ریاضی دهم

جلسهٔ‌ اول: تعریف دنباله

تمرین‌های جلسهٔ‌ اول

جلسهٔ دوم: هندسه و موسیقی اعضای یک دنباله!

جلسهٔ سوم: دنبالهٔ حسابی

تمرین‌های جلسهٔ‌ سوم

جلسهٔ‌ چهارم: واسطهٔ حسابی

جلسهٔ پنجم: دنبالهٔ هندسی

تمرین‌های جلسهٔ پنجم

جلسهٔ ششم: واسطهٔ هندسی

جلسهٔ هفتم: تمرین‌های تکمیلی


قضیه‌های هندسه

برای مشاهدهٔ قضیه‌های پرکاربرد هندسه و اثبات‌ آنها، اینجا را کلیک کنید


ریاضی هشتم

اولویت عملگرها

فاکتورگیری

کسرهای مصری (مبحث ریاضی تکمیلی)

جلسهٔ اول: تعریف کسر مصری

تمرین‌های جلسهٔ اول

جلسهٔ دوم: الگوریتم حریصانه

تمرین‌های جلسهٔ دوم

جلسهٔ سوم: فرمول کسر مصری با دو جمله

تمرین‌های جلسهٔ سوم

جلسهٔ چهارم: تمرین‌های گوناگون از کسرهای مصری

جلسهٔ پنجم: مسائل باز در کسرهای مصری


ریاضی نهم

مجموعه‌ها (در حال تکمیل)

جلسهٔ اول: معرفی مجموعه

جلسهٔ دوم: عضویت و برابری

جلسهٔ سوم: زیرمجموعه

تمرین‌های جلسه‌های اول، دوم، و سوم

جلسهٔ چهارم: نمایش مجموعه‌ها نمودار ون

جلسهٔ پنجم: نمایش مجموعه‌های با نمادهای ریاضی

تمرین‌های جلسهٔ پنجم

جلسهٔ ششم: اجتماع و اشتراک

تمرین‌های جلسهٔ ششم

جلسهٔ هفتم: تفاضل مجموعه‌ها

تمرین‌های جلسهٔ هفتم

آزمون آنلاین (به‌زودی!)

اتحاد و تجزیه (در حال تکمیل)

جلسهٔ اول: تعریف اتحاد

تمرین‌های جلسهٔ اول

جلسهٔ دوم: یک‌جمله‌ای‌ها

تمرین‌های جلسهٔ دوم

جلسهٔ سوم: چندجمله‌ای‌ها

تمرین‌های جلسهٔ سوم

جلسهٔ چهارم: درجهٔ چندجمله‌ای‌ها

تمرین‌های جلسهٔ چهارم

جلسهٔ پنجم: ریشه

تمرین‌های جلسهٔ پنجم

جلسهٔ ششم: تقسیم چندجمله‌ای‌ها

تمرین‌های جلسهٔ ششم

جلسهٔ هفتم: ریشهٔ مقسوم‌علیه و محاسبهٔ باقی‌مانده

تمرین‌های جلسهٔ هفتم

جلسهٔ هشتم: روش هورنر

تمرین‌های جلسهٔ هشتم

جلسهٔ نهم: بخش‌پذیری در چندجمله‌ای‌ها 

تمرین‌های جلسهٔ نهم

جلسهٔ‌ دهم: تعریف تجزیه

تمرین‌های جلسهٔ دهم

جلسهٔ یازدهم: رفتار چندجمله‌ای‌ها

تمرین‌های جلسهٔ یازدهم 

جلسهٔ دوازدهم: فاکتورگیری

تمرین‌های جلسهٔ دوازدهم

جلسهٔ سیزدهم: اتحاد مربع دوجمله‌ای

تمرین‌های جلسهٔ سیزدهم 

جلسهٔ چهاردهم: اتحاد مزدوج

تمرین‌های جلسهٔ چهاردهم

جلسهٔ پانزدهم: اتحاد جمله مشترک

تمرین‌های جلسهٔ پانزدهم


مربع‌سازی (به‌زودی!)

مجموع مربعات (به‌زودی!)

مربع چندجمله‌ای (به‌زودی!)

تجزیهٔ \(x^4+ax^2+b\) (به‌زودی!)

اتحاد چاق و لاغر (به‌زودی!)

تکنیک‌های سنتی تجزیه (به‌زودی!)

چهل تمرین سخت تجزیه: (به‌زودی!)

….. ادامه دارد!