تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ هفتمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۷

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 38

چند دایره از اندازه‌های مختلف در شکل زیر دیده می‌شود؟
تست هوش

2 / 38

میانگین سه عدد \(48\) است. اگر میانگین دوتا از آن‌ها \(56\) باشد، عدد سوم چیست؟

3 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

4 / 38

حروفِ بعضی از هجاها نامرتب است، آنها را در جای مناسب بگذارید؛ سپس هجاهای سه‌حرفی را پشت سر هم بچینید تا به یک مصرع برسید.
بها راه بدی تنه بهر فاز ستن طبل نشا

5 / 38

در امتداد خطوط بین ستاره‌ها طوری حرکت کنید که بتوانید یک کلمۀ 10‌حرفی بسازید. هر حرف فقط یک‌بار استفاده می‌شود.

6 / 38

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

7 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

8 / 38

نسبت «ماکتِ دندان» به «دندان» مثل نسبت «سازۀ فرم شاخه‌ای» است به:

9 / 38

تست هوش

قسمت حذف شده کدام است؟

10 / 38

با توجه به دو کلمهٔ «طارم» و «طناب»، و با حفظ معنیِ آنها، دو کلمهٔ هم قافیه بنویسید.

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

11 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

12 / 38

تست هوش
حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد چقدر است؟

13 / 38

تست هوش
شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

14 / 38

سیزده سال بعد، مجموع سن سه بردار برابر \(94\) است. نُه سال بعد، مجموع سن این سه برادر چقدر است؟

15 / 38

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $D$ لامپ‌های \(3\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(C\)، \(A\)، \(D\)، و \(B\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)

تست هوش

کدام کلید کار نکرده است؟

16 / 38

کدام دو کلمه بیشترین تضاد معنایی را با هم دارند؟

17 / 38

حمید، علی، و شروین مقداری پول را بین خودشان قسمت کردند. حمید \(\frac{2}{5}\) پول را برداشت. علی \(0.55\) از پول برداشت و سهم شروین \(45\) هزارتومان شد. مقدار پول اولیه چقدر بوده است؟

18 / 38

کدامیک از کلمات زیر بیشترین شباهت معنایی را با کلمۀ «ذاتی» دارند؟

19 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

20 / 38

جای خالیِ داخل پرانتز را با یک کلمۀ 4 حرفی طوری پر کنید که کلمۀ جدیدی با کلمۀ سمت راست شکل دهد، و در عین حال جلوی کلمۀ سمت چپ قرار گرفته، با آن نیز کلمۀ دیگری بسازد.
توان ( * * * * ) سنگ

21 / 38

در هر مربع حروفِ یک کلمۀ 9‌حرفی وجود دارد، این دو کلمۀ متضاد را بنویسید.

تست هوش

22 / 38

تست هوش
کدام‌یک از سپرهای زیر شباهت بیشتری به سپر بالا دارد؟

23 / 38

داخل پرانتز کلمه‌ای بگذارید که با کلمۀ سمت راست کلمۀ جدیدی بسازد. و وقتی در جلوی کلمۀ سمت چپ قرار می‌گیرد نیز یک کلمۀ دیگر بسازد.
مکتب ( * * * * ) داری

24 / 38

کدام عدد با بقیه متفاوت است؟

25 / 38

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

26 / 38

\[100, 97.25, 91.75, 83.5,?\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

27 / 38

در هر دایره نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، پادساعتگرد بچرخید تا نام دو جانور 8حرفی را کامل کنید.

تست هوش

(نام این دو جانور را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

28 / 38

کدامیک از کلمات زیر با بقیه تفاوت دارد؟

29 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

30 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

31 / 38

بلندترین کلمۀ معنی‌دار که از حروفِ زیر می‌توان ساخت را در کادر بنویسید. هر حرف ممکن است دو بار استفاده شود یا استفاده نشود.
ژ، ف، د، ا، ذ، گ، ی، ر، م

32 / 38

حروف زیر از جمله‌ای است که حروف اول هر کلمه و فواصل حذف شده است. جمله را بنویسید.
ست‌ده‌دارد‌ست‌گیر‌ارد

33 / 38

تست هوش
در این نمودار دو کلمۀ متضاد وجود دارد. حروف اوّلی در دایرۀ بیرونی پادساعتگرد و حروف دوّمی را در دایرۀ درونی ساعتگرد چیده شده است. حروف جا افتاده را پیدا کرده و کلمه‌ها را کامل کنید.

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

34 / 38

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) به‌طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمزرنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
سوارِ کشتی شدن (بادبان، ماجراجویی، ایجاد کردن)
افتتاح کردن (گفتار، اختراع کردن، معرفی کردن)

35 / 38

تست هوش
حرف مقابل دو حرف ساعتگرد بعد از حرف مقابل سه حرف پادساعتگرد بعد از حرف «ث» چیست؟

36 / 38

\[ 71,81,74,77,77,73, 80, 69,?\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

37 / 38

نسبت تست هوش به تست هوش، مانند نسبت تست هوش است به:

38 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

امتیاز شما

سؤال‌های تشریحی

۱.
تست هوش
از کدام خانهٔ جدول بالا شروع به حرکت کنیم و به خانه گنج برسیم با این شرط که از تمام خانه‌ها دقیقاً یک‌بار بگذریم؟
1N 2W به‌معنای 1 خانه به سمت شمال و 2 خانه به سمت غرب است.


۲.
تست هوش
اعداد زیر را طوری در خانه‌های خالی قرار دهید که مجموع هر سطر و هر ستون برابر \(21\) شود.
\[\begin{aligned}&6\;6\;6\\&5\;5\;8\\&7\;3\end{aligned}\]


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات