار دارد.

(بین دو کلمه‌‌ای که می‌نویسید فاصله بگذارید.)

15 / 39

توتیا، موزه، بهارنارنج
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند با تمام کلمات بالا از نظر ظاهری ویژگی مشترکی داشته باشد؟

16 / 39

تمام حروف عبارتِ به‌هم‌ریختهٔ «دید یا خط» را طوری در جدول زیر بگذارید که دو کلمه‌ٔ به‌دست آمده با عبارتِ «چیزها همیشه آن‌طوری نیستند که به نظر می‌آیند» ارتباط معنایی داشته باشند.
تست هوش
مرتب شدهٔ عبارت به‌هم‌ریختهٔ «دید یا خط» را در کادر زیر بنویسید.

17 / 39

نیما \(59\) مکعب کوچک هم‌اندازه دارد. کمترین تعداد مکعبی که باید کنار بگذارد تا با بقیهٔ مکعب‌هایش یک مکعب توپُر بسازد، چندتاست؟

18 / 39

تست هوش

قسمت حذف شده، کدام است؟

19 / 39

کدام‌یک از کلمات داخل پرانتز از نظر معنایی بیشترین نزدیکی را با کلمه ائتلاف دارد؟

20 / 39

در جاهای خالی یک ضرب‌المثل بنویسید. زیر هر عبارت به مفهوم آن اشاره شده است. همچنین تعداد حروفِ هر کلمه مشخص است.
(*** **) (** *** ***)
(آنکه بدخواه است) (بدی به خودش می‌رسد.)

21 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

22 / 39

تست هوش
در شکل بالا، \(9\)تا کاشی وجود دارد. در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است با این شرط که اگر کاشی‌های اول و دوم شکل یکسانی در مکانی یکسان داشته باشند، آن شکل در کاشی سوم حذف می‌شود. یکی از این \(9\) کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

23 / 39

در دنبالهٔ زیر، به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[1,101,15,4,29,-93,43,-190,?\]

24 / 39

با استفاده از 4حرف «ا»، «ب»، «ن»، و «د» یک کلمهٔ 6حرفی بسازید.

25 / 39

سفال‌گری به خاک مثل خراطی است به:

26 / 39

تست هوش
کدام حرف دوتا بالاتر از حرفی که دوتا چپ‌تر از حرفی که بالای حرفی که سه‌ حرف راست‌تر از حرف \(Q\) است، قرار دارد؟

27 / 39

تست هوش
به کدام شکل زیر می‌توان یک نقطهٔ سیاه اضافه کرد به‌طوری که شرایط آن نقطهٔ سیاه، با شرایط نقطهٔ سیاه شکل بالا یکسان باشد؟

28 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

29 / 39

طولانی‌ترین کلمه‌ای که می‌توان با حروف زیر ساخت، چیست؟ هر حرف را فقط یک‌بار استفاده کنید.
ن - ز - ژ - گ - ن - د - ا - ی - پ

30 / 39

تست هوش به تست هوش، مثل تست هوش است به:

31 / 39

کدام کلمه است که به معنای «یک گیاه خوراکی» است و اگر یکی از حروف آن را حذف کنیم، کلمه‌ٔ دیگری با معنای حسادت می‌شود؟

32 / 39

تست هوش
شکل بالا، گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

33 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

34 / 39

تست هوش

قسمت حذف شده کدام است؟

35 / 39

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار داد؟

36 / 39

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های \(3\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(D\)، \(C\)، \(A\)، و \(B\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)
تست هوش

کدام کلید کار نکرده است؟

37 / 39

در دنبالهٔ زیر، به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[0,4,2,6,3,7,\frac{7}{2},?\]

38 / 39

در ظهر (ساعت \(12\))، ساعت آقامنصور زمان را دقیق نشان می‌داد. اما بعد از ساعت \(12\)، هر یک ساعت \(17\) دقیقه عقب می‌ماند. \(6\) ساعت پیش، ساعت آقامنصور از کار افتاد و حالا \(2\) و \(52\) دقیقه بعدازظهر را نشان می‌دهد. الان ساعت چند است؟

39 / 39

جای خالیِ داخل پرانتز را با 4 حرف طوری پر کنید که هم کلمهٔ سمت راست را کامل کند و هم ابتدای کلمهٔ حروف سمت چپ باشد.
هنر(****)ور

امتیاز شما

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها)

توضیحات بیشتر

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

20 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

جواب و راه حل درسته؟

16093140930095324451926446572107.jpg

جواب پرسش در کلاس درسته؟

16093138684436274061644893631362.jpg

میشه بگین چرا ضرب شده؟؟؟؟

منظورتان راهنمای حل (1) است؟

مسئله را کوچکتر کنید تا راحت‌تر متوجه شوید:
«گُلی شنبه شب $‎\frac{1}{2}‎$ کتاب قصه را برای عروسک‌هایش خواند. یکشنبه شب نیز $‎\frac{1}{3}‎$ از باقی‌ماندۀ کتاب را خواند. گلی چه‌ کسری از کتاب را برای عروسک‌هایش نخوانده است؟»

شنبه شب (پس از خواندن \(\frac{1}{2}\) کتاب)، گلی \(\frac{1}{2}\) کتاب را نخوانده است. و یکشنبه شب \(\frac{2}{3}\)ئه \(\frac{1}{2}\) را نخوانده است.

داداش قبل اینکه ارغوان بخواد از نوشابه بخوره نصف نوشابه خورده شده پس الان ۲۵۰۰ سی سی نوشابه در ظرف نداریم ۱۲۵۰ سی سی داریم که در کل ارغوان یک هشتم این یک دوم رو خورده که کافیه یک هشتم ۱۲۵۰ دو به دست لیاوریم که جواب ما میشه تقریبا ۱۵۶ سی سی

این مسیله اشتباه حل شده

به کدام قسمت راه‌حل مشکوک هستید؟

سلام جواب پرسش در کلاس رو کجا پیدا کنیم ممنون

سلام. لطفاً روی «پرسش در کلاس چیست؟» کلیک کنید و توضیحات مربوط به آن را کامل بخوانید.

ارغوان یک هشتم کل را نوشیده که میشه ۳۱۲.۵ سی سی

نه ببخشید 312.5

338سی سی

سلام لطفا پاسخ پرسش 1را بدهید.

باسلام. اگر می شود جواب پرسش را بدهید.
ممنون می شوم.

پرسش‌ها را کاربران پاسخ می‌دهند.
سعی کنید به این توانایی برسید که درست یا نادرست بودن راه‌حل‌ها را تشخیص دهید.

ارغوان یک هشتم نوشیده است

ارغوان سه هشتم نوشیده است.

مسئله را طبق راه حل،حل کنید اگر ارغوان را حساب نکنید تا اینجا ۱/۲کل نوشابه نوشیده شده است حالا شما ۱/۴ آن یک دوم را حساب کنید می شود:
۱/۲در۱/۴که ارغوان نوشیده پس میشه ۱/۸
چون گفته یک چهارم باقی مانده برای ارغوانه.نه سه چهارم!
ودر آخر یک هشتم ۲۵۰۰ccمی شود ۳۱۲.۵cc

ممنون جواب شما کاملا منطقی است.

خواهش می کنم.