با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

1118

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

در چهارضلعی \(ABCD\) سه ضلع \(AB\)، \(BC\)، و \(CD\) برابرند. اگر \(A\widehat{B}C=70^\circ\) و \(B\widehat{C}D=170^\circ\)، آنگاه اندازهٔ \(B\widehat{A}D\) چند درجه است؟

2 / 8

با توجه به تساوی زیر، مقدار \(x+y\) چیست؟
\[‎\dfrac{2^{15}}{15^2}\times ‎\dfrac{2^{-10}}{5}=\Big(‎\dfrac{2}{3}‎\Big)^x\Big(‎\dfrac{2}{5}‎\Big)^y‎‎.\]

3 / 8

عبارت زیر، با کدام گزینه (گزینه‌ها) برابر است؟
\[\sqrt{\dfrac{162b^5c^5}{125x^2y^4}}\]

4 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[5^2-3^2\times(-3)^{-2}\]

5 / 8

کدام عدد (عددهای) زیر، جواب معادلهٔ \(x^2=5\) هستند؟

6 / 8

دو دایره یکدیگر را در نقطه‌های \(A\) و \(B\) قطع کرده‌اند. اگر \(AC\) قطری از دایرهٔ اول و \(AD\) قطری از دایرهٔ دوم باشد، کدام گزینه (گزینه‌ها) صحیح است؟

7 / 8

سعید مستطیلی داشت! آن را از وسط طولش نصف کرد. او حالا دو مستطیلِ متشابه با مستطیل اول دارد. نسبت تشابه چیست؟

8 / 8

پس از آزمون ریاضی نیم‌سال اول، نمرهٔ دانش‌آموزان صفر، ۱، ۲، ۳، ...، ۲۰ شده بود! معلم ریاضی تصمیم گرفت برای کمک به دانش‌آموزان، نمرهٔ هر دانش‌آموز را در ۲۰ ضرب کند، سپس از حاصل جذر بگیرد و نمرهٔ به‌دست آمده را در کارنامه وارد کند. چه نمره‌‌ای بیشترین تغییر را دارد؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

2397

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

فرض کنید $A$ مجموعهٔ اعداد دورقمی باشد. اگر $B$ زیرمجموعه‌ای از $A$ باشد که عضوهای آن به‌‌صورت $5k$ باشند و $k\in A$، آنگاه حاصل‌جمع اعضای $B$ چیست؟

2 / 10

سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم. می‌دانیم حداقل دو بار رو آمده است. احتمال اینکه دقیقاً سه بار رو آمده باشد، چقدر است؟

3 / 10

فرض کنید روی محور اعداد، تمام نقاطی که عدد گنگی بین \(\sqrt{2}\) و \(\sqrt{5}\) را نمایش می‌دهند به‌اضافهٔ نقاطی که خود \(\sqrt{2}\) و \(\sqrt{5}\) را نمایش می‌دهند، رنگ کرده باشیم. عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

4 / 10

قطعهٔ $\{1,2\}$ به چند اِفراز از مجموعهٔ $A=\{1,2,3,4,5\}$ تعلق دارد؟

5 / 10

در مورد مجموعه‌های \(A\)، \(B\)،‌ و \(X\) فقط می‌دانیم که \(A\cap X=B\cap X\). گزینه (گزینه‌هایی) را که قطعاً درست‌اند، علامت بزنید.

6 / 10

اگر \[n\big(\{1,2,x\}\oplus\{1,0,-1\}\big)=4\] آنگاه \(x\) چه مقدارهایی می‌تواند داشته باشد؟
(نماد \(\oplus\)، نماد جمع دونه‌به‌دونه است که تعریف آن در صفحهٔ ۷ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

7 / 10

با توجه به مجموعه‌های زیر، تعیین کنید که حاصل \(\dfrac{n(A\cap B)}{n(B)}\) کدام است؟
\[\begin{aligned}A&=\{3k+2\mid k\in\mathbb{N},1\leq k\leq100\}\\B&=\{5k\mid k\in\mathbb{Z},-100 < k\leq100\}.\end{aligned}\]

8 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1-\big|1-|-1|\big|\]

