۵۱. کدام مجموعه نشان‌دهندهٔ اعضای مجموعهٔ \(\Big\{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\times n\,\big|\,n\in\mathbb{W},n\leq5\Big\}\) است؟
۱) \(\{0,1,2,-3,-4,5\}\)
۲)‌ \(\{0,-1,2,3,-4,-5\}\)
۳) \(\{0,1,-2,-3,4,5\}\)
۴) \(\{0,-1,-2,3,4,-5\}\)

پاسخ تشریحی


۵۲. با نقاط مشخص شده روی شکل، مثلثی به‌دلخواه رسم‌ می‌کنیم. احتمال آنکه این دو مثلث دو شرط زیر را داشته باشد، چقدر است؟
\(\bullet\) یکی از رئوس حتماً \(A\) باشد.
\(\bullet\) دو رأس دیگر همزمان روی \(d’\) نباشند.

۱) \(\frac{3}{5}\)
۲) \(\frac{2}{5}\)
۳) \(\frac{11}{35}\)
۴)‌ \(\frac{29}{35}\)

پاسخ تشریحی


۵۳. مجموعهٔ \(A=\{1,2,\dots,18\}\) مفروض است. چند زیرمجموعهٔ حداکثر \(5\) عضوی از \(A\) می‌توان نوشت که شامل اعضای \(1\)، \(2\)، و \(3\) باشند؟
۱) \(120\)
۲) \(121\)
۳) \(122\)
۴) \(123\)

پاسخ تشریحی


۵۴. در نمایش اعشاری عدد \(\frac{2039}{1650}\)، ۲۶اُمین رقم بعد از ممیز کدام است؟
۱) \(5\)
۲)‌ \(7\)
۳) \(3\)
۴) \(2\)

پاسخ تشریحی


۵۵. مستطیلی به ابعاد \(a\times b\) \((a > b)\) مفروض است. اگر مستطیلی متشابه با آن به ابعاد \(c\times d\) \((c < d)\) رسم کنیم و روی قطرهای هر دو مستطیل مثلث‌های متساوی‌الاضلاعی بنا کنیم، نسبت مساحت مثلث‌ها کدام است؟
۱) \((\frac{a}{d})^2\)
۲) \((\frac{c}{b})^2\)
۳) \((\frac{a}{c})^2\)
۴) \((\frac{a}{b})^2\)

پاسخ تشریحی


۵۶. چند گزاره از گزاره‌های زیر همواره درست هستند؟
\(\bullet\) ریشهٔ سوم هر عدد از ریشهٔ دوم آن کوچک‌تر است.
\(\bullet\) تساوی \(\sqrt[n]{\sqrt[n+1]{a}}=\sqrt[n+1]{\sqrt[n]{a}}\) \((n\geq2,n\in\mathbb{N})\) فقط در صورتی برقرار است که \(a\geq0\).
\(\bullet\) اگر \(x < 0\)، آنگاه \(-3\sqrt[3]{x^3}-2\sqrt{x^2}=-x\).
۱) \(0\)
۲) \(1\)
۳) \(2\)
۴) \(3\)

پاسخ تشریحی


۵۷. کدام عدد از بقیه کوچکتر است؟
۱) \(\sqrt[3]{81\times8\times5}\)
۲) \(\sqrt{50\times49}\)
۳) \(\sqrt[3]{9^2\times11^4}\)
۴) \(\sqrt{64\times242}\)

پاسخ تشریحی


۵۸. با توجه به معادلهٔ زیر، حاصل \(10x+y\) چقدر است؟
\[\frac{8^{3-2x}\times125^{1-y}}{0.25^{-y}\times16^{x+2}}=1.\]
۱) \(\frac{3}{10}\)
۲) \(4\)
۳) \(\frac{13}{10}\)
۴) \(13\)

پاسخ تشریحی


۵۹. مجموع ریشه‌های معادلهٔ \(x^3-4x^2+3x=0\) چقدر است؟
۱) \(3\)
۲) \(4\)
۳) \(-3\)
۴) \(2\)

پاسخ تشریحی


۶۰. کدام گزینه حاصل عبارت زیر است؟
\[\frac{3\sqrt[3]{16}-\big|-2\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{-250}\big|}{\sqrt[3]{108}}=\]
۱) \(\frac{1}{2}\sqrt[3]{4}\)
۲) \(\frac{\sqrt[3]{2}}{8}\)
۳) \(\frac{\sqrt[3]{4}}{8}\)
۴) \(\frac{-\sqrt[3]{2}}{4}\)

پاسخ تشریحی


۶۱. اگر \(A\) و \(B\) به‌ترتیب مجموعه جواب نامعادله‌های \(\frac{2x}{5}-\frac{x}{3} < 2\) و \(6+4x > \frac{2(x-1)}{3}\) باشند، \(A\cap B\) کدام است؟
۱) \(\{x\mid 2 < x < 20\}\)
۲) \(\{x\mid\frac{2}{15} < x < 20\}\)
۳) \(\{x\mid-2 < x < 30\}\)
۴) \(\{x\mid-\frac{2}{15} < x < 30\}\)

پاسخ تشریحی


۶۲. اگر \(2a^3 < 0\)، عبارت زیر برابر کدام گزینه است؟
\[\sqrt{a^2}+\sqrt[3]{a^3}+\sqrt[4]{a^4}+\dots+\sqrt[100]{a^{100}}\]
۱) \(100a\)
۲) \(a\)
۳) \(-a\)
۴) صفر

