هشتم. فصل ۳. چندضلعی‌ها و تقارن. تمرین ۴ (الف)

۸. ۳. ۲. ۴. الف) فرض کنید $n$ عددی زوج و بزرگ‌تر از $4$ باشد. باتوجه‌به شکل زیر، روشی برای رسم یک $n$-ضلعی مقعر با ضلع‌های […]

هشتم. فصل ۳. چندضلعی‌ها و تقارن. تمرین ۴ (ب)

۸. ۳. ۲. ۴. ب) فرض کنید $n$ عددی زوج و بزرگ‌تر از $4$ باشد. روش دیگری (متفاوت با قسمت الف) برای ساخت یک $n$-ضلعی مقعر […]