هر هفته یک فیلم ریاضی از اساتید برجسته یا مؤسسات معتبر ریاضیات، در سایت تکمیلی منتشر می‌شود. این ویدئوها را با زیرنویس اختصاصی سایت تکمیلی ببینید و آنها را برای عاشقان ریاضیات بفرستید.

بز یا بنز؟!

در یک مسابقهٔ تلویزیونی قدیمی، مجری سه‌تا در به شرکت‌کننده نشان می‌داد. پشت دوتا در بز بود و پشت یک در بنز! شرکت‌کننده یکی از درها را انتخاب می‌کرد. مجری (که می‌دانست پشت کدام درها بز است) یکی از دو در دیگر را باز می‌کرد و بز را به شرکت‌کننده نشان می‌داد. سپس مجری به شرکت‌کننده اجازه می‌داد که بتواند دری را که قبلاً انتخاب کرده بود، عوض کند.
آیا شرکت کننده باید در را عوض می‌کرد؟ یا عوض نمی‌کرد؟ یا عوض کردن یا نکردن در، فرقی نداشت؟

مسئلهٔ ازدواج

مرد جوانی می‌خواهد ازدواج کند. او تصمیم می‌گیرد به خواستگاری حداکثر $100$ دختر خانم برود. او پس از آشنا شدن با هر دختر تصمیم می‌گیرد که با او ازدواج کند یا به خواستگاری دختر دیگری برود. هربار که دختری را نپذیرد دیگر نمی‌تواند دوباره از آن دختر خواستگاری کند. نهایتاً او باید فقط یک دختر را انتخاب و با او ازدواج کند.
«مسئلهٔ ازدواج» تعیین بهترین راه‌کار برای این مرد جوان است.

اعداد فراگلدباخی

هر عدد زوج بزرگ‌تر از \(2\) را می‌توان به‌صورت مجموع دو عدد اول نوشت.
آیا برای اثبات حدس گلدباخ، پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟

دنبالهٔ ریکامن

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]