۱. عبارت‌های برابر دو ستون را به‌هم وصل کنید. ادامهٔ مطلب…

۲. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $34-18+2$. ادامهٔ مطلب…

ب) $8\div 4\div 2$. ادامهٔ مطلب…

ج) $12-8\div 2+1$. ادامهٔ مطلب…

د) $10-4\times 2+3$. ادامهٔ مطلب…

هـ) $7+9\times(3+8)$. ادامهٔ مطلب…

و) $63\div(10-3)\times 3$. ادامهٔ مطلب…

ز) $12\times 6\div 3-2\times .4$ ادامهٔ مطلب…

ح) $21\div(3+4)\times 3-8$. ادامهٔ مطلب…

ط) $55\div 11+7\times (2+14)$. ادامهٔ مطلب…

ی) $27\div(3+6)\times 5-12$. ادامهٔ مطلب…

۳. الف) در هریک از شکل‌های زیر، مسیری بیابید… ادامهٔ مطلب…

۳. ب) در مثال بالا، مسیر سبز رنگ خاصیت عجیبی دارد! ادامهٔ مطلب…

۴.هریک از عبارت‌های زیر را طوری پرانتزگذاری کنید که تساوی برقرار شود.

الف) $28\div 2\times 3+1=4$. ادامهٔ مطلب…

ب) $24+6\div 3+2=6$. ادامهٔ مطلب…

ج) $18+3\times 25\div . 15-3=20$. ادامهٔ مطلب…

د) $3\times 40\div 8+12\div 6=1$. ادامهٔ مطلب…

۵. جدول زیر را با اعداد قرمزرنگ طوری پر کرده‌ایم که در هر سطر و ستون تساوی‌ها برقرار باشند. ادامهٔ مطلب…