۵۶. کدام عدد از بقیه بزرگ‌تر است؟

۱) \(\dfrac{~~\frac{1}{2}~~}{\frac{3}{4}}\)

۲) \(\dfrac{~~~~1~~~~}{\dfrac{~~2~~}{\frac{3}{4}}}\)

۳) \(\dfrac{~~~~\dfrac{~~1~~}{\frac{2}{3}}~~~~}{4}\)

۴) \(\dfrac{~~~~\dfrac{~~\frac{1}{2}~~}{3}~~~~}{4}\)


۵۷. حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[1^2-2^2+3^2-4^2+\dots+11^2-12^2\]
۱) \(-78\)
۲) \(78\)
۳) \(-133\)
۴) \(133\)


۵۸. یک ماشین عددساز مقدار ورودی \(a\) را به‌صورت \(\frac{2a+2}{2a-2}\) محاسبه می‌کند و عدد خروجی را دوباره به‌عنوان مقدار ورودی، وارد ماشین می‌کند. اگر با عدد \(\frac{9}{2}\) شروع کنیم، \(1398\)اُمین خروجی این ماشین چه عددی است؟

۱) \(-\dfrac{36}{11}\)

۲)‌ \(-\dfrac{9}{2}\)

۳) \(\dfrac{9}{2}\)

۴) \(\dfrac{11}{7}\)


۵۹. چند تا از عبارت‌های زیر همواره درست است؟
الف) اگر عددی مرکب باشد، همهٔ مضارب طبیعی آن نیز مرکب هستند.
ب) عددی طبیعی که بی‌شمار مضرب اول داشته باشد، وجود ندارد.
ج) فقط سه عدد زوج طبیعی وجود دارد که همهٔ شمارنده‌های آنها زوج باشند.
۱) \(0\)
۲)‌ \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)


۶۰. از روش غربال برای عددهای \(1\) تا \(250\) استفاده می‌کنیم. حاصل‌جمع اولین و آخرین عددی که در مرحلهٔ حذف مضارب \(7\)، برای اولین‌بار خط می‌خورند، چند است؟
۱) \(231\)
۲) \(259\)
۳) \(266\)
۴) \(308\)


۶۱. کدام‌یک از گزینه‌های زیر، درست است؟
۱) اگر اندازهٔ هر زاویهٔ داخلی یک چندضلعی منتظم \(156\) درجه باشد، این چندضلعی مرکز تقارن دارد.
۲)‌ هر چندضلعی منتظم دقیقاً‌ به تعداد ضلع‌هایش محور تقارن دارد.
۳) خطی که شکل را به دو قسمت همنهشت تقسیم کند، محور تقارن آن شکل است.
۴) هر متوازی‌الاضلاع یک محور تقارن دارد.


۶۲. کدام‌یک از چهارضلعی‌های زیر، ممکن است متوازی‌الاضلاع نباشد؟
۱) چهارضلعی‌ای که زاویه‌های روبه‌رویش دوبه‌دو مساوی باشند.
۲) چهارضلعی‌ای که قطرهایش عمودمنصف یکدیگر باشند.
۳) چهارضلعی‌ای که دو ضلع مساوی و موازی داشته باشد.
۴) چهارضلعی‌ای که دو ضلع موازی و دو ضلع مساوی داشته باشد.


۶۳. مجموع زاویه‌های داخلی یک \(n\)ضلعی، \(360\) درجه از مجموع زاویه‌های خارجی یک \((n+3)\)ضلعی محدب، بیشتر است. در این‌صورت \(n\) برابر است با:
۱) \(4\)
۲) \(6\)
۳) \(8\)
۴) \(9\)


۶۴. ضریب عددی \(x^3\) در ساده شدهٔ عبارت \((ax^2+2x+3)(5-2x+bx^2)\) مساوی \(8\) است. حاصل \(a-b\) کدام گزینه است؟
۱) \(-4\)
۲) \(4\)
۳) \(-8\)
۴) \(8\)


۶۵. مقدار عددی عبارت زیر، به‌ازای \(a=3\) و \(b=-2\)، کدام است؟
\[\frac{ab-3a+2b-6}{a^2-2ab+b^2}\]

۱) \(-\dfrac{13}{25}\)

۲) \(-\dfrac{25}{17}\)

۳) \(-1\)

۴) \(-25\)