پاسخ تشریحی


۶۳. حاصل عبارت زیر چیست؟
\[\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{8}}+\frac{3}{\sqrt{8}+\sqrt{11}}+\dots+\frac{3}{\sqrt{35}+\sqrt{38}}\]
۱) \(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{38}}{3}\)
۲) \(\sqrt{5}-\sqrt{38}\)
۳) \(\frac{\sqrt{38}-\sqrt{5}}{3}\)
۴) \(\sqrt{38}-\sqrt{5}\)

پاسخ تشریحی


۶۴. کدام‌یک از چندجمله‌ای‌های زیر بر \(x+3\) بخش‌پذیر نیست؟
۱) \(x^3+2x^2-3x\)
۲) \(x^2+6x+9\)
۳) \(-4x^3-12x^2\)
۴) \(x^3-4x^2+4x\)

پاسخ تشریحی


۶۵. اگر داشته باشیم \(A=\dfrac{n(n-2)}{n+3}+\dfrac{\frac{1}{n+3}}{\frac{1}{3n-6}}\)، حاصل \(A^3\) کدام گزینه است؟
۱) \(n^3-8\)
۲) \(n^3-6n^2+12n-8\)
۳) \(n^3+6n^2+12n-8\)
۴) \(n^3-6n^2+12n+8\)

پاسخ تشریحی


۶۶. از برخورد سه خط \(x=-3\)، \(y=-4\)، و \(x+y=5\) یک مثلث ایجاد می‌شود. محیط این مثلث برابر با کدام گزینه است؟
۱) \(12+\sqrt{2}\)
۲) \(12(2+\sqrt{2})\)
۳) \(24\sqrt{2}\)
۴) \(48\)

پاسخ تشریحی


۶۷. «ماشین رسّام» ماشینی است که براساس الگوریتم زیر کار می‌کند:
مرحلهٔ اول: مختصات یک نقطهٔ دلخواه مانند \(A\) را می‌گیرد.
مرحلهٔ دوم: محل نقطهٔ \(A\) را روی صفحهٔ مختصات می‌یابد.
مرحلهٔ سوم: از \(A\) به \(B\) (\(B\) قرینهٔ \(A\) نسبت به مبدأ مختصات است) وصل می‌کند.
مرحلهٔ چهارم: از \(B\)، \(2\) واحد به سمت پایین حرکت می‌کند و آن را \(C\) می‌نامد.
مرحلهٔ پنجم: معادلهٔ خط \(d\)، گذرنده از \(A\) و \(C\) را اعلام می‌کند.
اگر ورودی ماشین رسام \(A=\Big[{2\atop3}\Big]\) باشد، معادلهٔ خط \(d\) کدام است؟
۱) \(y=2x-1\)
۲) \(y=-3x-2\)
۳) \(y=2x-3\)
۴) \(y=-3x-4\)

پاسخ تشریحی


۶۸. اگر \(A=\Big\{\Big[{x\atop y}\Big]\mid x^2=(y+3)^2\Big\}\)، کدام‌یک از نمودارهای زیر مجموعهٔ نقاط \(A\) را نشان می‌دهد؟

پاسخ تشریحی


۶۹. با توجه به شکل زیر داریم \(AM=AN\)، \(MS=NS\)، و \(MP\) نیمساز زاویهٔ \(BMS\) است. زاویهٔ \(\alpha\) چقدر است؟ (\(\widehat{M}_1=29.5^\circ\) و \(\widehat{S}=\widehat{C}\))

۱) \(78^\circ\)
۲) \(85^\circ\)
۳) \(70^\circ\)
۴) \(62^\circ\)

پاسخ تشریحی


۷۰. از مجذور کسری \(3\) برابر آن را کم کردیم، حاصل برابر \(-\frac{9}{4}\) شد. مجموع صورت و مخرج این کسر کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟
۱) \(5\)
۲) \(4\)
۳) \(-1\)
۴) \(-4\)

پاسخ تشریحی


 

کتاب هوش فرازمینی et

مسابقه‌های ریاضی آنلاین

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵

جایزه‌های این هفته (پنج‌شنبه ۱۴ اسفند)

نفر اول، ۵۰ هزار تومان وجه نقد

نفر دوم، یک جلد کتاب کمیاب

نفر سوم، یک کمیو به ارزش ۵۰۰ هزار تومان

پای کلاسیکو

مسئلهٔ هفته

یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. فرض کنید \(A\) مساحت کل مکعب‌مستطیل، و \(B\) مجموع مساحت کل مکعب‌های \(1\times1\times1\) سازندهٔ مکعب‌مستطیل باشد. همهٔ \(n\)هایی را پیدا کنید که برای آنها، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی باشد.


راهنمایی: شکل زیر، مثالی است که در آن \(n=5\). در این مثال، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی نیست!


ارسال پاسخمسائل بیشتر

معرفی کتاب

سرگذشت یک پژوهش علمی
بهترین هدیه برای علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش


عمو پترس

دربارهٔ کتابکتاب‌های بیشتر

پیشرفت تحصیلی سمپاد ۹۹

کتاب هوش ET

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات