قضیهٔ همرسی نیم‌سازها
در هر مثلث، نیم‌ساز زاویه‌های داخلی همرس هستند.

در مثلث $ABC$، نیم‌ساز زاویه‌های $A$ و $B$ یکدیگر را در نقطهٔ $D$ قطع می‌کنند.

از $D$ بر اضلاع مثلث عمود می‌کنیم.


\[DE=DF.\quad(1)\]
چرا؟


همچنین
\[DF=DH.\quad(2)\]
چرا؟

از رابطه‌های \((1)\) و \((2)\) نتیجه می‌شود: \[DE=DH.\quad(3)\]
با استفاده از نهم. فصل ۳. قضیهٔ نیم‌ساز و عکس آن، نقطهٔ $D$ روی نیم‌ساز زاویهٔ $C$ قرار دارد.


نتیجهٔ قضیهٔ همرسی نیم‌سازها. اگر به مرکز محل برخورد نیم‌سازها و شعاع فاصلهٔ آن تا ضلع مثلث یک دایره رسم کنیم، ضلع‌های مثلث بر دایره مماس می‌شوند. به این دایره، دایره محاطی داخلی مثلث می‌گویند.

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات