روی بخش مورد نظر کلیک کنید و سپس تمرینی را که می‌خواهید انتخاب کنید.

۱. از یک روزنامه فقط یک برگ آن در دست است که شمارۀ صفحه‌های $11$، $12$، $29$ و $30$ روی آن دیده می‌شود. ادامهٔ مطلب…

۲. اگر روی ساعت ویندوز کلیک کنید و «Change date and time settings» را انتخاب کنید، پنجر‌‌ۀ «Date and Time» ظاهر می‌شود. ادامهٔ مطلب… 

۳. نصرت‌آقا نقاش روی پلۀ وسط نردبانش ایستاده است. ادامهٔ مطلب… 

۴. روی محور اعداد صحیح، بین $-1.2$ و $-11.6$ چند عدد صحیح وجود دارد؟ ادامهٔ مطلب… 

۵. روایت می‌کنند، وقتی ارشمیدس ($287$-$212$ پیش از میلاد) به ریاضیات می‌پرداخت، حتی گرسنگی را از یاد می‌برد. ادامهٔ مطلب… 

۱. یک محور اعداد صحیح رسم کنید و یک پرگار در دست بگیرید! ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۳. برای هر یک از قانون‌های زیر، یک الگوی عددی بسازید. ادامهٔ مطلب…

۴. جاهای خالی را با علامت‌های «$+$» و «$-$» طوری پر کنید که حاصل، ادامهٔ مطلب…

۵. عبارت زیر را طوری پرانتز گذاری کنید تا تساوی برقرار شود. ادامهٔ مطلب…

۶. آیا می‌توانید خانه‌های خالی جدول سمت راست را با عددهای طبیعی طوری پر کنید که مجموع هر سطر برابر صفر شود؟ ادامهٔ مطلب…

۷. فرض کنید در آسانسور ساختمانی که $50$ طبقه دارد، ایستاده‌اید. ادامهٔ مطلب…

۸. الف) جاهای خالی را با علامت‌های «$+$» و «$-$» طوری پر کنید که حاصل عبارت زیر برابر $1$ باشد. ادامهٔ مطلب…

۹. در فصل اول با یک مثلث عددی مشهور آشنا شدید. ادامهٔ مطلب…

۱۰. جدول زیر، رده‌بندی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) در پایان نیم‌فصل سال $1391$ است. ادامهٔ مطلب…

۱۱. جای خالی را طوری پر کنید که مجموع اعداد دو سطر با هم برابر شوند. ادامهٔ مطلب…

۱۲. در جدول زیر، در سطر اول عدد صفر را در خانۀ وسط قرار داده‌ایم و اعداد صحیح دیگر را به ترتیب قبل و بعد از آن نوشته‌ایم. ادامهٔ مطلب…

۱۳. در شکل روبه‌رو، شش پاره‌خط (با رنگ‌های متفاوت) رسم کرده‌‌ایم و سپس روی هریک سه دایره قرار داده‌ایم. ادامهٔ مطلب…

در جدول زیر، دسته‌های سه‌تایی عددها را به‌صورت افقی، عمودی یا مورّب در نظر بگیرید. ادامهٔ مطلب…

۱. جاهای خالی را با دو عدد صحیح پر کنید به‌طوری‌که تساوی برقرار باشد. ادامهٔ مطلب…

۲. تمام جفت عددهای صحیحی را پیدا کنید که حاصل‌ضرب آنها $18$ باشد. ادامهٔ مطلب…

۳. حاصل هریک از عبارت‌های زیر را به‌دست آورید. ادامهٔ مطلب…

۴. ابتدا جدول‌ضرب زیر را کامل کنید. ادامهٔ مطلب…

۵. اختلاف دمای دو جسم $8$ درجه است. ادامهٔ مطلب…

۶. هریک از عبارت‌های زیر را طوری پرانتزگذاری کنید که تساوی برقرار شود. ادامهٔ مطلب…

۷. در یک آزمون تستی، برای هر پاسخ درست $4$ نمرۀ مثبت و برای هر پاسخ نادرست، $2$ نمرۀ منفی در نظر می‌گیرند. ادامهٔ مطلب…