با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

3684

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

اگر $x$ عددی منفی باشد، کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، ریشه‌ٔ دوم $x^2$ است؟

2 / 8

در چهارضلعی \(ABCD\) سه ضلع \(AB\)، \(BC\)، و \(CD\) برابرند. اگر \(A\widehat{B}C=70^\circ\) و \(B\widehat{C}D=170^\circ\)، آنگاه اندازهٔ زاویهٔ \(ADC\) چند درجه است؟

3 / 8

سعید مستطیلی داشت! آن را از وسط طولش نصف کرد. او حالا دو مستطیلِ متشابه با مستطیل اول دارد. نسبت تشابه چیست؟

4 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[2^3-2^{-3}\]

5 / 8

چند عدد صحیح می‌توان به‌جای \(m\) در نابرابری زیر قرار داد؟
\[0.3\times10^{-4} < 2.7\times10^m < 5\times10^{-1}\]

6 / 8

عبارت زیر، با کدام گزینه (گزینه‌ها) برابر است؟
\[\sqrt{(\pi^2-10)^2}\]

7 / 8

\[‎\sqrt[3]{12}+3‎\sqrt[3]{96}-x=-9‎\sqrt[3]{12}‎‎‎\]
در معادلهٔ بالا، \(x\) کدام است؟

8 / 8

در لوزی \(ABCD\)، مثلث متساوی‌الاضلاع \(AEF\) را رسم کرده‌ایم و می‌دانیم \(AB=AE\). زاویهٔ \(BAD\) چند درجه است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 25%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

4555

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

اعضای مجموعهٔ $S$ همهٔ اعداد چهار رقمی هستند که رقم‌های آنها $4$ یا $6$ است. تعداد اعضای مجموعهٔ $S$ با تعداد اعضای کدام مجموعه‌ (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

2 / 10

تعدادی از دانش‌آموزان «علامهٔ حلّی» و «فرزانگان» را به اردوی راهیان نور برده‌اند. تعداد دانش‌آموزانی که از «علامهٔ حلّی» در اردو شرکت کرده‌اند، برابر است با تعداد دانش‌آموزانی که از «فرزانگان» در اردو شرکت نکرده‌اند. تعداد دانش‌آموزانی که در اردو شرکت کرده‌اند بیشتر است یا تعداد دانش‌آموزان فرزانگان؟

3 / 10

فرض کنید مجموعهٔ اعداد صحیح به سه زیرمجموعهٔ $A$، $B$ و $C$ که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز شده باشند. اگر $A=\{6k+2\mid k\in\mathbb{N}\}$ و $B=\{6k-1\mid k\in\mathbb{N}\}$، کدام عدد (عددهای) زیر عضو مجموعهٔ $C$ است؟

4 / 10

در آزمایش ریختن دو تاس مشابه، کدام گزینه (گزینه‌ها) درست است؟

5 / 10

در عبارت \(|a|+|b|=\sqrt{3}+\sqrt{5}\)، چند جفت عدد می‌توان جای \(a\) و \(b\) قرار داد که تساوی برقرار باشد؟

6 / 10

کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر با $\{2x\mid x\in\mathbb{Z}\}$ برابر است؟

7 / 10

فرض کنید $1394\in B$. اگر $1394$ را به مجموعهٔ $A$ اضافه کنیم، $A$ تغییر نمی‌کند. کدام‌ رابطه‌ (رابطه‌های) زیر همواره درست است؟

8 / 10

قطعهٔ $\{1,2\}$ به چند اِفراز از مجموعهٔ $A=\{1,2,3,4,5\}$ تعلق دارد؟

9 / 10

فرض کنید $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$. یک زنجیر از زیرمجموعه‌های \(M\) داریم که \(\{1\}\) و \(\{1,3,5,7\}\) اعضای این زنجیر هستند. این زنجیر، حداکثر چند عضو دیگر (به‌غیر از \(\{1\}\) و \(\{1,3,5,7\}\)) می‌تواند داشته باشد؟

10 / 10

$A$، $B$ و $C$ سه مجموعهٔ ناتهی هستند. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 26%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

5816

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

کدام عبارت‌ (عبارت‌ها) همواره درست هستند؟

2 / 12

اگر $A\cap B=\varnothing$ و $A\cap C=\varnothing$، آنگاه کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، همواره درست است؟

3 / 12

در جعبه‌ای \(3\) مهرهٔ قرمز، \(4\) مهرهٔ آبی، و \(5\) مهرهٔ سبز وجود دارد. اگر \(1\) مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد که این مهره قرمز یا سبز باشد؟

4 / 12

عدد \(\dfrac{6}{2}\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

5 / 12

قسمت زردرنگ کدام نمودار \((A\cup B)-(A\cap B)\) را نشان می‌دهد؟

6 / 12

عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 12

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

8 / 12

عبارت‌هایی که مجموعهٔ تهی را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

9 / 12

اگر مجموعهٔ \(A\) دارای \(6\) عضو، مجموعهٔ \(B\) دارای \(7\) عضو، و \(A\cup B\) دارای \(10\) عضو باشد، مجموعهٔ \(A\cap B\) چند عضو دارد؟

10 / 12

اگر \(A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}\) و \(A\cap B=\{3,5\}\)، آن‌وقت \((A-B)\cup(B-A)\) برابر است با:

11 / 12

کدام گزینه (گزینه‌های) زیر، مجموعهٔ \(\{1,2,5,10,17,\dots\}\) را با نمادهای ریاضی مشخص می‌کند؟

12 / 12

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[\frac{1-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}{\frac{5}{10}-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}\div5\frac{1}{3}\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 43%


نوشته‌های قبلی و بعدی


ثبت‌نام رایگان در وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

وبینار بزرگ آزمون تیزهوشان

آموزش مقدماتی اینابا منتشر شد!

همهٔ وید‌ئوهای آموزشی ایناباخرید کتاب اینابا

یک مسئله - یک ویدئو

بازی آنلاین چهاررنگ و نظرات شماویدئوهای بیشتر

شماره موبایل شما نمایش داده نمی‌‌شود.

73 پرسش‌ها و نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
strange
Member
5 ماه قبل

جواب این سوالو بگید لطفااااا 🥺

۲۰۲۲۱۲۰۳_۲۳۰۹۲۱.jpg
گودرت
مهمان
6 ماه قبل

ببخشید من الان یه بار دادم درصدم شد 91.67 ولی بار دوم سوالا عوض نشد

Aras
مهمان
6 ماه قبل

سلام ببخشید سوالات چرا هر مرتبه یکیه عوض نمیشه؟ تو توضیحات گفته عوض میشه اما نشده لطفا جواب بدید

avin
مهمان
6 ماه قبل

عالی بود

احسان
مهمان
9 ماه قبل

عالی بود

زهراکبری
مهمان
11 ماه قبل

خوبه این آزمون ها عالیه

علی بلوچ یار
مهمان
11 ماه قبل

عالیع

منم دارم میگم
مهمان
1 سال قبل

وای وای ریاضی من صفره?

منم دارم میگم
مهمان
1 سال قبل

وضع من افتضاحه

امیر
مهمان
1 سال قبل

سلام

مرتضی
مهمان
1 سال قبل

سلام من مرتضی هستم و عاشق درس خوندنم

kia
مهمان
1 سال قبل

باسلام ؛ جواب این سوال اشتباه وارد شده به نظر من
با توجه به اینکه اعضا -3 و 4 و6 در مجموعه B ( ایکس جزو اعداد صحیح و کمتر مساوی7) وجود دارد مجموعه C عینا تکرار مجموعه B است پس می تواند زیرمجموعه آن باشد(مجموعه های مساوی زیرمجموعه یکدیگرند) پس D نیز زیرمجموعه C است.

1.PNG
امیر
مهمان
1 سال قبل

خیلی راحت بود و ۱۰۰ زدم

Screenshot_2021-12-03-20-01-15-352_com.android.chrome.jpg
علی رضایی
Member
1 سال قبل

با سلام
ببخشید فکر کنم این سوال اشتباه است

IMG_20211118_114522.JPG
نوید کردلو
Member
1 سال قبل

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید فکر کنم که جواب این سوال اشتباه است

Screenshot_۲۰۲۱۰۹۲۷-۰۸۵۲۳۵_Google.jpg
نوید کردلو
Member
1 سال قبل

ببخشید این آزمون رو برای فصل های بالاتر نمی گذارید ؟

نوید کردلو
Member
1 سال قبل

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید به نظرم جواب این سوال اشتباه است لطفا چک کنید

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۱۸-۱۳۲۶۱۳_Google.jpg
asa
مهمان
2 سال قبل

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

فاطیما
مهمان
2 سال قبل

سلام ممنون خیلی خوبه

...
مهمان
2 سال قبل

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

علیرضا
مهمان
2 سال قبل

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

یاسین
مهمان
2 سال قبل

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

Mohammad hosein Rashady
Member
2 سال قبل

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .?

مهدی آزمون
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

یاسین
مهمان
2 سال قبل

عشقین عشق!

پوریا فرهمندفر
مهمان
2 سال قبل

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

Mohmd
مهمان
2 سال قبل

ممنون

Mohmd
مهمان
2 سال قبل

چه سخته

ghazal
مهمان
2 سال قبل

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم?

امیر
مهمان
2 سال قبل

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

داود قارزی
Member
پاسخ به  امیر
2 سال قبل

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

Mohammad hosein Rashady
Member
2 سال قبل

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

محمد
مهمان
پاسخ به  Mohammad hosein Rashady
2 سال قبل

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

امیر
مهمان
2 سال قبل

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

...
مهمان
پاسخ به  امیر
2 سال قبل

حتما

علی کدخدا
Member
2 سال قبل

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

علی کدخدا
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

سپاسگزارم.

یاسین
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

هنوز آماده نشده برای 5؟

Mo_po
مهمان
2 سال قبل

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

Mo_po
مهمان
2 سال قبل

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

Mo_po
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

ممنون

zahra
مهمان
2 سال قبل

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

همتا
مهمان
2 سال قبل

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

هستی یعقوبی فر
Member
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟

فاطمه
مهمان
2 سال قبل

خیلی خوبه:)
فقط لطفا بخونید بد شرکت کنید من نخونده شرکت کرده بودم:(

...
مهمان
پاسخ به  فاطمه
2 سال قبل

سلام اول برید بخونید چون اگه نخونید فکر مکنید اصلا هیچی بلد نیستین و از ریاضی زده میشید

♡♡♡♡
Member
2 سال قبل

سلام میشه لطفا از درس های دیگه ریاضی نهم هم نمونه سوال بذارید ؟؟
ممنون میشم ??

رادوین سالاری
Member
2 سال قبل

سلام ازمون هاتون عالی هستن

سان آی رحمانی
Member
2 سال قبل

سلام . خسته نباشید میشه برای ریاضی هشتم هم آزمون بگذارید؟

محمد
مهمان
پاسخ به  Takmili
2 سال قبل

سلام میشه سوالتونو داخل گروه بزارم ؟