از نوار سمت راست، پایهٔ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

ریاضی دوم دبستان

صفحه به صفحهٔ کتاب ریاضی دوم دبستان را با ویدئوهای سپیده جمالیان بیاموزید.

ویدئوهای ریاضی دوم (سپیده جمالیان)

ریاضی هفتم

در مدارس استعدادهای درخشان علاوه بر کتاب ریاضی هفتم، کتاب دیگری با عنوان ریاضی تکمیلی هفتم نیز تدریس می‌شود. راهنمای حل همهٔ مسائل کتاب ریاضی تکمیلی در سایت تکمیلی موجود است. این راه‌حل‌ها به‌صورت راهنمایی مرحله‌ به مرحله تا پاسخ نهایی هستند. استفادهٔ درست از این مجموعه، باعث افزایش مهارت حل مسئله خواهد شد.

ریاضی تکمیلی هفتم با جواب


در سال‌های گذشته، سازمان استعدادهای درخشان آزمون‌هایی را با عنوان «پیشرفت تحصیلی» یا «سنجش و پایش علمی» در مدارس سمپاد برگزار کرده است. مسائل ریاضی این آزمون‌ها به‌همراه پاسخ‌های واقعاً تشریحی در سایت تکمیلی موجود است.

مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد با جواب (پایهٔ هفتم)


در زیر، نمونه سؤالاتی از آزمون‌های معلمان برجستهٔ کشور و مسابقات معتبر بین‌المللی به تفکیک فصل‌های کتاب ریاضی هفتم ارائه شده است.
فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳ فصل ۴ فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷ فصل ۸

ریاضی هشتم

در مدارس استعدادهای درخشان علاوه بر کتاب ریاضی هشتم، کتاب دیگری با عنوان ریاضی تکمیلی هشتم نیز تدریس می‌شود. راهنمای حل همهٔ مسائل کتاب ریاضی تکمیلی در سایت تکمیلی موجود است. این راه‌حل‌ها به‌صورت راهنمایی مرحله‌ به مرحله تا پاسخ نهایی هستند. استفادهٔ درست از این مجموعه، باعث افزایش مهارت حل مسئله خواهد شد.

ریاضی تکمیلی هشتم با جواب


در سال‌های گذشته، سازمان استعدادهای درخشان آزمون‌هایی را با عنوان «پیشرفت تحصیلی» یا «سنجش و پایش علمی» در مدارس سمپاد برگزار کرده است. مسائل ریاضی این آزمون‌ها به‌همراه پاسخ‌های واقعاً تشریحی در سایت تکمیلی موجود است.

مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد با جواب (پایهٔ هشتم)


در زیر، نمونه سؤالاتی از آزمون‌های معلمان برجستهٔ کشور و مسابقات معتبر بین‌المللی به تفکیک فصل‌های کتاب ریاضی هشتم ارائه شده است.
فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳ فصل ۴ فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷ فصل ۸

ریاضی نهم

در مدارس استعدادهای درخشان علاوه بر کتاب ریاضی نهم، کتاب دیگری با عنوان ریاضی تکمیلی نهم نیز تدریس می‌شود. راهنمای حل همهٔ مسائل کتاب ریاضی تکمیلی در سایت تکمیلی موجود است. این راه‌حل‌ها به‌صورت راهنمایی مرحله‌ به مرحله تا پاسخ نهایی هستند. استفادهٔ درست از این مجموعه، باعث افزایش مهارت حل مسئله خواهد شد.

ریاضی تکمیلی نهم با جواب


در سال‌های گذشته، سازمان استعدادهای درخشان آزمون‌هایی را با عنوان «پیشرفت تحصیلی» یا «سنجش و پایش علمی» در مدارس سمپاد برگزار کرده است. مسائل ریاضی این آزمون‌ها به‌همراه پاسخ‌های واقعاً تشریحی در سایت تکمیلی موجود است.

مسائل ریاضی آزمون‌های هماهنگ سمپاد با جواب (پایهٔ نهم)


در زیر، نمونه سؤالاتی از آزمون‌های معلمان برجستهٔ کشور و مسابقات معتبر بین‌المللی به تفکیک فصل‌های کتاب ریاضی نهم ارائه شده است.
فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳ فصل ۴ فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷

ریاضی دهم

درسنامه‌های ریاضی دهم در حال نگارش هستند. پس از تکمیل هر درسنامه، لینک آن در اینجا قرار داده می‌شود.

درسنامهٔ الگو و دنباله

در زیر، نمونه سؤالاتی از آزمون‌های معلمان برجستهٔ کشور و آزمون‌های معتبر بین‌المللی به تفکیک مباحث کتاب ریاضی دهم ارائه شده است.
نمونه سوال الگو و دنباله

به‌زودی!