تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ چهارمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۴

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 35

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) به‌طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمز رنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
اولین (دومین، بعدی، آخرین)
ماقبلِ آخر ( آخرین، سومین، قبلی)

2 / 35

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

3 / 35

ابتدا نقطۀ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، سپس به‌صورت مارپیچی و ساعتگرد تا مرکز مربع بچرخید و کلمۀ 9‌حرفی را در کادر زیر بنویسید.

تست هوش

4 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

5 / 35

تست هوش
کدام حرف، دو حرف ساعتگرد بعد از حرفی است که مقابل سه حرف پادساعتگرد بعد از حرف «پ» قرار دارد؟

6 / 35

ابتکارات، تارنواز، زادگاه، ؟
به‌جای علامت سؤال کدامیک از کلمات زیر قرار می‌گیرد؟

7 / 35

کدام دو کلمه بیشترین شباهت معنایی را به هم دارند؟

8 / 35

تست هوش
کمان حذف شده، کدام است؟

9 / 35

\[100,97.4,94.8,?,89.6,87\]
در دنبالهٔ بالا، به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

10 / 35

یک جفت از این کلماتِ 4حرفی را به هم وصل کرده و یک کلمۀ 8‌حرفی بسازید.

11 / 35

تست هوش
چند درصد شکل بالا تیره است؟

12 / 35

یک‌سومِ یک‌چهارمِ یک‌پنجمِ نصفِ \(120\) چند است؟

13 / 35

\[\begin{aligned}&53\;(3)\;59\\&92\;(4)\;98\\&34\;(2)\;38\\&71\;(?)\;79\end{aligned}\]
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

14 / 35

با استفاده از 4‌حرفِ «ب‌»، «ا‌»، «ر‌»، و «س» یک کلمۀ 7حرفی بسازید.

15 / 35

برای کامل کردن کلمۀ 9‌حرفیِ مورد نظر، از یکی از 4‌گوشۀ مربع شروع به حرکت کنید، حروف جا افتاده را پیدا کرده و تا مرکز مربع مارپیچ و ساعتگرد بچرخید.
تست هوش

16 / 35

کدامیک از کلمات زیر با بقیه تفاوت دارد؟

17 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال کدام شکل را باید قرار داد؟

18 / 35

دو کلمه‌ را تشخیص دهید که هم‌آوا هستند اما رسم‌الخطِ متفاوتی دارند، با این معانی:
نسیمِ ملایم و خنکی که از مشرق می‌وزد، و به پیام رسان معروف است.
نام شهری در یمن که بلقیس در زمان سلیمانِ نبی، ملکۀ آنجا بود.

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

19 / 35

اگر \(5862\) به \(714\)،
و \(3498\) به \(1113\)،
و \(9516\) به \(156\) تبدیل شود،
آنگاه \(8257\) باید به چه عددی تبدیل شود؟

20 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

21 / 35

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

22 / 35

نسبت موهر به پشم مثل نسبت جیر است به:

23 / 35

در نمودار زیر، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8 حرفی متضاد پیدا کنید. نقطهٔ شروع این دو کلمه، لزوماً در یک دایره نیست.

تست هوش

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

24 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل را باید قرار داد؟

25 / 35

کدام شکل با بقیه فرق دارد؟

26 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال، کدام شکل زیر را باید قرار داد؟

27 / 35

از ترکیب کدام چهار جزء می‌توان به دو کلمۀ متضاد رسید؟

28 / 35

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

29 / 35

تست هوش
میلحه عددی را از جدول بالا انتخاب کرده است که خاصیت‌های زیر را دارد.
\(\bullet\) سه مکان دورتر از عدد ملیحه، عددی وجود دارد که \(3\) واحد از عدد ملیحه بیشتر است.
\(\bullet\) دو مکان دورتر از عدد ملیحه، عددی وجود دارد که دوبرابر عدد ملیحه است.
\(\bullet\) دو مکان دورتر از عدد ملیحه، عددی وجود دارد که \(4\) واحد از عدد ملیحه کمتر است.
\(\bullet\) دو مکان دورتر از عدد ملیحه، عددی وجود دارد که از تقسیم عدد ملیحه بر \(3\) به‌دست می‌آید.

30 / 35

در عبارت «برکه‌ای شفاف‌تر از آینه» کدامیک از کلمات زیر بیشترین تضاد معنایی را با کلمۀ «شفاف» دارند؟

31 / 35


قسمت حذف شده، کدام است؟

32 / 35

کدام عدد با بقیه فرق دارد؟

33 / 35

اگر ریسمان در چانه (2 در 6) زنخدان است، آیا می‌توانید چهارپایی را در ساختمانی بلند پیدا کنید؟ (2 در 9)

34 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

35 / 35

در هر یک از کلمات عبارت «او پاداری مه تا که قهر کاری» یک حرف را تغییر دهید طوری که به یک مصرع شعر برسید و آن مصرع را در کادر زیر بنویسید.

