دربارهٔ فریدون درخشانی (کوچر بیرکار) – ریاضیدان برنده مدال فیلدز ۲۰۱۸

فریدون درخشانی در سال ۱۳۵۷ در مریوان متولد شد. او در سال ۱۳۷۵ به تهران رفت تا تحصیلات خود را […]

هفتم. فصل صفر. ترتیب چهار عمل اصلی در محاسبات. تمرین ۱

  راهنمای حل \[6\div2(1+2)=9.\] (چرا؟) \[3(4+8)\div3=12.\] (چرا؟) \[12\div 4+2(3+5)=19.\] (چرا؟) \[4+2\times 3-8\div4\times 2=6.\] (چرا؟) \[280-40\times (12-10\div 2)=0.\] (چرا؟)

هفتم. فصل صفر. ترتیب چهار عمل اصلی در محاسبات. تمرین ۲ (الف)

۷. ۰. ۱. ۲. الف) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. \[34-18+2\] راهنمای حل \[34-18+2=18.\] (چرا؟)

هفتم. فصل صفر. ترتیب چهار عمل اصلی در محاسبات. تمرین ۲ (ب)

۷. ۰. ۱. ۲. ب) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. \[8\div4\div2\] راهنمای حل \[8\div 4\div 2=1.\] (چرا؟)

هفتم. فصل صفر. ترتیب چهار عمل اصلی در محاسبات. تمرین ۲ (ج)

۷. ۰. ۱. ۲. ج) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید. \[12-8\div 2+1\] راهنمای حل \[12-8\div 2+1=9.\] (چرا؟)