تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ هشتمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۸

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 36

\[ 1, 31, 59, 85, 109, ?\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

2 / 36

سه سکه را پرتاب کردیم و دوتای آن رو آمده است. در پرتاب مجدد سه سکه چند درصد احتمال دارد که حداقل دو سکه رو آمده باشد؟

3 / 36

تست هوش
کدام شکل به سپر بالا شبیه‌تر است؟

4 / 36

حروف زیر از عبارتی است که حروف اول کلمات و فواصل بین آنها حذف شده است. این عبارت را بنویسید.
و‌ز‌ه‌ع‌ا‌‌ل‌ی‌ت‌‌ازم‌ا‌ن

5 / 36

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

6 / 36

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های \(3\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(A\)، \(C\)، \(D\)، و \(B\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)

تست هوش

کدام کلید کار نکرده است؟

7 / 36

با توجه به عبارات زیر، دو کلمه پیدا کنید که تفاوت آنها در حذف یک حرف باشد. (برای مثال، تفاوت «مهیار» و «مهدیار» در حذف یک حرف است.)
جانوری با چنگال‌های خاردار
به‌معنای نزدیکی

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

8 / 36

اگر \(32\) دقیقه قبل، سه برابر زمانی که از الان تا نیمه‌شب مانده، از ساعت \(22\) گذشته باشد، چند دقیقه به نیمه‌شب مانده ‌است؟

9 / 36

سیانور - میل - سینا - رامی - لوس - ؟
کدام‌یک از کلمات زیر به دنبالِ ترتیبِ کلماتِ بالا، جای علامت سؤال می‌نشیند؟

10 / 36

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

11 / 36

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

12 / 36

\[ 1, 2.25, 3.75, 5.5, 7.5, 9.75, ?\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

13 / 36

\[\begin{aligned}&8\,3\quad6\,4\quad4\,5\quad?\,?\\&9\,6\quad6\,5\quad3\,4\quad?\,?\end{aligned}\]حاصل‌جمع چهار رقمی که باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار داده شوند، برابر است با:

14 / 36

از هر دایره یک لغت پیدا کنید، ابتدا نقطۀ شروع هر دو را پیدا کرده ساعتگرد بچرخید و حروف جا افتاده را پر کنید. لغت‌ها باهم یک عبارت را می‌سازند.

تست هوش

(این عبارت را در کادر زیر بنویسید.)

15 / 36

تست هوش
شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

16 / 36

کدام دو عبارت بیشترین شباهت معنایی را به هم دارند؟

17 / 36

فقط یکی از موارد زیر، انگرامِ (به‌هم ریختهٔ) یک کلمۀ 5حرفی است. آن را پیدا کنید و حروف آن را مرتب بنویسید.
چرمزه، فام‌بس، تراع‌پس، هاشوخ، کم‌‌نزن

کلمهٔ پنج‌حرفی (مرتب شده) را داخل کادر زیر بنویسید.

18 / 36

برای کامل کردن کلمۀ 9‌حرفیِ مورد نظر، مربع را از یکی از 4‌گوشۀ آن شروع کنید، تا مرکز مربع مارپیچی و ساعتگرد چرخیده و حروف جا افتاده را پیدا کنید.

تست هوش

(کلمهٔ 9حرفی را داخل کادر زیر بنویسید.)

19 / 36

جای خالیِ داخل پرانتز را با یک کلمۀ 4 حرفی طوری پر کنید که کلمۀ جدیدی با کلمۀ سمت راست شکل دهد، و در عین حال جلوی کلمۀ سمت چپ قرار گرفته، با آن نیز کلمۀ دیگری بسازد.
توان(* * * *)ده

(کلمهٔ چهارحرفی را داخل کادر زیر بنویسید.)