امتیاز شما

تست‌های هوش آنلاین بیشتر

سؤال‌های تشریحی

۱. در دنبالهٔ زیر، پنج عدد پشت‌سرهم پیدا کنید به‌طوری‌که حاصل‌جمع آنها برابر \(23\) شود.
\[6,2,9,3,4,7,2,9,3,2,6,4,9,1,2\]


۲. شکل حذف شده از الگوی زیر را رسم کنید.
تست هوش


۳. اعداد \(1\) تا \(6\) (هر کدام یک‌بار) را به‌گونه‌ای در دایره‌های قرار دهید که هر سه شرط زیر برقرار باشد.
\(\bullet\) مجموع اعداد \(1\) و \(4\) و همهٔ اعدادی که بین آنها می‌آیند برابر \(12\) باشد.
\(\bullet\) مجموع اعداد \(4\) و \(6\) و همهٔ اعدادی که بین آنها می‌آیند برابر \(21\) باشد.
\(\bullet\) مجموع اعداد \(1\) و \(2\) و همهٔ اعدادی که بین آنها می‌آیند برابر \(8\) باشد.
تست هوش


۴. شکل حذف شده از الگوی زیر را رسم کنید.
تست هوش


۵. می‌دانیم:
\(\bullet\) مجموع سن مریم و جواد \(33\) سال است.
\(\bullet\) مجموع سن علی و کمال \(95\) سال است.
\(\bullet\) مجموع سن سیمین و مریم \(72\) سال است.
\(\bullet\) مجموع سن مریم و کمال \(87\) سال است.
\(\bullet\) مجموع سن سیمین و جواد \(73\) سال است.

سن مریم، جواد، علی، کمال، و سیمین را به‌دست آورید.


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

13 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

**

تست هوش آنلاین ۴ ریاضیات تکمیلی (2).png

با درود گرم و صمیمانه
جواب “بله” یا خیر” مشخص میکند که خواننده جواب سوال را فهمیده یا نه ولی مشخص نمیکند “چه”جوابی را فهمیده است به طور غیر عامیانه سوال ایا برای “بودن” یا “نبودن” طرح میشود و نه برای “چیستی” وپس از ان نوبت به قضاوت برای درستی میرسد(البته این موضوع را برای تدقیق مطرح کردم وگر نه به طور ضمنی میتوان گفت فرمایش شما درست است….. مثالی میرنم-ایا ممکنه یه لیوان اب برام بیاری؟ خب 2 جواب منطقی میشود به این سوال داد 1-بله 2-یک لیوان اب اورده شود و هر دو درست است و اگر کسی برای مورد 1 بگوید پس چرا اب نمی اوری؟میگوییم شما پرسیدی ایا ممکن هست؟ و نگفتی “یک لیوان اب بیاور” خب این مثال در روزمره شاید عجیب باشد و ما برای سوال” ایا” در زندگی روزمره معمولا پاسخی از نوع2 بدهیم ولی برای سوال هوش(هوش کلامی و…) اینطور مطرح کردن سوال ممکن هست محل اختلاف شود.)

**در مورد قسمت دوم پاسختون با شما موافقم و در این قسمت حق باشماست.
با تشکر از دقت و حوصلتون

با تشکر از زمان و انرژی ای که خرج مباحثه و پاسخ میکنید.

*

تست هوش آنلاین ۴ ریاضیات تکمیلی (3).png

با سلام و درود
چند موردی رو در تصویر معلوم کردم که به فکرم رسید ممکنه درست باشه.لطفا بررسی کنید.مشناقم تا نظرتون رو بدونم.

با درود بی کران
همانطور که در تصویر مشخص کردم به نظر میرسه که علاوه بر کلمه ی “سر شاخه” کلمه ی “تثلیث” هم ممکنه جواب سوال باشه.
البته اگر از نظر ساختاری هم بررسی کنیم جز “تثلیث” بقیه کلمات با حرف “س” شروع و با حرف “ه” تمام میشوند.
با تشکر از سایت بی رقیبتون

تست هوش آنلاین ۴ ریاضیات تکمیلی.png

درود
خواهشا در صورت امکان تست های هوش را سریعتر تکمیل کنید.
ممنونم.

درود بر تکمیلی عزیز
3 مورد را میخواستم ذکر کنم…
اول انکه درابتدای متن صفحه ی معرفی هر ازمون تست هوش(1تا4) نوشته شده است که “این ترجمه ی اولین ازمون کتاب….”و فکر میکنم که از ازمون 2 به بعد به گونه ای دیگر نوشته شود بهتر است.
دوم انکه در منوی دست چپ در زیر قسمت تازه ها هنوز عنوان “تست هوش 2” دیده میشود(همانند صفحه ی نخست سایت) که ممکن است نیاز به به روز رسانی داشته باشد.
سوم اینکه خواهشمندم مثل 3 ازمون گذشته این ازمون(شماره 4) را تکمیل کنید و همچنان این کار با کیفیت و بینظیر را تا اخر(ازمون ها و …) ادامه دهید.
بسیار ممنونم.