هوش ET
مسابقه ریاضی آنلاین

زمین بسیار بزرگی را با الگویی یکسان با کاشی‌های سفید و سیاه، کاشی‌کاری کرده‌ایم. شکل زیر، قطعه‌ای از این کاشی‌کاری است. اگر برای این کار از \(3000\) کاشی سیاه استفاده کرده باشیم، حدوداً چند کاشی سفید مصرف شده است؟
۱) $3000$
۲) $5000$
۳) $9000$
۴) $1200$


راهنمای حل

مشابه شکل زیر، می‌توان چهارتا کاشی را به‌هم چسباند و آن را یک کاشیِ جدید در نظر گرفت.

با انتقالِ این کاشی جدید، می‌توان کل زمین را کاشی‌کاری کرد. ویدئوی زیر را ببینید.

چون در کاشی جدید، به‌ازای هر سه کاشی سفید، یک کاشی سیاه وجود دارد، پس اگر در کاشی‌کاری زمین بسیار بزرگ از \(3000\) کاشی سیاه استفاده کرده باشیم، تعداد کاشی‌های سفید حدوداً برابر است با:
\[3000\times3=9000.\]

بنابراین، گزینهٔ ۳ درست است.


مسائل مشابه

در بخش آخر فصل سوم کتاب ریاضی تکمیلی هشتم، مسائل متنوعی و جالبی دربارهٔ کاشی‌کاری وجود دارد.

درسنامه‌های ریاضی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of