20 / 36

\[0,1,3,6,7,9,12,13,15,18,?,?\]
مجموع اعدادی که باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد، چقدر است؟

21 / 36

کدامیک از لغات زیر با بقیه فرق دارد؟

22 / 36

کدام دو کلمه بیشترین تضاد معنایی را با هم دارند؟

23 / 36

نسبت تست هوش به تست هوش، مثل نسبت تست هوش به کدام است؟

24 / 36

تست هوش

قسمت حذف شده کدام است؟

25 / 36

تست هوش

قسمت حذف شده کدام است؟

26 / 36

در هر دایره نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8حرفیِ متضاد را کامل کنید. حروف به صورت متوالی و هر کدام یکبار استفاده می‌شوند.

تست هوش

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

27 / 36

نسبت «بسته» به «محصور و پوشیده» مثل نسبت «باز» است به:

28 / 36

تست هوش

در جدول بالا چه عددی با دوتا کمترش سه‌تا فاصله، با نصفش دوتا فاصله، با پنج‌تا کمترش سه‌تا فاصله، و با سه‌برابرش سه‌تا فاصله دارد؟

29 / 36

در نمودار زیر دو کلمه \(6\) و \(4\)حرفی پیدا کنید. حروفِ هر کلمه از یک نقطه شروغ شده و به‌ترتیب تا آخر با وترهای دایره به هم وصل شده‌اند.
حروف در امتداد وترها روی محیط دایره به ترتیب چیده شده‌اند.

تست هوش

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

30 / 36

سه حرفِ متوالی از حروف الفبا را به حروف زیر اضافه کنید، و بدونِ شکستنِ توالیِ آنها کلمه‌ای جدید بسازید.
ع‌ا‌م‌ا‌ف‌ع‌ه

(این کلمه را داخل کادر زیر بنویسید.)

31 / 36

تست هوش
در شکل بالا، \(9\)تا کاشی وجود دارد. در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است با این شرط که اگر کاشی‌های اول و دوم شکل یکسانی در مکانی یکسان داشته باشند، آن شکل در کاشی سوم حذف می‌شود. یکی از این \(9\) کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

32 / 36

تست هوش

در کدام‌یک از مربع‌های زیر می‌توان یک نقطه سیاه اضافه کرد به‌طوری که موقعیت نقطه سیاه مشابه با شکل بالا باشد؟

33 / 36

دو عبارتِ ده حرفی بنویسید که عبارتِ «ناک جون باشی» انگرام (به‌هم ریختهٔ) هر دویِ آنها باشد.

34 / 36

تست هوش
در جدول بالا، حاصل‌ضرب بزرگترین عدد فرد و کوچکترین عدد زوج چقدر است؟

35 / 36

حاصل تقسیم \(\frac{5}{9}\) بر \(\frac{15}{18}\) را به‌صورت یک کسر ساده‌نشدنی بنویسید.
برای نمایش خط کسزی از نماد «/» استفاده کنید. برای مثال، کسر \(\frac{1}{2}\) را به‌صورت \(1/2\) بنویسید.

36 / 36

با توجه به توضیحِ داده شده جاهای خالی را پر کنید و یک عبارت «جناسِ قلبِ کل» بسازید.
*ن* و **گ
راهنمایی: «خزینهٔ سیم و زر» و «پیکار»

توضیح. به کلمه یا عبارتی که از هر دو طرف به یک شکل خوانده می‌شود «جناس قلب کل» می‌گویند. مانند: همهمه، رادار

امتیاز شما

سؤال‌های تشریحی

۱.
تست هوش
شکل حذف شده را رسم کنید.


۲. مجموع سن پنج نفر از اعضای یک ‌خانواده برابر \(107\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مرجان و مهتاب \(29\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مهتاب و مریم \(44\) است.
\(\bullet\) مجموع سن مریم و بهار \(57\) است.
\(\bullet\) مجموع سن بهار و مونا \(46\) است.

سن هریک از این پنج نفر را به‌دست آورید.


۳. سن حسین یک‌ویک‌سوم سن محسن است و سن محسن یک‌ویک‌سوم سن مهدی است. مجموع سن این سه‌ نفر \(74\) است. سن هرکدام را حساب کنید.


۴.
تست هوش
شکل حذف شده را رسم کنید.


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات