[ratemypost]

آزمون ۲. پرسش ۱.


بخش حذف شده، کدام است؟

 


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۲.

کلید $A$ لامپ‌های ۱ و ۲ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های ۲ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های ۱ و ۳ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های ۳ و ۴ را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب (از چپ به راست) کلیدهایِ
\[B\;C\;A\;D\]
را فشار داده‌ایم، لامپ‌های ردیف اول شکل زیر به لامپ‌های ردیف دوم تبدیل شده‌اند.

کدام کلید کار نکرده است؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۳.

در بالا، اعداد سمت چپ علامت $=$ را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت $=$ باشد.

با قانون بالا، به‌جایِ $A$، $B$، $C$، $D$، و $E$ چه اعدادی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۴.

قسمت حذف شده، کدام است؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۵.

الگوی عددی اول:
\[100, 89, 76, 63, 44, 25\]

الگوی عددی دوم:
\[105, 93, 79, 61, 45, 25\]

می‌دانیم یک عدد در الگوی اول به‌اشتباه نوشته شده است. همچنین، می‌دانیم یک عدد در الگوی دوم نیز به‌اشتباه نوشته شده است. اما می‌دانیم که اگر این دو عدد را باهم جابه‌جا کنیم، قانون هر دو الگوی عددیِ بالا درست می‌شود. این دو عدد کدام‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۶.

چه عددی حذف شده است؟
\[348269, 284315, *****, 8438, 4811, 842, 86\]


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۷.

به‌جایِ علامت‌های سؤال، چه اعدادی قرار دهیم؟
\[4, 45, 11.3, 41.3, ?, ?, 25.9, 33.9\]


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۸.

حجم زیادی آب از لوله‌ای که خروجیِ باریکی دارد عبور می‌کند. سرعت آب در کدام‌یک از نقاط $A$، $B$، $C$، یا $D$ بیشتر است؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۹.

کدام سه نماد حذف شده‌اند؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۱۰.

کدام‌یک باید به‌جای علامت سؤال قرار داده شود؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۱۱.

به‌جای علامت سؤال، چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


آزمون ۲. پرسش ۱۲.

در جدول زیر، رابطه‌ای که بین نُه عدد سمت چپ جدول برقرار است، بین نهُ عدد سمت راست جدول نیز برقرار است. به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟


راهنمای حل


 

 

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et