۶۶. عبارت زیر با کدام گزینه برابر است؟ (مخرج مخالف صفر فرض شده است.)
\[\frac{(x^2y^2-xy)(1-xy)}{x(1-xy)^2}\]
۱) \(x\)
۲) \(-y\)
۳) \(y\)
۴) \(-1\)


۶۷. محمد هم‌اکنون \(30\) ساله است و دو خواهرزادهٔ \(10\) و \(7\) ساله و یک برادرزادهٔ \(3\) ساله دارد. چند سال دیگر، مجموع سنِ برادرزاده‌اش با اختلافِ سنِ خواهرزاده‌هایش، مساوی \(\frac{1}{3}\) سن محمد می‌شود؟

۱) \(3\)
۲) \(4\)
۳) \(5\)
۴) \(6\)


۶۸. با توجه به شکل زیر، کدام رابطه درست است؟

سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۱) \(\overset{\rightarrow}{a}-\overset{\rightarrow}{b}=\overset{\rightarrow}{c}-\overset{\rightarrow}{d}\)
۲) \(\overset{\rightarrow}{a}-\overset{\rightarrow}{c}=\overset{\rightarrow}{d}-\overset{\rightarrow}{b}\)
۳) \(\overset{\rightarrow}{a}=\overset{\rightarrow}{b}+\overset{\rightarrow}{c}+\overset{\rightarrow}{d}\)
۴) \(\overset{\rightarrow}{d}=\overset{\rightarrow}{a}+\overset{\rightarrow}{b}+\overset{\rightarrow}{c}\)


۶۹. شکل زیر، تجزیهٔ کدام‌یک از بردارهای داده شده، می‌تواند باشد؟
سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۱) سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۲) سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۳) سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۴) سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد


۷۰. نقطهٔ \(A=\big[{4\atop4}\big]\) ابتدا توسط بردار \(\overset{\rightarrow}{u}=\big[{3\atop2}\big]\) به نقطهٔ \(B\)، سپس توسط بردار \(\overset{\rightarrow}{v}=-3\overset{\rightarrow}{u}\) به نقطهٔ \(C\) انتقال یافته است. زاویهٔ بین دو بردار \(\overrightarrow{OA}\) و \(\overrightarrow{OC}\) چند درجه است؟ (نقطهٔ \(O\) مبدأ مختصات است.)

۱)‌ \(100\) درجه
۲) \(120\) درجه
۳)‌ \(135\) درجه
۴) \(180\) درجه


۷۱. اگر داشته باشیم:
\[A=\frac{1}{2\times6}+\frac{1}{6\times10}+\frac{1}{10\times14}+\dots+\frac{1}{38\times42}\]
در این‌صورت، مقدار \(42A\) کدام است؟
۱) \(5\)

۲) \(\dfrac{21}{4}\)

۳) \(\dfrac{41}{4}\)

۴) \(20\)


۷۲. با توجه به عبارت‌های زیر، کدام مقایسه بین حاصل این عبارت‌ها درست است؟
\[\begin{aligned}&A=1+2+3+\dots+100\\&B=1^2+2^2+3^2+\dots+50^2\\&C=(1001-1)(1000-1)\dots(-1001-1)\end{aligned}\]
۱) \(A < B < C\)
۲)‌ \( C < B < A\)
۳) \(C < A < B\)
۴) \(B < C < A\)


۷۳. اگر \(p\) و \(q\) اعداد اول متفاوت باشند، چند عدد کوچک‌تر از \(pq\) نسبت به \(pq\) اول نیستند؟
۱) \(p+q\)
۲) \((p+1)(q+1)\)
۳) \((p-1)(q-1)\)
۴) \(p+q-2\)


۷۴. از روش غربال برای عددهای \(1\) تا \(300\) استفاده می‌کنیم؛ قبل از خط خوردن عدد \(289\) کدام عدد خط خورده است؟
۱)‌ \(169\)
۲) \(253\)
۳) \(288\)
۴) \(299\)


۷۵. در شکل زیر، \(a=3x+17\) و \(b=4(x-3)\). به‌ازای چه مقدار \(x\)، دو خط \(d\) و \(d^{\prime}\) باهم موازی‌اند؟

سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۱) \(22\)

۲) \(25\)

۳) \(\dfrac{355}{7}\)

۴) \(\dfrac{85}{7}\)


۷۶. در شکل زیر، مقدار \(k\) برابر با کدام گزینه است؟

سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۱)‌ \(a+b\)
۲) \(a-b-c\)
۳) \(a+b+c\)
۴) \(a-b\)


