۶۱. تنها با گذاشتن تعدادی پرانتز، کمترین مقداری که از عبارت زیر می‌‌توانید به‌دست آورید، چه عدد خواهد بود؟
(دقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاری فقط تعیین اولویت عمل است و نمی‌توانید از پرانتزها برای عمل ضرب استفاده کنید.)
\[12-8+5\times 6-2\times 3\]
۱) عددی بین صفر و $-10$
۲) عددی بین $-35$ و $-45$
۳) عددی بین $-75$ و $-85$
۴) عددی کمتر از $-100$

پاسخ تشریحی


۶۲. با قرار دادن دو مثلث روی‌ هم، در شکل حاصل حداکثر چند مثلث دیده می‌شود؟
۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

پاسخ تشریحی


۶۳. در شکل زیر تعدادی پاره‌خط دیده می‌شود که دو سر آنها با حروف مشخص شده‌اند. اگر نقاط یکی از پاره‌خط‌های شکل زیر را پاک کنیم (به‌جز دو سر پاره‌خط)، حداکثر چند پاره‌خط دیگر که دو سر آنها با حروف مشخص شده‌اند، باقی می‌ماند؟

۱) ۴
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۱۰

پاسخ تشریحی


۶۴. روی پاره‌خط $AB$، پنج نقطه چنان انتخاب کرده‌ایم که اولاً فاصلهٔ هر دو نقطهٔ انتخابی عددی طبیعی است و ثانیاً فاصلهٔ هر دو نقطه، با فاصلهٔ هر دو نقطهٔ دیگر، برابر نباشد. طول پاره‌خط $AB$ حداقل چقدر است؟
۱) ۱۰
۲) ۱۱
۳) ۱۲
۴) ۱۳

پاسخ تشریحی


۶۵. چند خانه از خانه‌های جدول ضرب $10\times 10$ با اعداد اوّل پر شده است؟
۱) صفرتا
۲) ۳ تا
۳) ۴ تا
۴) ۸ تا

پاسخ تشریحی


۶۶. در چند تا از شکل‌های داده شده می‌توان با قرار دادن پیکان به‌جای تمام پاره‌خط‌های کشیده شده، و قرار دادن تعدادی عدد طبیعی بر تمام رأس‌ها، آن را تبدیل به نموداری کرد که اگر از $a$ به $b$ یک پیکان باشد، آنگاه $a$ شمارنده‌ای از $b$ باشد و برعکس؟

۱) یکی
۲) دوتا
۳) سه‌تا
۴) هیچی

پاسخ تشریحی


۶۷. مقدار عددی عبارت $x-y(x-y)$ به‌ازای $x=-1$ و $y=-2x$ کدام است؟
۱) ۵
۲) ۲
۳) $-3$
۴) $-7$

پاسخ تشریحی


۶۸. دهکده‌ای ۱۰۰ خانه دارد. روی هر ۳ خانه حداقل ۲ آنتن وجود دارد و روی هر ۲ آنتن حداقل ۳ کلاغ نشسته است. این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن‌نشین دارد؟
۱) عددی کمتر از ۱۰۰
۲) عددی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰
۳) عددی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰
۴) عددی بیشتر از ۲۰۰

پاسخ تشریحی


۶۹. دهکده‌ای ۱۰۰ خانه دارد. روی هر ٤ خانه حداقل ۲ آنتن وجود دارد و روی هر ۲ آنتن حداقل ۵ کلاغ نشسته است. این دهکده حداقل چند کلاغ آنتن‌نشین دارد؟
۱) عددی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰
۲) عددی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰
۳) عددی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰
۴) عددی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰

پاسخ تشریحی


۷۰. اگر حاصل‌ضرب سه عدد $a$، $b$، و $c$ درهم، برابر یک شود، چندتا از عبارت‌های زیر حتماً درست است؟

عبارت اول: $\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ca}=a+b+c$

عبارت دوم: $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=ab+bc+ca$

عبارت سوم: #a+b+c\ne0#

۱) یکی
۲) دوتا
۳) سه‌تا
۴) هیچی

پاسخ تشریحی


۷۱. با کنار هم قرار دادن چهار مثلث متساوی‌الاضلاعِ هم‌اندازه، چند شکل مسطح غیرهم‌نهشت می‌توان ساخت؟
(توجه کنید که مانند شکل داده شده باید هر دو مثلث متساوی‌الاضلاعِ کنار هم، دو ضلعشان روی هم قرار گیرند.)

۱) یکی
۲) دو تا
۳) سه تا
۴) چهار تا

پاسخ تشریحی


۷۲. با کنار هم قرار دادن پنج مثلث متساوی‌الاضلاعِ هم‌اندازه، چند شکل مسطح غیرهم‌نهشت می‌توان ساخت؟
(توجه کنید که مانند شکل داده شده باید هر دو مثلث متساوی‌الاضلاعِ کنار هم، دو ضلعشان روی هم قرار گیرند.)

۱) سه تا
۲) چهار تا
۳) پنج تا
۴) شش تا

پاسخ تشریحی


۷۳. اعداد ۱۲و ۱۸ چند مضرب مشترک چهار رقمی دارند که رقم هزارگان آنها ۱ باشد؟
۱) ۲۶
۲) ۲۷
۳) ۲۸
۴) ۳۰

پاسخ تشریحی


۷۴. در مثلث $ABC$ داده شده، $AN$ نیم‌ساز زاویهٔ $A$ است. اگر بدانیم که دو زاویهٔ مشخص شده در شکل باهم برابرند و اندازهٔ یکی از زاویه‌های مثلث $ABC$ برابر $51^\circ$ است، آنگاه کدام گزینه دربارهٔ اندازهٔ زاویهٔ $B$ دقیق‌تر است؟
۱) حتماً عددی کمتر از $50^\circ$ است.
۲) حتماً عددی کمتر از $35^\circ$ است.
۳) حتماً عددی بزرگتر از $25^\circ$ است.
۴) حتماً عددی بزرگتر از $30^\circ$ است.

پاسخ تشریحی


۷۵. چندتا از اعداد فرد بین ۲۰ تا ۴۰ را نمی‌توان به صورت جمع سه تا عدد اول نوشت؟
(اجازهٔ استفاده از اعداد اول تکراری دارید. برای مثال :$21=7+7+7$)
۱) صفر تا
۲) ۵ تا
۳) ۷ تا
۴) ۱۰ تا

پاسخ تشریحی


۷۶. رقم سمت چپ حاصل عبارت داده شده چیست؟
\[\Bigg[\Big[\big[[1,2],[3,4]\big],\big[[5,6],[7,8]\big]\Big],[9,10]\Bigg]\]
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

پاسخ تشریحی


۷۷. کدام‌یک از اعداد زیر شمارنده‌ای برای عدد $1\times 2\times 3\times \dots\times 1396$ نیست؟
۱) ۱۴۰۱
۲) ۱۴۰۰
۳) ۱۳۹۹
۴) ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی


۷۸. اگر $a=3b-7$ و $c=2b+4$ است. ساده شدهٔ عبارت جبری $9a+2b-a+108$ برابر کدام گزینه است؟
۱) $10c$
۲) $11c$
۳) $12c$
۴) $13c$

پاسخ تشریحی


۷۹. محاسبات زیر با استفاده از چه خاصیتی، چه چیزی را نشان می‌دهد؟
\[\left.\begin{aligned}2\times (-5+5)=2\times (-5)+2\times 5\\2\times (-5+5)=2\times 0=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow 2\times (-5)+2\times 5=0\]
۱) خاصیت جابه‌جایی، $(-2) \times 5$ قرینهٔ $2\times 5$ است.
۲) خاصیت جابه‌جایی، $2\times (-5)$ قرینهٔ $2\times 5$ است.
۳) خاصیت پخشی، $(-2) \times 5$ قرینهٔ $2\times 5$ است.
۴) خاصیت پخشی، $2\times (-5)$ قرینهٔ $2\times 5$ است.

پاسخ تشریحی


۸۰. دربارهٔ اندازهٔ زاویه‌های داده شده چه می‌توان گفت؟

۱) $\widehat{C}>\widehat{A}$ و $\widehat{B}=90^\circ$
۲) $\widehat{C}<\widehat{A}$ و $\widehat{B}=90^\circ$
۳) $\widehat{C}>\widehat{A}$ و #\widehat{B}\ne90^\circ#
۴) $\widehat{C}<\widehat{A}$ و #\widehat{B}\ne90^\circ#

پاسخ تشریحی


 

 

تازه‌ها

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها) برای ثبت‌نام پرسش‌نامهٔ زیر را تکمیل کنید.

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین المپیاد بهتر از خودم (با اساتید حرفه‌ای و مشهور)

در انتهای سؤالات حتماً روی «مشاهدهٔ نتیجه» یا «See Result» کلیک کنید تا مراحل ثبت‌نام تکمیل شود.

شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 3

اولویت اول شما برای المپیاد، کدام درس است؟

2 / 3

اولویت دوم شما برای المپیاد، کدام است؟

3 / 3

در اپلیکیشن بهتر از خودم، و در بخش SCHOOLPLUS، در آزمون تعیین سطح المپیاد شرکت کنید.

دانلود اپلیکیشن بهتر از خودم


توجه کنید که سؤالات این آزمون را برترین اساتید المپیاد انتخاب یا طراحی کرده‌اند.

توضیحات بیشتر

پای کلاسیکو، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (جایزه‌: ۱۰ کد تخفیف ۳۰ درصدی از فروشگاه بانک کتاب به ۱۰ نفر)

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

کتاب هوش ET

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات