اعداد زیر را در نظر بگیرید:
\[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.\]به روش‌های مختلفی می‌توان اعداد بالا را به دو یا چند گروه تقسیم کرد. برای مثال، می‌توان این اعداد را به چهار گروه تقسیم کرد:
\[\begin{aligned}&\bullet\;0,3,4,5\\&\bullet\;2,9\\&\bullet\;7\\&\bullet\;1,6,8.\end{aligned}\]
مجموع اعداد هریک از گروه‌های بالا برابر است با:
\[\begin{aligned}&\bullet\;0+3+4+5=12\\&\bullet\;2+9=11\\&\bullet\;7=7\\&\bullet\;1+6+8=15.\end{aligned}\]
به چند روش می‌توان اعداد \(0\)، \(1\)، \(2\)، \(3\)، \(4\)، \(5\)، \(6\)، \(7\)، \(8\)، و \(9\) را به دو یا چند گروه تقسیم کرد به‌طوری‌که مجموع اعداد همهٔ گروه‌ها یکسان باشند؟


راهنمایی: در زیر، دو حالت‌ از جواب‌های مسئله را مشاهده می‌کنید.


 

پاسخ تشریحی

 


 

 

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

ابتدا قانون دنبالهٔ زیر را کشف کنید. \[1,1,4,9,25,64,\dots\] سپس، سعی کنید روش هوشمندانه‌ای برای جمع زدن جمله‌های اول تا نهم این دنباله بیابید.

ارسال پاسخ

 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
20 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

8حالت

لطفا رابطه افراز اعداد را قرار دهید

جواب 32 مسئله طولانی بود و تمرینی از شمارنده ها. گاهی سولات گنگ است اما در هر حال جواب من 32 است ولی به طرزی دیگر.

9تا

8حالت

5حالت.

5حالت

مانند مثال به هر گروه یک صفر اضافه شود .۵ حالت

پاسخ مسئله 3 مسابقه ریاضی تکمیلی
احتراما پاسخ 20 روش است.

پاسخ مسئله 3 مسابقه ریاضی تکمیلی
احتراما به نظرم پاسخ 20 است.

6

8 حالت

29 حالت

6