9 / 10

مجموعه‌های \(A\)، \(B\)، و \(C\) به‌صورت زیر تعریف می‌شوند.
\[\begin{aligned}A&=\{2x\mid x\in\mathbb{Z}\}\\B&=\{3x\mid x\in\mathbb{Z}\}\\C&=\{5x\mid x\in\mathbb{Z}\}.\end{aligned}\]
کدام عبارت (عبارت‌ها)، مجموعه‌ای است که در نمودار ون زیر مشخص شده است؟

10 / 10

اعضای مجموعهٔ $D$ همهٔ حالت‌های ممکن سه‌بار پرتاب یک سکه هستند. تعداد اعضای مجموعهٔ \(D\) با تعداد اعضای کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 23%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

3858

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

اگر مجموعهٔ \(A\) دارای \(10\) عضو، مجموعهٔ \(B\) دارای \(16\) عضو، و \(A\cap B\) دارای \(6\) عضو باشد، آنگاه \(A\cup B\) چند عضو دارد؟

2 / 12

اگر \(A=\big\{1,\{1\}\big\}\) و \(B=\big\{1,2,\{2,1\}\big\}\)، آنگاه \(A-B\) کدام است؟

3 / 12

عبارت‌هایی که مجموعهٔ تهی را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

4 / 12

خانواده‌ای سه فرزند دارد. چقدر احتمال دارد که این خانواده حداقل یک دختر و حداقل یک پسر داشته باشند؟

5 / 12

کدام گزینه (گزینه‌های) زیر، مجموعهٔ \(\{2,4,8,16,32,\dots\}\) را با نمادهای ریاضی مشخص می‌کند؟

6 / 12

عدد \(0.292292229\dots\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

7 / 12

با توجه به نمودار زیر، عبارت‌های درست را علامت بزنید.
مجموعه

8 / 12

اگر $A$ مجموعهٔ اعداد طبیعی فرد و $B$ مجموعهٔ اعداد اول باشند،‌ کدام مجموعه متناهی و غیرتهی است؟

9 / 12

عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

10 / 12

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

11 / 12

حاصل \(\sqrt{\big(1-\sqrt{10}\big)^2}\) با کدام عبارت‌ (عبارت‌های) زیر برابر است؟

12 / 12

اگر \(\Big\{7,\frac{4}{10},\sqrt{\frac{4}{9}},-\frac{1}{2},x,0.625\Big\}\) و \(\Big\{\frac{2}{3},\frac{2}{5},-0.5,\frac{5}{8},y,-2\Big\}\) دو مجموعهٔ برابر باشند، آن‌وقت \(y-x\) برابر است با:

امتیاز شما

میانگین نمرات: 42%

کتاب هوش فرازمینی et

مسابقه‌های ریاضی آنلاین

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵

جایزه‌های این هفته (پنج‌شنبه ۱۴ اسفند)

نفر اول، ۵۰ هزار تومان وجه نقد

نفر دوم، یک جلد کتاب کمیاب

نفر سوم، یک کمیو به ارزش ۵۰۰ هزار تومان

پای کلاسیکو

مسئلهٔ هفته

یک مکعب‌مستطیل توپُر \(8\times8\times n\)، از مکعب‌های \(1\times1\times1\) ساخته شده است. فرض کنید \(A\) مساحت کل مکعب‌مستطیل، و \(B\) مجموع مساحت کل مکعب‌های \(1\times1\times1\) سازندهٔ مکعب‌مستطیل باشد. همهٔ \(n\)هایی را پیدا کنید که برای آنها، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی باشد.


راهنمایی: شکل زیر، مثالی است که در آن \(n=5\). در این مثال، \(\frac{B}{A}\) عددی طبیعی نیست!


ارسال پاسخمسائل بیشتر

معرفی کتاب

سرگذشت یک پژوهش علمی
بهترین هدیه برای علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش


عمو پترس

دربارهٔ کتابکتاب‌های بیشتر

پیشرفت تحصیلی سمپاد ۹۹

کتاب هوش ET

35 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟

خیلی خوبه:)
فقط لطفا بخونید بد شرکت کنید من نخونده شرکت کرده بودم:(

سلام اول برید بخونید چون اگه نخونید فکر مکنید اصلا هیچی بلد نیستین و از ریاضی زده میشید

سلام میشه لطفا از درس های دیگه ریاضی نهم هم نمونه سوال بذارید ؟؟
ممنون میشم 💞💞

سلام ازمون هاتون عالی هستن

سلام . خسته نباشید میشه برای ریاضی هشتم هم آزمون بگذارید؟