مطالب تدریس شده در کلاس

 1. دو تا استوانه داریم؛ یکی را استوانهٔ بزرگ و دیگری را استوانهٔ کوچک می‌نامیم. قطر قاعده و ارتفاع استوانهٔ بزرگ به‌ترتیب $10$ و $30$، و قطر قاعده و ارتفاع استوانهٔ کوچک به‌ترتیب $8$ و $20$ است. داخل استوانهٔ بزرگ تا ارتفاع $25$ آب ریخته‌ایم، و استوانهٔ کوچک خالی است.

  استوانهٔ کوچک را در استوانهٔ بزرگ به‌آرامی و با سرعت ثابت فرو می‌بریم؛ وقتی استوانهٔ کوچک به کفِ استوانهٔ بزرگ برسد، حجم آب داخل استوانهٔ کوچک چقدر است؟ عدد پی را تقریباً \(3.14\) در نظر بگیرید. (\(\pi\approx3.14\))


 2. حجم حاصل از دوران شکل زیر حول ضلع \(AB\) چقدر است؟


 3. مکعبی به‌ طول یال \(a\) مفروض است. \(3\) برش به‌موازات یکی از وجه‌های آن چنان می‌زنیم که مکعب‌مستطیل‌های مساوی ایجاد شوند. نسبت مساحت کل مکعب‌ اولیه به مجموع مساحت‌های کل این مکعب‌‌مستطیل‌ها چقدر است؟

 4. مهران \(64\) عدد مکعب به‌ضلع یک و به‌رنگ سفید دارد. او با همهٔ آنها یک مکعب جدید می‌سازد و آن را در رنگ قرمز می‌اندازد. بعد از خشک شدن رنگ، مجدداً همهٔ این مکعب‌ها را از هم جدا می‌کند. تعیین کنید در این صورت او چند مکعب به‌ضلع \(1\) دارد که حداقل \(1\) وجه آن قرمز باشد؟

 5. با \(9\) عدد چوب‌کبریت به‌طول \(4\) سانتی‌متر، حداکثر چند مثلث متساوی‌الاضلاع به‌ضلع \(4\) می‌توان ساخت؟

 6. مونا رأس‌های یک مکعب را به‌طور تصادفی با اعداد \(1\)، \(2\)، \(3\)، \(4\)، \(5\)، \(6\)، \(7\)، و \(8\) نام‌گذاری کرده است. او اعداد رأس‌های هر وجه مکعب را به‌ترتیب از کوچک به بزرگ نوشته است:
  \[\begin{aligned}&1,2,5,8\\&3,4,6,7\\&2,4,5,7\\&1,3,6,8\\&2,3,7,8\\&1,4,5,6.\end{aligned}\] (هر سطر بالا، اعداد رأس‌های یکی از وجه‌های مکعب مونا است.)
  روی دورترین رأس از رأس \(2\) چه عددی است؟

 7. مجموع تعداد نقاط موجود روی وجه‌های مقابل در یک تاس سالم برابر \(7\) است. چهار تاس سالم را مطابق شکل زیر روی‌هم چیده‌ایم. کدام عدد (عددهای) زیر می‌تواند مجموع تعداد نقاط وجه‌هایی باشد که بین دو تاسِ روی‌هم قرار دارد؟
  نمونه سوال ریاضی
  \[19,22,24,26,28,30\]

 8. چهارده مکعب به طول یال \(1\) سانتی‌متر را به‌صورت زیر، به‌هم چسبانده‌ایم.

  نمونه سوال ریاضی

  مساحت کل شکل بالا چند سانتی‌متر مربع است؟


 9. اگر یک مکعب با ابعاد \(3\times3\times3\) داشته باشیم که به‌اندازۀ یک مکعب با ابعاد \(1\times1\times1\) از یک طرف و به‌اندازۀ یک مکعب با ابعاد \(2\times2\times2\) از طرف دیگر، مشابه شکل زیر، از آن جدا کنیم، مساحت کل شکل نهایی چقدر خواهد بود؟


 10. چندتا از اعداد فرد بین ۲۰ تا ۴۰ را نمی‌توان به صورت جمع سه تا عدد اول نوشت؟

 11. (اجازهٔ استفاده از اعداد اول تکراری دارید. برای مثال :$21=7+7+7$)
نوشته‌های قبلی و بعدی


اشتراک
اطلاع از
شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

0 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات