هر ماه چند فیلم ریاضی از اساتید برجستهٔ ریاضیات، در سایت تکمیلی منتشر می‌شود. این ویدئوها را با زیرنویس اختصاصی سایت تکمیلی ببینید و آنها را برای عاشقان ریاضیات بفرستید.