مسابقه ریاضی

مسئلهٔ ۱. جرج و ویلیام همراه همسرانشان، کاترین و الیزابت، چند بسته شکلات خریده‌اند. ادامهٔ مطلب… 
امتیازها:
نیما اکبری: ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۸ امتیاز
امیر حکیم: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
\(\rm AlI\; Mohammady\): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. یک کارگاه بزرگ تولید قطعات یدکی ماشین، برای استخدام مهندسی با هوش استثنایی در روزنامه آگهی داد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا نصرتی: ۱۰ امتیاز
مهشاد: ۸ امتیاز
پوریا حسین‌پور: ۶ امتیاز
محمد جعفری‌زاد: ۴ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۳. در سال $66$ قبل از میلاد مسیح، رومیان شهر جوتاپاتا را تسخیر کردند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
یگانه: ۱۰ امتیاز
محمدرضا مأنوس بناب: ۸ امتیاز
علیرضا محمدی: ۶ امتیاز
یاشار: ۴ امتیاز

مسئلهٔ ۴. آقای اسماعیلی از همسایه‌اش، که ریاضی‌دانی بازنشسته است، در مورد ساکنین یک خانه می‌پرسد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان:

مسئلهٔ ۱. به دنباله‌هایی عددی مانند دنبالهٔ ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت‌ فریدونی: ۱۰ امتیاز
\(\rm AlI\; Mohammady\): ۸ امتیاز
سلنا: ۶ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۴ امتیاز
علیرضا پوررضا: ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۲. در شکل زیر، نقطه‌های \(E\) و \(F\) به‌ترتیب روی پاره‌خط‌های \(AB\) و \(AD\) قرار دارند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
شایان طایفه: ۸ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. «حاصل‌جمع منفی‌مثبتِ» عدد \(23485\) برابر است با: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
جواد: ۸ امتیاز
شایان طایفه: ۶ امتیاز
محمدرضا جنت فریدونی: ۴ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۲ امتیاز

مسئلهٔ ۴. فرض کنید \(n\) یک عدد طبیعی زوج باشد. ادامهٔ مطلب…
امتیازها
علیرضا پوررضا: ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla\; Gh\): ۸ امتیاز

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان: علیرضا پوررضا

مسئلهٔ ۱. می‌خواهیم خانه‌های خالی زیر را با اعداد \(1\)، \(2\)، \(3\)، \(4\)، \(5\)، \(6\)، \(7\)، و \(8\) پر کنیم به‌طوری‌که ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز

مسئلهٔ ۲. یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هستی عادلی ۱۰ امتیاز
امیر حکیم ۸ امتیاز
محمد مهدی کر ۶ امتیاز

مسئلهٔ ۳. اعداد زیر را در نظر بگیرید: ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
هیچ‌کس در زمان معین شده، پاسخ درست این مسئله را نفرستاد!

مسئلهٔ ۴. در چهارضلعی \(ABCD\)، دو قطر \(AC\) و \(BD\) یکدیگر را در نقطهٔ \(E\) قطع کرده‌اند. ادامهٔ مطلب…
امتیازها:
محمدرضا جنت فریدونی ۱۰ امتیاز
\(\rm Leyla\;gh\) ۸ امتیاز

برندهٔ شش‌ماه اشتراک رایگان: هستی عادلی

مسابقه ریاضی