۸. ۳. ۶. ۶. در هر یک از موارد زیر بررسی کنید که آیا با تعدادی چندضلعی منتظم (به طول واحد) می‌توان کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع کرد یا خیر. (توجه کنید که در هر مورد باید از هر نوع کاشی، حداقل یک‌بار استفاده شود.)
الف) چهارضلعی منتظم، شش‌ضلعی منتظم و $12$ ضلعی منتظم
ب) سه‌ضلعی منتظم، هفت ضلعی منتظم و $42$ ضلعی منتظم


قبل از حل این تمرین، در صفحهٔ ۶۴ کتاب ریاضیات تکمیلی هشتم، راه‌حل سارا و دانا را بخوانید.

راهنمای حل

الف) می‌توان به‌صورت زیر کاشی‌کاری کرد.

ب) نمی‌توان کاشی‌کاری کرد. زیرا در هر رأس باید از هر سه کاشی استفاده شود. (چرا؟)


پرسش. در هر یک از موارد زیر بررسی کنید که آیا با تعدادی چندضلعی منتظم (به طول واحد) می‌توان کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع کرد یا خیر. (توجه کنید که در هر مورد باید از هر نوع کاشی، حداقل یک‌بار استفاده شود.)
الف) پنج‌‌ضلعی منتظم و ده‌ضلعی منتظم
ب) مثلث متساوی‌الاضلاع، ده‌ضلعی منتظم، و پانزده‌ضلعی منتظم
ج) مربع، پنج‌ضلعی منتظم، و بیست‌ضلعی منتظم
د) مثلث متساوی‌الاضلاع، نُه‌ضلعی منتظم، و هجده‌ضلعی منتظم
هـ) مثلث متساوی‌الاضلاع، هشت‌ضلعی منتظم، و ۲۴ ضلعی منتظم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of