دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۳ ریاضی هفتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.

اگر مسئله‌ای مربوط به فصل ۳ ریاضی هفتم دارید و نمی‌توانید آن را حل کنید، آن را در قسمت‌ کامنت‌های این صفحه بنویسید.
در صورتی که کارشناسان سایت تکمیلی تشخیص دهند که مسئلهٔ‌ شما قابلیت اضافه شدن به مسائل این صفحه را دارد، آن را با پاسخ تشریحی در همین صفحه قرار می‌دهند.

 1. معادله‌های زیر را حل کنید.
 2. الف) \(-2x+7=8-x\)
  ب) \(-3x-9=-12\)
  ج) \(11+8x=2x-1\)
  د) \(3(x-2)=-9\)


 3. در جدول زیر، به‌جای \(x\) چه عددی قرار دهیم تا مجموع اعداد دو سطر باهم برابر شود؟


 4. قرینهٔ عبارت \(3x-(x+3)-(2x+1)\) را به‌دست آورید.


 5. علی مطابق الگوی زیر، حاصل‌جمع اعداد زیر را تا عدد \(n\) محاسبه می‌کند. کدام‌یک از گزینه‌های زیر، می‌تواند حاصل عبارت او باشد؟
 6. \[(-110)+(-100)+(-90)+(-80)+(-70)+\dots+n\]
  ۱) \(110\)
  ۲) \(120\)
  ۳) \(130\)
  ۴) \(140\)


 7. در کدام معادله (معادله‌های) زیر، می‌توان به‌جای \(x\) عددی قرار داد تا تساوی بین عبارات برقرار باشد؟

 8. \[\begin{aligned}&2x+3=3x+1=4x-1\quad \text{معادلهٔ اول}\\&2x+3=3x-1=4x-1\quad\text{معادلهٔ دوم}\\&2x-3=3x+1=4x+1\quad\text{معادلهٔ سوم}\\&2x-3=3x-1=4x+1\quad\text{معادلهٔ چهارم}\end{aligned}\]


 9. کدام‌یک از گزینه‌های داده شده می‌تواند صورت مسئله‌ای باشد که معادله‌اش به‌صورت \(2x+3=5x\) است؟

 10. ۱) دو بازیکن فوتبال روزی سه کیلومتر می‌دوند. پنج بازیکن فوتبال روی چند کیلومتر می‌دوند؟
  ۲) قیمت پنج کیلو سیب، سه‌هزار تومان بیشتر از قیمت دو کیلو از همان سیب است. قیمت سه کیلو سیب چند هزار تومان است؟
  ۳) سه روز بعد از دو روز دیگر، پنج‌شنبه خواهد بود. امروز چندشنبه است؟
  ۴) اندازهٔ زاویه‌ای که دو برابر اندازه‌اش، سه واحد بیشتر از پنج‌برابر اندازه‌اش است، چقدر است؟


 11. الگوی زیر را با دقت ببینید. اگر این الگو را تا شکل \(1881\) ادامه دهیم، چندتا از اعداد \(1394\)، \(2015\)، و \(1436\) تعداد چوب‌کبریت‌های یکی از شکل‌های این الگو است؟


 12. اگر \(a\) یک عدد صحیح منفی باشد، حاصل چندتا از عبارت‌های زیر حتماً مثبت است؟

 13. ۱) \(a+1394\)
  ۲) \(a-2\)
  ۳) \(3a\)
  ۴) \(-2a\)


 14. مقدار عددی عبارت \(x-y(x-y)-6x\) را به‌ازای \(x=2\) و \(y=-3\) بیابید.

 15. مقدار عددی عبارت \((5a-4b)+(4a-5b)-(3a+b)+(a+3b)\) را به‌ازای \(a=5432\) و \(b=4321\) بیابید.


 16. حاصل کدام عبارت (عبارت‌های) زیر حتماً منفی است؟

 17. \[\begin{aligned}&\bullet\;(-2468)-(-1357)\\&\bullet\;-2x-3\\&\bullet\;-a\\&\bullet\;(-1357)+2468\\&\bullet\;-1357\times(-2468)\end{aligned}\]


 18. حاصل \(2225\times13579\) چقدر بیشتر از حاصل \(2223\times13579\) است؟
 19. ۱) \(2\)
  ۲) \(13579\)
  ۳) \(2\times13579\)
  ۴) \(2225\)


 20. در شکل زیر، هر عدد برابر مجموع دو عددی است که زیر آن قرار دارند. مقدار \(x\) را بیابید.

 21. حاصل‌جمع دو عدد را در هفت ضرب کرده‌ایم و بعد عدد کوچکتر را از حاصل کم کرده‌ایم، جواب \(24\) شده است. اگر عدد بزرگتر \(12\) باشد، عدد کوچک‌تر را تعیین کنید.

 22. به‌جای علامت سؤال چه عددی قرار می‌گیرد؟

 23. \[64,40,28,22,?\]
  ۱) \(20\)
  ۲) \(19\)
  ۳) \(18\)
  ۴) \(11\)


 24. مقدار عددی عبارت \(5(2m+n)+4(m-2n)-3(m-n)\) را به‌ازای \(m=-11\) و \(n=11\) بیابید.

