با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

1708

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

عبارت زیر، با کدام گزینه (گزینه‌ها) برابر است؟
\[\sqrt{(\pi^2-10)^2}\]

2 / 8

کدام عدد (عددهای) زیر، جواب معادلهٔ \(x^2=5\) هستند؟

3 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[5^2-3^2\times(-3)^{-2}\]

4 / 8

در لوزی \(ABCD\)، مثلث متساوی‌الاضلاع \(AEF\) را رسم کرده‌ایم و می‌دانیم \(AB=AE\). زاویهٔ \(BAD\) چند درجه است؟

5 / 8

چهارضلعی مقعر $ABCD$ را در نظر بگیرید. اگر دو مثلث $ABD$ و $ADC$ همنهشت باشند، آنگاه کدام عبارت (عبارت‌های) زیر همواره درست است؟

6 / 8

اگر $a$ عددی گویا و $b$ عددی صحیح باشد و $6^8=3^2\times a^b$، آنگاه \(b\) چند مقدار مختلف می‌تواند داشته باشد؟

7 / 8

می‌دانیم $\sqrt[3]{54a^3z^8}$ عددی حقیقی است. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

8 / 8

روی ربع دایرهٔ $AOB$ امتداد دو وتر مساوی $AM$ و $‌BN$ یکدیگر را در نقطهٔ $D$ قطع می‌کنند. اندازهٔ $A\widehat{O}D$ چند درجه است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 23%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

2677

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

فرض کنید مجموعهٔ اعداد صحیح به سه زیرمجموعهٔ $A$، $B$ و $C$ که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز شده باشند. اگر $A=\{6k+2\mid k\in\mathbb{N}\}$ و $B=\{6k-1\mid k\in\mathbb{N}\}$، کدام عدد (عددهای) زیر عضو مجموعهٔ $C$ است؟

2 / 10

اگر \[n\big(\{1,2,x\}\oplus\{1,0,-1\}\big)=4\] آنگاه \(x\) چه مقدارهایی می‌تواند داشته باشد؟
(نماد \(\oplus\)، نماد جمع دونه‌به‌دونه است که تعریف آن در صفحهٔ ۷ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

3 / 10

تعداد اعضای $\{0,1\}\times \{0,1\}$ با تعداد اعضای کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟
(تعریف حاصل‌ضرب دو مجموعه در صفحهٔ ۱۲ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

4 / 10

با توجه به مجموعه‌های زیر، تعیین کنید که حاصل \(\dfrac{n(A\cap B)}{n(B)}\) کدام است؟
\[\begin{aligned}A&=\{3k+2\mid k\in\mathbb{N},1\leq k\leq100\}\\B&=\{5k\mid k\in\mathbb{Z},-100 < k\leq100\}.\end{aligned}\]

5 / 10

اگر $A=\{\sqrt{2},\sqrt{3},1,2,3,4,5,6\}$، $B=\{x\mid x\in\mathbb{N}, 3\leq x\leq 8\}$ و $C=\{x\mid x^2\in \mathbb{Z},-2\leq x\leq 2\}$، آنگاه ناحیه‌های هاشور خوردهٔ شکل زیر، چند عضو دارد؟

6 / 10

اگر $A=\big\{a,b,\{a\},\{a,b\}\big\}$، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

7 / 10

اگر $A=\{-22, -17, -12, -7, \dots\}$، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

8 / 10

فرض کنید مجموعهٔ \(A\) شامل همهٔ حالت‌هایی باشد که در پرتاب چهار سکه دقیقاً دوبار رو ظاهر شود. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

9 / 10

اگر $x$ عددی صحیح باشد، آنگاه عبارت زیر با چه اعدادی می‌تواند برابر باشد؟
\[n\big(\{1,-1,x\}\otimes\{1,0,-1\}\big)\]
(نماد \(\otimes\)، نماد ضرب دونه‌به‌دونه است که تعریف آن در صفحهٔ ۷ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

10 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1-\big|1-|-1|\big|\]

امتیاز شما

میانگین نمرات: 23%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

4067

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

اگر \(A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}\) و \(A\cap B=\{3,5\}\)، آن‌وقت \((A-B)\cup(B-A)\) برابر است با:

2 / 12

خانواده‌ای سه فرزند دارد. چقدر احتمال دارد که این خانواده حداقل یک دختر و حداقل یک پسر داشته باشند؟

3 / 12

می‌دانیم \(A=\{1,3,4,6\}\)، \(B=\{5,3,1\}\)، و \(C=\{2,5,1,3,6\}\). عبارت‌های درست را علامت بزنید.