۷۷. معادلهٔ \(xy-x-y+1=4\) در اعداد صحیح چند جواب دارد؟
۱) \(3\)
۲) \(5\)
۳) \(6\)
۴) بی‌شمار


۷۸. اگر \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\) و داشته‌ باشیم \((x+y)(x-y)=-5\)، در این‌صورت \(2x-y\) کدام گزینه می‌تواند باشد؟
۱) \(1\)
۲) \(-2\)
۳) \(4\)
۴) \(7\)


۷۹. می‌دانیم اگر به روپاد (رباتی که در دو راستای شمال‌-جنوب و شرق-غرب حرکت می‌کند) دستور \((2,3)\) بدهیم، \(2\) واحد در جهت مثبت محور \(x\) و \(3\) واحد در جهت مثبت محور \(y\) حرکت می‌کند. حال روپاد را در نقطهٔ \(\big[{2\atop-3}\big]\) قرار می‌دهیم و دستور زیر را اجرا می‌کنیم:
\[(1,4)(-4,2)(-4,-6)(2,-3)\]
با چه دستوری روپاد به نقطهٔ اولیه برمی‌گردد؟
۱) \((2,-1)\)
۲)‌ \((5,3)\)
۳) \((-4,-3)\)
۴) \((-5,-3)\)


۸۰. مستطیلی به طول \(x\) و عرض \(y\) داریم. اگر از عرض مستطیل از هر طرف یک سانتی‌متر و از طول مستطیل از هر طرف به‌اندازهٔ نصف عرض به سمت داخل بیاییم، محیط مستطیل ایجاد شده در وسط کدام است؟

سنجش و پایش علمی هشتم سمپاد

۱) \(2(x-2)\)

۲) \(2\big(x-\dfrac{3}{4}y-1\big)\)

۳) \(xy-y^2-x+y\)

۴) \(2(x+2y-2)\)


کتاب هوش et

فرصت استثنایی برای همهٔ دانش‌آموزان و معلمان

تلفن پشتیبانی و مشاوره: 09108360609

علیرضا علیپور

ثبت‌نام در کلاس‌های دکتر علیپور

کتاب جادوی مریم

اطلاعات بیشتر و لینک خرید کتاب

المپیاد ریاضی

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

12 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

برای سوال 57 میتونستید این گونه حل کنید :
( از اتحاد مزدوج استفاده کردم )
مربع 1 – مربع 2 = (2-1) (1+2)
مربع 3 – مربع 4 = (4-3) (3+4)
مربع 5 – مربع 6 = (6-5) (5+6)
مربع 7 – مربع 8 = (8-7) (7+8)
مربع 9 – مربع 10 = (10-9) (9+10)
.
.
.
مربع (n-1) – مربع n =
(n-1-n) (n+n-1)
خب حالا 1- در همه وجود داره و با فاکتور گرفتن اون پی میبریم باید جمع اعداد 1 تا n رو در 1- ضرب کنیم !
پس تا 12 میشه 78 ضربدر 1- میشه 78-

سلام
در سوال ۶۲ گزینه ی ۲ کایت نمیشه کایت قطراش عمود منصفه

ببخشید کسایی که امتحان پیشرفت تحصیلی رو دادند این هفته
می دونن که سولا توی یک صفحه هست؟
یا هر سوالی تو صفحه جداعه و وقت سوالا جداعه؟
کلا میشه یه توضیحی بدین ممنون

سلام
من ندادم ولی فکر کنم جداعه چون به ما گفتن ظاهرا فقط به سوالایی که حل نکردیم میتونیم دسترسی داشته باشیم پس احتمالا توی صفحات جداعه

😭😭😭

سلام
ببخشید در تمرین 80 (اخرین تمرین) گفته که یک سانتی متر از هر طرف طول به سمت داخل میایم اون وقت چطوری نوشته شده که اون دو تا مستطیل کوچک دو طرف طولشون 1 هستش؟ میشه توضیح بدین ممنون میشم

سلام بله اشتباه تایپ کردم ولی سوالم اینه که طوری یک سانت کم کردن به معنی یک سانت بودن دو ضلع هستش؟

سلام عذر میخوام وقتتون رو گرفتم تازه متوجه خواسته مسئله شدم که در واقع اون خط های تیره رنگی که کشیده شده طول و عرضشون داده شده ببخشید واقعا بد متوجه شده بودم…