 25. با توجه به شکل زیر، میانگین اعداد ستون M چقدر است؟


 26. با توجه به الگوی زیر، شکل \(n\)اُم چند دایره دارد؟


 27. ۱) \(1+4(n-1)\)
  ۲) \(4n-3\)
  ۳) \((2n-1)+(2n-2)\)
  ۴) \(1+4n\)


 28. جواب معادلهٔ \(7x-3(2x-1)=-2x\) چیست؟

 29. احمد، زهرا، و مینا در یک صحافی کار می‌کنند. احمد روزی \(8\) کتاب بیشتر از زهرا، و زهرا روزی \(2\) کتاب بیشتر از مینا صحافی می‌کند. اگر احمد \(5\) روز، و زهرا و مینا هر کدام \(7\) روز کار کنند، جمعاً \(197\) کتاب صحافی می‌شود. تعیین کنید زهرا به‌تنهایی چند کتاب را صحافی می‌کند؟

 30. با توجه به الگوی زیر، در شکل پنجم چند خانهٔ رنگی هست؟ 31. جواب معادلهٔ \(K+20-2(K+3)=6K\) را بیابید.

 32. مقدار عددی عبارت زیر به‌ازای \(a=-4\) و \(b=8\) چقدر می‌شود؟

 33. \[(1-b)\Big((ab-1)\div(1+a)\Big)-\big(1+\frac{b}{a}\big)\]
  ۱) \(76\)
  ۲) \(78\)
  ۳) \(-78\)
  ۴) \(-76\)


 34. در یک نوار \(1\times5\)، در هر خانه یک عدد قرار می‌گیرد به‌طوری‌که هر عدد واقع در خانه‌های رنگی برابر با میانگین دو خانهٔ چپ و راست آن شده است. مطابق شکل، آیا می‌توان مقدار \(x\) را محاسبه کرد؟


 35. برای اندازه‌گیری دمای هوا دو مقیاس سلسیوس \((C)\) و فارنهایت \((F)\) وجود دارد. می‌دانیم اگر از میزان درجهٔ فارنهایت \(32\) درجه کم کنیم برابر با \(\frac{9}{5}\) سلسیوس خواهد شد. درجه سلسیوس \((C)\) برحسب فارنهایت \((F)\) مطابق کدام رابطهٔ زیر است؟

 36. ۱) \(C=\frac{9}{5}(F-32)\)
  ۲) \(C=\frac{5}{9}(F-32)\)
  ۳) \(C=\frac{9}{5}(F+32)\)
  ۴) \(C=\frac{5}{9}(F+32)\)


 37. سینا عددی دو رقمی انتخاب می‌کند ولی به علی نمی‌گوید. علی می‌خواهد با چند سؤال به عدد سینا پی ببرد. علی به سینا می‌گوید: «یک رقم \(6\) به سمت راست عدد دو رقمی‌ات اضافه کن. سپس این عدد سه رقمی را با \(7\) جمع کن و در آخر، رقم یکانِ عدد حاصل را حذف کن تا دوباره به یک عدد دو رقمی برسی. این عدد چند است؟» سینا پاسخ می‌دهد: «عدد نهایی \(95\) است.»
  شما به علی کمک کنید تا عدد اولیهٔ سینا را به‌دست آورد. آن عدد چه بوده است؟

 38. در ماشین زیر، میانگین \(A\) و \(B\) چقدر است؟

 39. hoosh8.medu.ir


 40. اشکان می‌خواهد با چوب‌کبریت الگوی هندسی زیر را بسازد. برای مرحلهٔ هجدهم به چند چوب‌کبریت نیاز دارد؟

 41. hoosh8.medu.ir


 42. اگر \(600\) را به سه قسمت متناسب با \(3\)، \(4\)، و \(8\) تقسیم کنیم، اختلاف کمترین مقدار و بیشترین مقدار چقدر است؟

 43. حاصل عبارت جبری \((-10)(2x-y+3)-6\big(1-(2y+3x)\big)\) به‌ازای \(x=-2\) و \(y=1\) چیست؟

 نمونه سوال‌ ریاضی هفتم

مسائل این بخش از سؤالات آزمون‌های هماهنگ کشوری سمپاد، آزمون‌های معلمان نمونهٔ مدارس سمپاد، و کتاب‌ها و مسابقات معتبر ریاضی جهان انتخاب و ترجمه شده‌اند. همهٔ مسائل این بخش، پاسخ تشریحی نیز دارند و معلمان عزیز می‌توانند از آنها در کلاس‌های درسی یا آزمون‌هایشان استفاده کنند. تعداد این سؤالات با مشارکت کاربران وب‌سایت تکمیلی، به‌مرور افزایش می‌یابد.

فصل ۱. راهبردهای حل مسئلهفصل ۲. عددهای صحیحفصل ۳. جبر و معادله فصل ۴. هندسه و استدلالفصل ۵. شمارنده‌ها و اعداد اولفصل ۶. سطح و حجم فصل ۷. توان و جذرفصل ۸. بردار و مختصات فصل ۹. آمار و احتمالآنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

9 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سوال 40 احیانا جواب نباید 4x-2 باشه؟
تو گزینه ها 4x-1 هستش.

سوال8 همه عبارات می تونن منفی باشند.نمی توانند؟

سلام ممنون میشم این سوال را پاسخ دهید اگر۴a-b هشت واحد بیشتر از ۴b-۴ باشد مقدارa-b چند است؟ من ۴ بدست اوردم اما جواب شده ۲🙏

سوال اگر جمله n ام الگویی به صورت 5n 4- باشد جملات هشتم و یازدهم الگو را حساب کنید رو برام توضیح بدید

سلام، کاشکی جوابهاشون رو هم میذاشتین

جوابا هست باید بری و پاسخ سوالات سمپاد رو بخری تا ببینی