4 / 12

کدام گزینه (گزینه‌های) زیر، مجموعهٔ \(\{4,7,10,13,\dots\}\) را با نمادهای ریاضی مشخص می‌کند؟

5 / 12

عدد (عددهای) را که بین \(-\frac{5}{6}\) و \(\frac{23}{5}\) قرار دارد، علامت بزنید.

6 / 12

اگر \(A\) و \(B\) مجموعه باشند، آنگاه \((A-B)\cup (A\cap B)\cup (B-A)\) با کدام گزینهٔ زیر برابر است؟

7 / 12

در یک کلاس، از \(30\) نفر دانش‌آموز \(16\) نفر والیبال و \(20\) نفر فوتبال بازی می‌کنند. چند نفر فقط فوتبال بازی می‌کنند؟

8 / 12

کدام‌ مجموعه‌ (مجموعه‌ها) با مجموعه نقاط روی شکل زیر، برابر است؟
اعداد حقیقی

9 / 12

دو مجموعهٔ \(A\cup B=\{a,b,c,d,e\}\) و \(A\cap B=\{b,e\}\) را در نظر بگیرید. چهار نفر برای این دو مجموعه، نمودار ون رسم کرده‌اند. کدام نمودار (نمودارهای) می‌تواند درست باشد؟

10 / 12

عبارت‌هایی که یک مجموعه را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

11 / 12

حاصل عبارت \(\big|3-\sqrt{5}\big|+\big|-2-\sqrt{5}\big|\) برابر است با:

12 / 12

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 41%

 

تازه‌ها

همکاری در فروش محصولات تکمیلی

کلاس المپیاد (همهٔ درس‌ها) برای ثبت‌نام پرسش‌نامهٔ زیر را تکمیل کنید.

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین المپیاد بهتر از خودم (با اساتید حرفه‌ای و مشهور)

در انتهای سؤالات حتماً روی «مشاهدهٔ نتیجه» یا «See Result» کلیک کنید تا مراحل ثبت‌نام تکمیل شود.

شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 3

اولویت اول شما برای المپیاد، کدام درس است؟

2 / 3

اولویت دوم شما برای المپیاد، کدام است؟

3 / 3

در اپلیکیشن بهتر از خودم، و در بخش SCHOOLPLUS، در آزمون تعیین سطح المپیاد شرکت کنید.

دانلود اپلیکیشن بهتر از خودم


توجه کنید که سؤالات این آزمون را برترین اساتید المپیاد انتخاب یا طراحی کرده‌اند.

توضیحات بیشتر

پای کلاسیکو، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (جایزه‌: ۱۰ کد تخفیف ۳۰ درصدی از فروشگاه بانک کتاب به ۱۰ نفر)

درسنامه و نمونه سؤال ریاضی دهم

چه کتابی بخونم؟! (معرفی یک کتاب هندسهٔ عالی با پشتیبانی Takmili)

پایش عملکرد سمپاد (اردیبهشت ۱۴۰۰)

خرید کتاب هوش فرازمینی ET با ۲۰ درصد تخفیف و پشتیبانی Takmili

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌و‌یکم

چهار نقطه در صفحه رسم کنید که فاصله‌های دوبه‌دو آن‌ها فقط دو عدد مختلف باشند. چند جواب متفاوت وجود دارد؟

ارسال پاسخمسائل بیشتر

ویدئوی هفته

دانلود ویدئو و توضیحات تکمیلیویدئوهای بیشتر

کتاب هوش ET

48 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

سلام ممنون خیلی خوبه

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .🌹

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

حتما

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟

خیلی خوبه:)
فقط لطفا بخونید بد شرکت کنید من نخونده شرکت کرده بودم:(

سلام اول برید بخونید چون اگه نخونید فکر مکنید اصلا هیچی بلد نیستین و از ریاضی زده میشید