دانش‌آموزان عزیز می‌توانند با حل این مسائل میزان توانایی خود را در مباحث فصل ۲ کتاب ریاضی و ریاضی تکمیلی هفتم بسنجند.
معلم‌های عزیز می‌توانند از این مسائل در کلاس درس یا آزمون‌ها استفاده کنند.

تعداد این مسائل، به‌مرور افزایش می‌یابد.


۱. روی محور اعداد صحیح، چند عدد بین \(15.1\) و \(-12.4\) وجود دارد؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۳)

پاسخ تشریحی

۲. در سال جاری یکی از معتبرترین جایزه‌های ریاضی جهان به مریم میرزاخانی (متولد \(1977\) میلادی یا \(1356\) شمسی) اهدا شد. روی نشانی که به او اهدا شد، تصویر ارشمیدس (\(287\)-\(212\) پیش از میلاد) حک شده است. میرزاخانی چند سال پس از سال وفات ارشمیدس به‌دنیا آمده است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۳)

پاسخ تشریحی

۳. روی محور اعداد صحیح چند عدد بین $1394.1$ و $-2015.4$ قرار دارد؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)

پاسخ تشریحی

۴. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر منفی است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۴)

\[\begin{aligned}&\bullet\; (-1394+2016)\div\big(1394+(-2016)\big)\\&\bullet\;(1394-2016)\times\big(1394-(-2016)\big)\\&\bullet\;\big(-1394+(-2016)\big)\div\big((-2016)-(-1394)\big)\\&\bullet\;(-1394-2016)\times\big((-1394)-(-2016)\big)\end{aligned}\]

پاسخ تشریحی

۵. در خانهٔ خالی چه عددی بنویسیم تا مجموع دو سطر قرینهٔ یکدیگر شوند؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۴)

پاسخ تشریحی

۶. در شکل زیر، عدد روی هر ضلع، از ضرب عددهای دو رأس کنارش به‌دست می‌آید. اگر اعداد داخل دایره‌ها صحیح باشند، آن‌وقت چند تا عدد صحیح مختلف می‌توان به‌جای علامت سؤال (؟) نوشت؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۴)

پاسخ تشریحی

۷. یک ماشین‌حساب خراب داریم که نمی‌تواند همزمان بیش از دو عدد را باهم جمع کند و هرگاه حاصل‌جمع اعداد از $9$ بیشتر شود، حاصل‌جمع را $-3$ اعلام می‌کند. به نظر شما با پرانتزگذاری روی عبارت زیر و محاسبهٔ آن، حاصل حداقل چقدر می‌شود؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۴)
\[1+2+1+2+1+2+1+2\]

پاسخ تشریحی

۸. حاصل چند تا از عبارت‌های زیر، صفر است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، اردیبهشت ۹۵)
\[\begin{aligned}&35-2(-4)(-3)-11=\\&18\div3\times(-6)+(2\times20-4)=\\&3-3\big(4-(2-5)\big)=\end{aligned}\]

پاسخ تشریحی

۹. عبارت‌های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
\[\begin{aligned}A&=1+2-3+4+5-6+\dots-15\\B&=-(-(-(-8+7)+6)+5)\\C&=125\times9\div(-75)+(11-(-2))\end{aligned}\]
کدام گزینه صحیح است؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۵)

پاسخ تشریحی

۱۰. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۶)
\[\frac{4+36\div(-2)\div2-31}{75-3(2-9+6)}\]

پاسخ تشریحی

۱۱. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟ (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، بهمن ۹۶)
(دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)
\[12-8+5\times 6-2\times 3\]
۱) عددی بین صفر و $-10$
۲) عددی بین $-35$ و $-45$
۳) عددی بین $-75$ و $-85$
۴) عددی کمتر از $-100$

پاسخ تشریحی

۱۲. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌توان به‌دست آورد، چه عددی است؟ (دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.) (آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، فروردین ۹۷) \[12-8-5\times6-2\times3\]
۱) عددی بین \(0\) و \(-10\)
۲) عددی بین \(-35\) و \(-45\)
۳) عددی بین \(-75\) و \(-85\)
۴) عددی کمتر از \(-100\)

پاسخ تشریحی (رایگان) 

۱۳.

 

ویدئوی هفته

بازی چهار رنگویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات