نمونه سوال ریاضی

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱ – رایگان
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱ – رایگان
سؤال‌ تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۱ – رایگان


برای شرکت در آزمون‌های زیر، اشتراک ویژه بخرید.

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۲
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۲
سؤال‌ تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۲ (۱) – رایگان
‌سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۲ (۲) – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۳
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۳

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۴
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۴
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۴ (۱) – رایگان
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۴ (۲) – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۵
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین ۵
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۵ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۶
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۶
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۶ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۷
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۷

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۸
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۸
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۸ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۹
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۹
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۹ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۰
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۰
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۱۰ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۱
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۱
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۱۱ – رایگان

آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۲
پاسخ‌نامهٔ تشریحی آزمون آنلاین هوش پیشرفته ۱۲
سؤال تشریحی آزمون هوش پیشرفته ۱۲ – رایگان

منبع

P.J. Carter, Advanced IQ tests, Kogan page, London, 2008.

مسابقه ریاضی