۷. ۱. ۱. ۱۷. ۲۴ پرنده روی دو کابل برق نشسته بودند. وقتی ۶ پرنده از کابل دوم به کابل اول و ۹ پرنده از کابل اول به کابل دوم پریدند، تعداد پرنده‌های کابل اول نصف پرنده‌های کابل دوم شد. در ابتدا چند پرنده روی کابل دوم نشسته بودند؟


راهنمای حل

پس از جابه‌جاییِ پرنده‌ها، ۸ پرنده روی کابل اول و ۱۶ پرنده روی کابل دوم نشسته‌اند. (چرا؟)

برای اینکه بدانیم در ابتدا چند پرنده روی کابل اول و چند پرنده روی کابل دوم نشسته بودند، باید ۶ پرنده‌ای که از کابل دوم به کابل اول پریده بودند و ۹ پرنده‌ای که از کابل اول به کابل دوم پریده بودند به‌جای خود برگردند (یا به‌طور معادل، ۳ پرنده از کابل دوم به کابل اول بروند).
بنابراین در ابتدا ۱۱ پرنده‌ روی کابل اول  و ۱۳ پرنده روی کابل دوم نشسته‌ بودند.


پرسش در کلاس. روی دو شاخهٔ درخت ۳۶ گنجشک نشسته بودند. وقتی ۶ گنجشک از شاخهٔ اول به شاخهٔ دوم و ۹ گنجشک از شاخهٔ دوم به شاخهٔ اول پریدند، روی شاخهٔ اول ۲ گنجشک بیشتر از شاخهٔ دوم بود. در آغاز روی هر شاخه چند گنجشک نشسته بود؟

پرسش در کلاس چیست؟


 

هوش ET

مسئلهٔ هفته

در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. می‌دانیم سه پاره‌خط \(AB\)، \(BC\)، و \(BD\) برابرند و اندازهٔ زاویهٔ \(CBD\) دو برابر اندازهٔ زاویهٔ \(DBA\) است.

دوازده زاویهٔ داخلی مثلث‌های \(AEB\)، \(BEC\)، \(CED\)، و \(DEA\) را در نظر بگیرید. اگر اندازهٔ همهٔ این دوازده‌تا زاویه، برحسب درجه، اعدادی صحیح باشند، و بدانیم اندازهٔ دقیقاً شش‌تا از این زاویه‌ها، برحسب درجه، عددی اول است، آن‌وقت همهٔ مقدار‌های ممکن برای زاویهٔ \(DCA\) را به‌دست آورید.

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

جدید: ری‌آزمون فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم منتشر شد.

آزمون آنلاین

چقدر بلدم؟!
ورود به سامانهٔ ری‌آزمون

 

ویدئوی هفته

ویدئوهای بیشتر

  

جدید: درسنامه توان منتشر شد.

درسنامه توان

درسنامه‌های تکمیلی

 

صفر به توان صفر 0^0

 

اشتراک
اطلاع از
19 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

جواب پرسش در کلاس

16093177822889195543139429053749.jpg

خیر این درست است

این جواب پرسش در کلاس هست

1606141137691170740752066772603.jpg

پاسخ پرسش در کلاس : روی شاخه ی اول ۱۶ پرنده و شاخه دوم ۲۰ پرنده

با سلام
دوستانی که نوشته بودند در ابتدا بر روی شاخه اول ۱۶ و شاخه دوم ۲۰ پرنده بوده کاملا درست نوشته اند، البته بعد از مهاجرت این تعداد بر روی شاخه اول ۱۹ و بر روی شاخه دوم ۱۷ پرنده شده است.

شاخه اول ۱۶ شاخه دوم ۲۰