با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

2163

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

اگر $0 < a < b < c < 1$ و بدانیم $b^2$ به $a^2$ نزدیکتر از $c^2$ است، برای کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، مثال وجود دارد؟

2 / 8

نقطهٔ \(M\) روی ضلع \(CD\) از مستطیل \(ABCD\) قرار دارد. می‌دانیم \(B\widehat{A}M=30^\circ\) و \(A\widehat{B}M=60^\circ\). نسبت مساحت مثلث \(ADM\) به مساحت مثلث \(BCM\) چقدر است؟

3 / 8

اگر $\sqrt{x}=9261$ و $\sqrt[3]{y}=6$، آنگاه $\sqrt[3]{xy}$ چه عددی است؟

4 / 8

عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

5 / 8

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

6 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[2^3-2^{-3}\]

7 / 8

در چهارضلعی $ABCD$، دو مثلث $ABD$ و $BCD$ همنهشت‌اند. عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

8 / 8

کدام عدد (عددهای) زیر، جواب معادلهٔ \(x^2=5\) هستند؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

3051

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

مجموعهٔ $A$ شامل همهٔ اعداد چهار رقمی است که با رقم‌های $1$، $2$، $3$ و $4$ نوشته می‌شوند و رقم تکراری ندارند. تعداد اعضای مجموعهٔ \(A\) با تعداد اعضای کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

2 / 10

مجموعهٔ $\{1,2\}$ زیرمجموعهٔ قطعه‌های چندتا از اِفرازهای مجموعهٔ $\{1,2,3,4,5\}$ است؟

3 / 10

مجموعهٔ $\{x(x+1)\mid x\in\mathbb{N},2\leq x\leq6\}$ با کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

4 / 10

مریم ارقام \(1\) تا \(9\) را روی نُه کارت نوشته و در کیسه‌ای می‌اندازد. سپس، \(4\) کارت از آن خارج می‌کند و آنها را به‌ترتیب بیرون آمدن کنارهم قرار می‌دهد. احتمال آنکه عدد چهاررقمی به‌دست بیاید که اختلاف رقم‌های یکان و هزارگان آن \(4\) باشد، چقدر است؟

5 / 10

اگر $A=\{4,5,a\}$، $B=\{1,b,5,7\}$ و $A\cup B=\{5,7,1,2,6,c\}$، آنگاه مقدار $a+b+c$ برابر است با:

6 / 10

تعدادی از دانش‌آموزان «علامهٔ حلّی» و «فرزانگان» را به اردوی راهیان نور برده‌اند. تعداد دانش‌آموزانی که از «علامهٔ حلّی» در اردو شرکت کرده‌اند، برابر است با تعداد دانش‌آموزانی که از «فرزانگان» در اردو شرکت نکرده‌اند. تعداد دانش‌آموزانی که در اردو شرکت کرده‌اند بیشتر است یا تعداد دانش‌آموزان فرزانگان؟

7 / 10

تعداد اِفرازهای یک مجموعهٔ چهارعضوی چندتاست؟

8 / 10

کدام گزینه (گزینه‌ها) همواره صحیح است؟‌

9 / 10

مجموعهٔ $\{12x-4\mid x\in\mathbb{N}\}$ با حاصل کدام عبارت (عبارت‌های) زیر برابر است؟

10 / 10

اگر $A=\{-22, -17, -12, -7, \dots\}$، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 24%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

4317

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

اگر \(a=0.25\)، \(b=-\frac{1}{4}\)، و \(c=2\frac{1}{2}\)، آنگاه حاصل عبارت \(|a+b|+2|a-b-c|\) برابر است با:

2 / 12

در جعبه‌ای \(3\) مهرهٔ قرمز، \(4\) مهرهٔ آبی، و \(5\) مهرهٔ سبز وجود دارد. اگر \(1\) مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد که این مهره قرمز یا سبز باشد؟

3 / 12

اگر
\[\Big\{5,x,\frac{2}{5},4,\frac{9}{3}\Big\}=\Big\{\frac{2}{5},3,\frac{-\sqrt{144}}{(-2)^2},y,\sqrt{25}\Big\}\] آن‌وقت \(x+y\) برابر است با:

4 / 12

اگر \(A=\{4k\mid k\in\mathbb{N}\}\) و \(B=\{6k\mid k\in\mathbb{N}\}\)، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

5 / 12

اگر \(A=\{1,2,1,4,5\}\) و \(B=\{5,6,7,5\}\)، آن‌وقت \(n(A)+n(B)\) برابر است با:

6 / 12

کدام‌یک از گزینه‌های زیر را به‌جای نقطه‌چین قرار دهید تا جملهٔ زیر، درست باشد؟

«هر نقطه از محور اعداد متناظر یک عدد از مجموعهٔ \(\dots\) است.»

7 / 12

اگر مجموعهٔ \(A\) دارای \(6\) عضو، مجموعهٔ \(B\) دارای \(7\) عضو، و \(A\cup B\) دارای \(10\) عضو باشد، مجموعهٔ \(A\cap B\) چند عضو دارد؟

8 / 12

عبارت‌هایی که مجموعهٔ اعداد حسابی را نشان می‌دهند، علامت بزنید.

9 / 12

عدد (عددهای) را که بین \(-\frac{5}{6}\) و \(\frac{23}{5}\) قرار دارد، علامت بزنید.

10 / 12

اگر \(A=\{a,b,c,d,e,k\}\) و \(B=\{c,d,k,f,s,t\}\)، آن‌وقت \(n(A-B)\) برابر است با:

11 / 12

عدد \(-1.33333\dots\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

12 / 12

کدام عبارت‌ (عبارت‌ها) ناحیهٔ زرد نمودار ون زیر را نشان می‌دهد؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 42%

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وپنجم

در مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وچهارم نمونه‌ای از مسائل عبور از رودخانه را دیدید. این هفته چندین مسئله مشابه با مسئلهٔ هفتهٔ قبل را مطرح می‌کنیم. همچنین ویدئویی از یکی از اساتید ریاضی دربارهٔ مسئلهٔ عبور از رودخانه آمده است. در انتهای این ویدئو یک مسئلهٔ‌ حل‌نشده و جایزه‌دار مطرح می‌‌شود.

آدم و آدم خوار

ارسال پاسخمسائل بیشتر

کتاب هوش فرازمینی et

54 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید فکر کنم که جواب این سوال اشتباه است

Screenshot_۲۰۲۱۰۹۲۷-۰۸۵۲۳۵_Google.jpg

ببخشید این آزمون رو برای فصل های بالاتر نمی گذارید ؟

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید به نظرم جواب این سوال اشتباه است لطفا چک کنید

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۱۸-۱۳۲۶۱۳_Google.jpg

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

سلام ممنون خیلی خوبه

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .🌹

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

حتما

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون