خارج‌قسمت و باقی‌ماندهٔ هریک از تقسیم‌های زیر را با استفاده از روش هورنر به‌دست آورید.

الف) \(3x^3-17x^2+15x-25\) تقسیم بر \(x-5\)

ب) \(5x^3+18x^2+7x-8\) تقسیم بر \(x+3\)

ج) \(4x^3-9x+8x^2-18\) تقسیم بر \(x+2\)

د) \(-x^3+75x-250\) تقسیم بر \(x+10\)

هـ) \(5x^3+6x+8\) تقسیم بر \(x-4\)

و) \(x^5-13x^4-120x+80\) تقسیم بر \(x+3\)

ز) \(x^3+512\) تقسیم بر \(x+8\)

ح) \(-3x^4\) تقسیم بر \(x-2\)

ط) \(3x^3-4x^2+5\) تقسیم بر \(x-\frac{3}{2}\)

ی) \(4x^3+16x^2-23x-15\) تقسیم بر \(x+\frac{1}{2}\)

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات