با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

2027

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

عبارت زیر، با کدام گزینه (گزینه‌ها) برابر است؟
\[\sqrt{\dfrac{162b^5c^5}{125x^2y^4}}\]

2 / 8

در چهارضلعی $ABCD$ سه ضلع $AB$، $BC$ و $CD$ برابرند. اگر $A\widehat{B}C=150^\circ$ و $B\widehat{C}D=90^\circ$، آنگاه اندازهٔ زاویه‌ $CDA$ چقدر است؟

3 / 8

می‌دانیم:
\[‎\sqrt[3]{2y^4}-A=(y-3)‎\sqrt[3]{2y}.\]
عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

4 / 8

عبارت زیر، با کدام گزینه (گزینه‌ها) برابر است؟
\[\sqrt[3]{a^2b}‎\sqrt[3]{64a^4b}\]

5 / 8

عدد $\Big(\dfrac{1}{64}\Big)^{-12}$ را به‌‌صورت عدد $2^m$ نوشته‌ایم. مقدار $m$ را بیابید.

6 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[5^2+5^2-3^{-3}\]

7 / 8

در شکل زیر، مجموع زاویه‌های مشخص شده چند درجه است؟ $(AB=AC)$

8 / 8

دو مثلث با یکدیگر متشابهند. اگر اضلاع اولی \(5\)،‌ \(6\)، و \(a\)، و اضلاع دومی \(9\)، \(12\)، و \(b\) باشد، بیشترین مقدار ممکن برای \(a\) کدام است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

2914

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

عبارت‌هایی را که بیانگر مجموعهٔ تهی هستند، علامت بزنید.

2 / 10

سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم. می‌دانیم بار دوم رو آمده است. احتمال اینکه دقیقاً دوبار رو آمده باشد، چقدر است؟

3 / 10

در هریک از شکل‌های زیر، دایره‌ها بیانگر مجموعه‌های $A$، $B$ و $C$ هستند. کدام‌ نمودار (نمودارها) می‌تواند $(A-B)\cap C$ باشد؟

4 / 10

مجموعهٔ $\{1,2\}$ زیرمجموعهٔ قطعه‌های چندتا از اِفرازهای مجموعهٔ $\{1,2,3,4,5\}$ است؟

5 / 10

برای پنج عدد متفاوت $a$، $b$، $c$، $d$، و $e$ می‌دانیم رابطهٔ زیر برقرار است:
\[6|a-b|=6|b-c|=3|c-d|=2|d-e|\]
عبارت‌های درست را علامت بزنید.

6 / 10

اگر $n(A)=3$ و $n(B)=5$، آنگاه حداقل مقدار \(n(A\otimes B)\) چیست؟
(نماد \(\otimes\)، نماد ضرب دونه‌به‌دونه است که تعریف آن در صفحهٔ ۷ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

7 / 10

کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر با مجموعهٔ $\big\{\frac{9}{2},\frac{10}{3},\frac{11}{4},\dots,\frac{1399}{1392}\big\}$ برابر نیست؟

8 / 10

فرض کنید مجموعهٔ $A$ شامل همهٔ اعداد طبیعی بزرگتر از $9$ باشد که رقم‌های آنها از چپ به راست افزایشی هستند. برای مثال، رقم‌های اعداد $58$ و $1257$ از چپ به راست افزایشی است ولی رقم‌های اعداد $43$ و $14588$ از چپ به راست افزایشی نیست. کدام عبارت (عبارت‌های) زیر درست است؟

9 / 10

حاصل عبارت زیر کدام است؟
\[0.\overline{10}-0.\overline{11}+0.\overline{12}-0.\overline{13}+0.\overline{14}-\dots+0.\overline{98}-0.\overline{99}\]

10 / 10

اگر $A=\{2x-1\mid x\in\mathbb{N}, x<11\}$، $B=\{x\mid x\in\mathbb{N}, -11<x<11\}$ و $C=\{3x\mid x\in\mathbb{N}\}$، آنگاه مجموعه‌هایی را علامت بزنید که حاصل‌جمع همهٔ اعضای آنها بر $3$ بخش‌پذیر نیست.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

4202

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

می‌دانیم \(A=\{x\in\mathbb{R}\mid x > -1\}\)، \(B=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\leq x\leq3\}\)، و \(C=\{x\in\mathbb{R}\mid x\leq2\}\). عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

2 / 12

در جعبه‌ای \(3\) مهرهٔ قرمز، \(4\) مهرهٔ آبی، و \(5\) مهرهٔ سبز وجود دارد. اگر \(1\) مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد که این مهره سبز نباشد؟

3 / 12

قسمت زردرنگ کدام نمودار \((A\cup B)-(A\cap B)\) را نشان می‌دهد؟

4 / 12

اگر \(A\) و \(B\) زیرمجموعه‌های \(C\) باشند، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

5 / 12

اگر \(A=\{a,b,c,d,e,k\}\) و \(B=\{c,d,k,f,s,t\}\)، آن‌وقت \(n(A-B)\) برابر است با:

6 / 12

عدد \(-10\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

7 / 12

اگر \(a=0.25\)، \(b=-\frac{1}{4}\)، و \(c=2\frac{1}{2}\)، آنگاه حاصل عبارت \(|a+b|+2|a-b-c|\) برابر است با:

8 / 12

عبارت‌هایی که مجموعهٔ اعداد گویا را نشان می‌دهند، علامت بزنید.

9 / 12

اگر \(A=\{0,\varnothing\}\)، \(B=\Big\{\big\{\varnothing,\{0\}\big\},\{0\}\Big\}\)، و \(C=\{3,4,5,\dots,9\}\)، آن‌وقت \(n(A)+n(B)+n(C)\) برابر است با:

10 / 12

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[\Big(-2\frac{5}{6}+3\frac{1}{2}\Big)\div\Big(-1-\frac{1}{9}\Big)\]

11 / 12

می‌دانیم \(A=\{1,3,4,6\}\)، \(B=\{5,3,1\}\)، و \(C=\{2,5,1,3,6\}\). عبارت‌های درست را علامت بزنید.

12 / 12

اگر \(n(A\cup B)=7\)، \(n(A\cap B)=2\)، و \(n(A-B)=4\)، آن‌وقت \(n(A)-n(B)\) برابر است با:

امتیاز شما

میانگین نمرات: 41%

 

ویدئوی هفته

بازی چهار رنگویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

50 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید به نظرم جواب این سوال اشتباه است لطفا چک کنید

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۱۸-۱۳۲۶۱۳_Google.jpg

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

سلام ممنون خیلی خوبه

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .🌹

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

حتما

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